Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090845
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Splnené podmienky na povolenie obnovy konania


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Splnené podmienky na povolenie obnovy konania
  • splneny nájdené 16585 krát v 9677 dokumentoch
  • podmienka nájdené 49095 krát v 15195 dokumentoch
  • na nájdené 1935460 krát v 32895 dokumentoch
  • povolenie nájdené 10690 krát v 2274 dokumentoch
  • obnova nájdené 11761 krát v 1302 dokumentoch
  • konanie nájdené 1126581 krát v 32893 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 19 dokumentov
Krajské súdy SR 33 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľ namieta, že mu bol uložený trest „použitím § 35 už neplatnej asperačnej zásady“, je potrebné poukázať na čl. 50 ods. 6 ústavy, ktorý upravuje retroaktivitu v trestnom konaní, a to výhradne vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Posúdenie, ktorá právna úprava týkajúca sa trestnosti činu a ukladania trestu bola pre sťažovateľa priaznivejšia, bolo úlohou všeobecných súdov v pôvodnom konaní (vedenom okresným súdom pod sp. zn. 2 T 9/10), pričom ich rozhodnutia boli vydané predtým, ako bol vyhlásený nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2012 (krajský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 58/2014-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. januára 2014 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť R. S., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd .
Právna veta: Účelom obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku je odstrániť nedostatky v skutkových zisteniach právoplatných rozhodnutí všeobecných súdov, pokiaľ dodatočne vyšli najavo nové skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli súdu skôr známe a nemohli sa ani brať do úvahy. Účelom obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného stíhania ani verifikovanie pôvodne vykonaných dôkazov či spochybňovanie spôsobu ich hodnotenia. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť ani inak korigovať a dôkazy už vykonané v pôvodnom konaní už nemožno opakovať. V konaní o návrhu na povolenie obnovy konania už s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právoplatného rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 5 T 1/05 zo dňa 23. 6. 2006. Neboli teda splnené podmienky na povolenie obnovy konania, ktoré vyplývajú z ust. § 394 ods. 1 Tr. por. Krajský súd preto návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania zamietol .
Právna veta: 1) Vo vzťahu k namietanému porušeniu práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd poukazuje aj na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej sa tento článok dohovoru nevzťahuje na konanie o návrhu na obnovu konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím o civilných právach alebo záväzkoch alebo právoplatným rozhodnutím o oprávnenosti trestného obvinenia (Kulnev v. Rusko, rozhodnutie z 18. 3. 2010, č. 7169/04, Rudan v. Chorvátsko, rozhodnutie z 13. 9. 2001, č. 45943/99). Článok 6 ods. 1 je aplikovateľný až na obnovené konanie. Ústavný súd vo svojej judikatúre postupuje rovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v platnom znení.“. Podľa názoru sťažovateľa boli v jeho veci splnené podmienky na povolenie obnovy konania podľa § 394 ods. 1 Trestného poriadku, a preto okresný súd a krajský súd porušili jeho základné právo ... konania žiadne iné okolnosti, ktorými by sa mal krajský súd zaoberať pri úvahe, či sú v jeho veci splnené podmienky na povolenie obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku.   Podľa čl. 51 ústavy sa možno základného práva na súdnu ochranu podľa .
Právna veta: Obnova konania je mimoriadnym prostriedkom na dosiahnutie nápravy nesprávneho rozhodnutia a to iba v prípade, ak takémuto nesprávnemu rozhodnutiu dospeli súdy na základe dokazovania z vykonaného bez takých dôkazov alebo skutočností, ktoré súdu neboli v čase rozhodovania známe, pričom tieto dôkazy sú dôležité pre rozhodnutie o vine alebo treste. Prípadný nesprávny právny názor súdov rozhodujúcich vo všetkých stupňoch, alebo existencia iného právneho názoru iného súdu v inej veci, nie je takouto novou skutočnosťou, na základe, ktorej by bolo možné rozhodnúť o povolení obnovy konania. Na tomto mi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... slobody postupoval striktne podža príslušných ustanovení Trestného poriadku a dospel k správnemu záveru, že v tomto prípade nie sú splnené podmienky na povolenie obnovy konania v jeho trestnej veci. Krajský súd konštatuje tiež, okresný súd v odôvodnení napadnutého uznesenia rozviedol všetky významné právne .
Právna veta: Predbežnou otázkou môže byť otázka, ktorá je sama predmetom trestného konania, ale v inej trestnej veci. Pritom nezáleží na tom, že orgán riešiaci predbežnú otázku je príslušný konať v inej trestnej veci. Ak ide o otázku viny, musí súd túto predbežnú otázku posúdiť samostatne aj v prípade, že už existuje právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu o tejto otázke. Skutočnosť, že súdy v trestnom konaní musia riešiť predbežnú otázku týkajúcu sa posúdenia viny obvineného samostatne, napriek tomu, že v nej bolo už právoplatne rozhodnuté, však n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   dodatočne   vyšli najavo   príčiny   týchto   nedostatkov   –   nové   skutočnosti   alebo   dôkazy.   Účelom   konania o povolenie obnovy konania je zistiť, či sú splnené podmienky na povolenie obnovy konania, a teda či sú nové skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme spôsobilé spochybniť vydané právoplatné meritórne rozhodnutie (a to i .
... obsahom.  Vzhľadom k uvedenému odvolací súd zhodne ako súd prvého stupňa konštatuje, že v trestnej veci odsúdeného A. nie sú splnené podmienky na povolenie obnovy konania, nakoľko prípadné pochybenie súdu prvého stupňa, ktoré odsúdený zdôrazňuje vo svojom návrhu na povolenie obnovy konania nezistil ani odvolací súd .
... odvolací súd sa v podstate stotožnil so závermi prvostupňového súdu a rovnako dospel k záveru, že v danej veci neboli splnené podmienky na povolenie obnovy konania pôvodne vedeného pod sp. zn. 4 C 194/92.   Ústavný súd už v rámci svojej judikatúry vyslovil, že obsahom základného .
... uznesenie, ktorým bol zamietnutý návrh sťažovateľa na obnovu konania, a to potom, ako preskúmal, či sú v okolnostiach daného prípadu splnené podmienky na povolenie obnovy konania podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) Občianskeho súdneho poriadku. Krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu .
... s uznesením Najvyššieho súdu SR Bratislava z 18. 2. 2003, sp. zn. 2 To 3/03. Keďže u odsúdeného neboli splnené podmienky na povolenie obnovy konania uvedené v ust. § 394 ods. 1 Tr. por., pričom jeho dva predchádzajúce návrhy na povolenie obnovy konania boli už .
... na ne len odkazuje, nakoľko ich považuje za správne. Krajský súd v Trenčíne dospel k správnemu rozhodnutiu, že nie sú splnené podmienky na povolenie obnovy konania uvedené v § 394 Tr. por., a preto návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania ako nedôvodný zamietol v súlade so .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.