Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078309
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 22:25

Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie návrhu


Približný počet výsledkov: 424 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: späťvzatie návrhu
  • spatvzatie nájdené 2151 krát v 1174 dokumentoch
  • navrh nájdené 377027 krát v 30779 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 513 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 21 dokumentov
Krajské súdy SR 24505 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Nečinnosť všeobecného súdu pri uplatnení práva navrhovateľa na vrátenie súdneho poplatku v prípade späťvzatia návrhu pred prvým pojednávaním podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemôže ísť na vrub účastníkovi konania, ktorému svedčia účinky § 13 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch (pred novelou zákona č. 621/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov). SKUTKOVÝ STAV: K porušeniu uvedených práv malo podľa sťažovateľa dôjsť tým, že najvyšší súd svojím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             IV. ÚS 312/07-46   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. mája 2008 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Milana Ľalíka v konaní o sťažnosti I. f. K., a. s. v likvidácii, Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. D. K., B., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy .
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom prvostupňového súdu, ktorý v prejednávanom prípade pri rozhodovaní o trovách konania aplikoval ust. § 146 ods. 2veta prvá O. s. p., s poukazom na to, že dôvod, ktorý navrhovatelia uviedli ako dôvod späťvzatia návrhu (že odporca 3/, mal po začatí konania previesť spornú nehnuteľnosť na iného, čím zmaril účel daného konania o neplatnosť dražby), nie previesť spornú nehnuteľnosť na iného, čím zmaril účel daného konania o neplatnosť dražby), nie je dôvodný v zmysle § 21 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 387/2015­10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. augusta 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   obchodnej   spoločnosti   ,  ,   zastúpenej   spoločnosťou       ,   v mene   ktorej   koná   advokát   a konateľ , vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej  .
Právna veta: Ustanovenie § 146 ods. 2 prvá veta OSP predpokladá zavinenie niektorého z účastníkov konania na zastavení konania, toto zavinenie môže byť na strane žalobcu aj žalovaného. Vždy bude zavinenie na strane žalobcu, a teda aj povinnosť uhradiť vzniknuté trovy konania, ak dôvodom na zastavenie konania bolo späťvzatie návrhu a súčasne nejde o situáciu, ktorú predpokladá § 146 ods. 2 druhá veta OSP, teda že späťvzatie návrhu, ktorý bol podaný dôvodne, by bolo spôsobené správaním odporcu. Ak by späťvzatie návrhu bolo spôsobené správaním odporcu, napríklad odporca by plnil navrhovateľovi po podaní ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 463/2012-23   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. decembra 2012 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka v konaní o sťažnosti J. I., Z., zastúpenej advokátom JUDr. L. M., Česká republika, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a .
Právna veta: 1) Zo zmyslu a účelu konania o ústavnej sťažnosti o namietanom porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote možno podľa ústavného súdu vyvodiť, že nevyhnutnou podmienkou pre konanie a rozhodovanie ústavného súdu v tomto type konania je záujem sťažovateľa na prerokovaní jeho veci bez zbytočných prieťahov či v primeranej lehote, ktorý by mal byť u sťažovateľa prítomný po celú dobu konania. Tomu preto odporuje prejav vôle sťažovateľa vo forme späťvzatia návrhu, pretože ním sťažovateľ vyjadruje, že z rôznych dôvodov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 328/2012-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2013 prerokoval sťažnosť M. B., B., zastúpeného advokátom JUDr. J. H., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských .
Právna veta: Záujem na ochrane ústavnosti v zmysle čl. 124 ústavy Slovenskej republiky je natoľko závažný, že v konaní pred ústavným súdom Slovenskej republiky navrhovateľ nemá neobmedzené právo disponovať svojím návrhom. Takéto obmedzenie je odôvodnené vo veci návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorého povinnosť chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu vyplývajú aj z čl. 149 ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 38/96   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. októbra 1996 o späťvzatí návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd a zákonmi takto   r o z h o d o l :   Späťvzatie návrhu generálneho prokurátora .
Právna veta: Konanie vššeobecného súdu o tých procesných úkonoch účastníkov súdneho konania, ktoré majú vplyv na jeho ďalšší priebeh, nemožžno považžovať za "prejednávanie veci" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, kee vššeobecné súdy v takýchto prípadoch meritórne nerozhodujú o veci samej, ale len o pokračovaní alebo zastavení súdneho konania. Preto je v súlade s ústavnosťou postupu vššeobecného súdu, ktorý ako odvolací súd bez prítomnosti účastníkov rozhodne o späťvzatí odvolania alebo o späťvzatí návrhu na začatie konania.

Úryvok z textu:
Právna veta: V konaní o výklad ústavného zákona, ak je vec sporná podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky hodnotí primeranosť použžitia ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (konkrétne jeho § 96) pri späťvzatí návrhu tak, žže v období od podania návrhu do rozhodnutia ústavného súdu o jeho prijatí alebo odmietnutí je navrhovateľ oprávnený na späťvzatie návrhu bez toho, aby musel uvádzať dôvody, ktoré ho k späťvzatiu návrhu viedli. Takýto postup ústavného súdu je zdôvodnený tým, že v tejto situácii eššte nemožžno hovoriť o takom šštádiu konania ústavného sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   I. ÚS 33/98                Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 28. apríla 1998 prerokoval návrh vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej funkciu prezidenta Slovenskej republiky zo 7. apríla 1998 na späťvzatie návrhu bývalého prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o výklad čl. 124, čl. 130 ods. 3, čl. 142 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a 3 v spojení s čl. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a .
Právna veta: Pre rozhodnutie súdu je relevantný a aktuálny skutkový a právny stav v čase rozhodovania súdu. Ak inštančne nadriadený súd, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku podriadeného súdu, v čase svojho rozhodovania disponuje už aj ďalšími informáciami o skutkovom a právnom stave veci, musí pri hodnotení rozhodnutia, ktoré je napadnuté opravným prostriedkom, vychádzať z akceptovania relevantných informácií, ktoré mal podriadený súd k dispozícii v čase svojho rozhodovania. Je nespochybniteľné, že najvyššiemu súdu bolo v čase rozhodovania o dovolaní sťažovateľky (30. septembra 2009) známe, že v čase ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       IV. ÚS 467/2010-60   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. júna 2011 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcu Jána Lubyho o sťažnosti obchodnej spoločnosti Z., a. s., S., zastúpenej advokátkou Mgr. Z. B., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky orgánom ochrany ústavnosti, a preto musí pokladať jej ochranu za nadradenú dispozičnej zásade uplatňovanej v konaní pred ním. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky musí pri rozhodovaní o pripustení späťvzatia prijatého podnetu skúmať, či neexistujú dôvody hodné osobitného zreteľa (druhá veta § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskoršších predpisov) brániace zastaveniu konania, najm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 3/00 Ústavný súd Slovenskej republiky prerokoval na neverejnom zasadnutí senátu dňa 30. marca 2000 podnet J. H., bytom B., ktorý namietol porušenie práva priznaného čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 12 a čl. 13 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom akademických orgánov EU v B. pri voľbe rektora EU v B. a takto r o z h o d o l : 1. Späťvzatie podnetu J. H., p r i p ú š ť a 2. Konanie vo veci podnetu J. H., CSc., z a s t a v u j .
Právna veta: Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Z citovaného znenia zákonného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že toto ustanovenie rešpektuje navrhovateľa ako dominus litis. Iba výnimočne, ak navrhovateľ zoberie návrh späť, súd konanie nezastaví. Je to tak iba v prípade, ak odporca so späťvzatím návrhu nesúhlasí z vážnych dôvodov. Navrhovateľ má právo disponovať svojím návrhom na začatie konanie, pričom táto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 98/09-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. apríla 2009 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti G., a. s. v likvidácii, S., zastúpenej advokátom Mgr. Ing. I. I., V., pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 .
Právna veta: Za okolností, keď sám sťažovateľ svojím procesným úkonom vyvolal zastavenie namietaného konania pred príslušným všeobecným súdom, je zjavne neodôvodnené, aby sa v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky domáhal vyslovenia porušenia svojho základného práva namietaným postupom všeobecného súdu, a to bez ohľadu na jeho tvrdenie, že v priebehu tohto konania došlo k porušeniu jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ napriek tomu, že nesúhlasil s postupom okresného súdu, na pojednávaní vzal svoju žalobu späť v celom rozsahu, v dôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 102/09-8    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. apríla 2009 predbežne prerokoval sťažnosť R. B., S., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Rožňava na verejnom pojednávaní 11. februára 2009 v konaní vedenom pod sp. zn. 12 C 67/2008, a takto                                                                 r o z .
Právna veta: Pri interpretácii a aplikácii ustanovenia § 10 Občianskeho zákonníka (pozbavovanie/obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony) sa nemožno obmedziť iba na text zákonného predpisu, ale vždy je potrebné vziať do úvahy ústavný rozmer, ktorým je predovšetkým rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. V medziach ústavného významu práv človeka sa pri zbavovaní/obmedzovaní spôsobilosti na právne úkony primárne sleduje záujem samotného (dotknutého) človeka a až následne záujem verejný či tretích osôb. Zbavenie človeka spôsobilosti na právne úkony (jeho právna smrť) je prostriedkom ultima ratio, t. j. možno k ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažovateľa nemá právne vzdelanie, nerozumela inštitútu pozbavenia spôsobilosti na právne úkony a aké má právne dôsledky pre svojho syna. Pre späťvzatie návrhu sa rozhodla potom, čo vyhľadala právnika, ktorý jej vysvetlil, čo bude pre jej syna pozbavenie spôsobilosti na právne úkony znamenať .
Právna veta: Podľa napadnutého uznesenia odvolací súd späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu pripustil len u jedného navrhovateľa a nebral do úvahy, že späťvzatie došlo až po vyhlásení konkurzu a takýto postup nie je prípustný s poukazom na ustanovenie § 4a ods. 3 ZKV, pretože k späťvzatiu môže dôjsť len do vyhlásenia konkurzu. Inak je potrebný súhlas všetkých navrhovateľov so späťvzatím. Otázku späťvzatia návrhu na začatie konania na vyhlásenie konkurzu rieši osobitne zákon č. 328/1991 Zb. - ZKV v § 4a ods. 3 ZKV. Postup pri späťvzatí ZKV upravuje inak ako OSP a tým sa súd musí riadiť. Späťvzatie návrhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorí pristúpili do konania.   Z rozhodnutia najvyššieho súdu ako odvolacieho súdu vyplýva, že odvolací súd pripustil späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu, zrušil uznesenie o vyhlásení konkurzu a zastavil konanie použijúc § 208 OSP. Dovolací súd na ... senátu a štyria sudcovia. V odôvodnení tohto rozsudku dovolacieho súdu je uvedené: «Podľa napadnutého uznesenia odvolací súd späťvzatie návrhu vyhlásenie konkurzu pripustil len u jedného navrhovateľa, a to - BERMANN INVESTMENTS HOUSE LIMITED a nebral do úvahy .
Právna veta: Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú, bez ohľadu na právoplatnosť, vyvesením uznesenia na úradnej tabuli súdu (§ 13 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní). Keďže § 4a ods. 3 viaže zánik dispozičného práva navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu, môže navrhovateľ vziať návrh na vyhlásenie konkurzu späť do vyvesenia uznesenia o vyhlásení konkurzu na úradnej tabuli. Okamihom vyvesenia je konkurz vyhlásený a návrh už nemožno účinne vziať späť. Takáto úprava možnosti vziať návrh späť, vzhľadom na § 66e ods. 1 zákona o konkurze, vylučuje v konkurznom konaní použitie § 208 O. s. p. Ústavný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konkurzu.   Podľa sťažovateľky v predmetnej veci neexistoval žiaden zákonný dôvod, pre ktorý by súd nemal pripustiť späťvzatie návrhu navrhovateľkou a konanie zastaviť.   Sťažovateľka taktiež poukázala na skutočnosť, že v inej konkurznej veci tej istej ... ktorej uznesením sp. zn. 2 Obo 280/02 z 18. novembra 2002 zmenil rozhodnutie prvostupňového súdu, pripustil späťvzatie návrhu, zrušil uznesenie krajského súdu a konanie zastavil.   Podľa sťažovateľky nie je možné odôvodňovať prieťahy nadmerným množstvom .
Právna veta: Ústavný súd považuje predovšetkým za potrebné uviesť, že do práva na ochranu pred neoprávneným zásahom do dobrej povesti právnickej osoby podľa § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka možno zasiahnuť (podobne ako do osobnostných práv fyzických osôb podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka) jednak skutkovými tvrdeniami, ale tiež aj neprimeranými hodnotiacimi úsudkami. Ide spravidla o nepravdivé skutkové tvrdenia a o také hodnotiace úsudky, ktorým chýba akýkoľvek skutkový základ, pričom v oboch prípadoch musí ísť o tvrdenia majúce difamačný charakter. To znamená, že tvrdenie musí byť objektívne spôso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... späťvzatia návrhu. Napokon žalovanému nemožno prikázať, aby vzal späť návrh, na podanie ktorého bol oprávnený a na ktorom chce trvať. Späťvzatie návrhu je totiž výlučne len v jeho právomoci.    Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti došlo k porušeniu čl. 46 ods. 1 ústavy .
Právna veta: Ústavne konformný výklad právnej normy, resp. výklad právnej normy vôbec nemôže siahať tak ďaleko, aby sa dostal do rozporu so znením, resp. so zmyslom vykladaného normatívneho textu. V takomto prípade by totiž už nešlo o výklad, ale o faktickú novelizáciu právnej normy. Možno konštatovať, že právny názor krajského súdu týkajúci sa výkladu § 96 Občianskeho súdneho poriadku zašiel tak ďaleko, že sa dostal do rozporu s jeho jednoznačným znením, resp. zmyslom. Výkladom ustanovenia § 96 Občianskeho súdneho poriadku sa krajský súd natoľko odchýlil od jeho znenia, že tým zásadne poprel jeho účel a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a konanie vo veci sa nezastavuje. Sťažovateľ podal proti tomuto uzneseniu odvolanie, v ktorom poukázal na to, že späťvzatie návrhu realizoval v štádiu, keď ešte nebolo nariadené ani jedno pojednávanie, v dôsledku čoho prípadný nesúhlas žalovanej so späťvzatím ... Následne okresný súd uznesením č. k. 14 C 42/2008-45 zo 17. decembra 2008 rozhodol tak, že späťvzatie návrhu sťažovateľa nepripustil a konanie vo veci nezastavil. Pri rozhodovaní vychádzal z právneho názoru vysloveného krajským súdom v skoršom uznesení .
Právna veta: I. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov nemá výslovnú úpravu o disponovaní s návrhom na začatie konania a neupravuje ani procesný postup ústavného súdu - s výnimkou konania o ústavnej sťažnosti - po späťvzatí návrhu. V konaní pred ústavným súdom však platí dispozičný princíp. Z obsahu tohto procesného princípu možno vyvodiť, že navrhovateľ až do rozhodnutia o veci samej má právo disponovať s návrhom podľa vlastného uváženia a v tejto dispozícii ho žiaden zákon ani Ústava Sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 4/94 Č. 49/94 Č. 49 I. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov nemá výslovnú úpravu o disponovaní s návrhom na začatie konania a neupravuje ani procesný postup ústavného súdu - s výnimkou konania o ústavnej sťažnosti - po späťvzatí návrhu. V konaní pred ústavným súdom však platí dispozičný princíp. Z obsahu tohto procesného princípu možno vyvodiť, že navrhovateľ až do .
Právna veta: Žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku nemožno vykladať a uplatňovať v konaní pred súdom tak, aby niektorý z účastníkov bol zvýhodnený na úkor druhého účastníka pri uplatňovaní práv alebo aby mal priaznivejšie postavenie pri prejednávaní a rozhodovaní vecí. V prípade, že každý z bývalých manželov podal samostatný návrh na začatie konania vo veci vyporiadania ich bezpodielového spoluvlastníctva súdnym rozhodnutím, musí súd pri rozhodovaní o zastavení konania o návrhu takéhoto navrhovateľa z dôvodu litispendencie podľa § 83 Občianskeho súdneho poriadku prihliadať aj na to, aké dôsledky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemohol podať, pretože v danej veci uvedená trojročná prekluzívna lehota uplynula 6. októbra 1998. Späťvzatie návrhu vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov spoluvlastníčkou za stavu konania, v ktorom sa ešte nezačalo pojednávanie ... Okresný súd pojednávanie vo veci nenariadil.  Dňa 1. decembra 1998 zástupca spoluvlastníčky doručil okresnému súdu späťvzatie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a žiadal konanie zastaviť.  Okresný súd uznesením zo 4. decembra .
Právna veta: Z pohľadu čl. 6 ods. 1 dohovoru možno nestrannosť posudzovať na základe dvoch rôznych prístupov. Možno rozlišovať subjektívny prístup, pri ktorom sa skúma skôr myseľ sudcu, teda to, čo si sudca v danej situácii myslel vo svojom vnútornom fóre, a objektívny prístup, pri ktorom sa skúma, či sudca poskytuje dostatočné záruky, aby bola vylúčená každá pochybnosť o jeho nestrannosti. Objektívny prístup spočíva v otázke, či nezávisle od osobného správania sudcu určité overiteľné skutočnosti neumožňujú pochybovať o jeho nestrannosti. V tomto smere i zdanie môže byť dôležité. Mal by byť vylúčený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... -och exemplároch vyjadrili... „Okresný súd v Topoľčanoch dňa 28. 4. 2004 Mgr. D. K.“.  Na č. l. 57 sa nachádza „späťvzatie návrhu žaloby“ zo 17. mája 2004, ktorý bol doručený súdu 18. mája 2004 druhým konateľom Ing. S. R.  Na č. l .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.