Nájdené rozsudky pre výraz: správna žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 885

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2586 dokumentov
25056 dokumentov
41 dokumentov
49 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd k už uvedenému dodáva zhodne so závermi všeobecných súdov, že pokiaľ zákon zakazuje určitý spôsob správania a konania, a to či už určením spôsobu konania, alebo následku, nemožno ani pri absencii konkrétne vymedzenej skutkovej podstaty tvrdiť, že porušenie takého všeobecného (generálneho) pravidla nie je porušením zákona, a teda nie je v zmysle tohto zákona sankcionovateľné. Preto sa nemožno stotožniť s tvrdením sťažovateľky, že neexistencia konkrétne špecifikovanej skutkovej podstaty v čase, kedy sa touto formou dopustila porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže, je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 541/2016-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. augusta 2016 predbežne prerokoval sťažnosť MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková organizácia, Šafárikovo námestie 3, Bratislava, zastúpenej advokátkou JUDr. Annou Líškovou, Šafárikovo námestie 7, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva
Právna veta: Ústavný súd dodáva, že z dôvodu osobitnej povahy opatrenia podľa § 3 ods. 1 písm. c) SSP, pokiaľ má právnu povahu tzv. hybridného správneho aktu, je pri vymedzení žalobnej legitimácie fyzickej osoby alebo právnickej osoby na podanie správnej žaloby proti opatreniu potrebné § 178 ods. 1 SSP vykladať a uplatňovať vo vzťahu k tam použitej kategórii „účastník administratívneho konania“ ústavne konformným spôsobom. Obsahom formulovanej požiadavky je dôkladné zohľadnenie čl. 46 ods. 2 ústavy garantujúceho právo každého, kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 460/2020-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. septembra 2020 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , Česká republika, zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Roman Hojer s. r. o. advokátska kancelária, Šustekova 51, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Roman Hojer, vo veci namietaného porušenia „práva na slobodu pohybu a pobytu“ opatr
Právna veta: „Prostredníctvom ustanovenia § 250t Občianskeho súdneho poriadku poskytuje zákonodarca fyzickým osobám a právnickým osobám právnu možnosť domáhať sa súdnej ochrany ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantovaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaniach pred orgánmi verejnej správy, pokiaľ tieto nekonajú bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že sú v konaní nečinné.“ 21. V uznesení sp. zn. I. ÚS 789/07 (publikované v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky pod č. 67/2007) ústavný súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 558/2020-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. novembra 2020 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , a , , obaja , zastúpených Advokátskou kanceláriou Prachová & Partners, s. r. o., Miletičova 21, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka JUDr. RNDr. Silvia Prachová, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 19, čl. 20, čl. 21, čl. 46
Kľúčové slová: správna žalobazákon o liekoch a zdravotníckych pomôckachrozhodnutie v správnom konaní
Zbierka ÚS 65/2001
Právna veta: Podľa § 69 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Citovaný zákon pre prípad predvídaný v jeho § 70a ods. 2 však nemá inú úpravu, a preto krajský úrad musel postupovať podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Z týchto dôvodov ústavný súd považuje list krajského úradu za rozhodnutie v správnom konaní, ktoré podlieha súdnemu preskúmaniu v správnom súdnictve. Bolo však vecou navrhovateľa, aby v danom prípade využil možnosť súdnej ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 60/01     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. júla 2001 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť RNDr. M. K., H., zastúpeného advokátkou JUDr. A. H., H., o porušení čl. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky listom Krajského úradu v P. zo dňa 30. novembra 2000, značka 10474/948/2000, a takto   r o z h o d o l :   Ústavnú sťažnosť RNDr. M. K. o d m i e t a pre n
Právna veta: Odkladný účinok správnej žaloby upravený v ustanoveniach § 184 až § 189 SSP «predstavuje jeden z nových právnych inštitútov správneho súdneho konania, ktoré majú zabezpečiť efektívnu ochranu zo strany správneho súdu, tak aby jeho rozhodnutie mohlo byť nielen formálnym, ale i materiálnym prostriedkom ochrany práv a právom chránených záujmov úspešného žalobcu. Podstatou odkladného účinku je zabezpečenie takého stavu, pri ktorom by správnym súdom preskúmavané rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy nevyvolávali žiadne právne účinky vrátane takých, ktoré by ich zrealizovaním boli považ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 468/2018-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. decembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Oľgou Michalíkovou, Jarková 89, Prešov, pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských pr
Právna veta: Ak zákon priznáva fyzickej osobe oprávnenie navrhnúť preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy v správnom súdnictve, je vylúčená právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky“ (I. ÚS 69/96). Keďže sťažovatelia namietali, že k porušeniu ich základných práv a slobôd podľa čl. 12 ods. 1 a 4, čl. 20 ods. 1 a 3, čl. 44 a čl. 46 ods. 1 ústavy došlo z toho dôvodu, že ich príslušný stavebný úrad v Piešťanoch neprizval za účastníkov stavebného konania [napriek tomu, že podľa ich názoru spĺňali podmienky § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení nes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 17/02-34    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť Ing. arch. M. K. a Ing. arch. V. K., obaja bytom P., zastúpených advokátom JUDr. V. S., K., vo veci porušenia ich základných práv a slobôd podľa čl. 12 ods. 1 a 4, čl. 20 ods. 1 a 3, čl. 44 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia Piešťa
Právna veta: „Zaradenie návrhu na priznanie odkladného účinku, ak to vyplýva z povahy veci, medzi podania vo veci samej, súvisí s tým, že nová právna úprava správneho súdneho konania radikálne mení doterajšiu právnu úpravu odkladu vykonateľnosti, a to i s ohľadom na zavedenie jednoinštančného konania v správnom súdnictve. Rozlišovanie podania vo veci samej a podania, ktoré nie je podaním vo veci samej, sa pritom odráža v Správnom súdnom poriadku jednak v nutnosti dodatočného doručenia podania vo veci samej, urobeného v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu v listinnej podobe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 231/2018-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. septembra 2018 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátom , , pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Sl
Právna veta: Samotný zákon o ochrane prírody dáva do právomoci orgánu ochrany prírody povinnosť zastaviť konanie, ak dôvod na konanie odpadol a súčasne zakotvuje, že rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť uplynutím času, na ktoré bolo vydané. V dôsledku toho je zrejmé, že „odpadnutím dôvodu na konanie“ treba rozumieť v prípade časovo limitovaného rozhodnutia aj stratu „platnosti rozhodnutia“ v dôsledku uplynutia času, na ktoré bolo vydané. Ústredný orgán štátnej správy, ktorý koná o rozklade preto musí konanie o udelenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 332/2015­21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. mája 2015 v senáte zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   a   zo   sudcov   Sergeja   Kohuta a Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosti  , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice,   vedené   pod   sp.   zn.   Rvp   3035/2015   a   sp.   zn.   Rvp   5507/2015,   ktorými   namieta por
Právna veta: Ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch nie je možné aplikovať na platenie súdneho poplatku za správnu žalobu. Nie je zrejmé, na základe čoho dospel krajský súd k presvedčeniu, že správnu žalobu podľa položky č. 10 Sadzobníka súdnych poplatkov zákona o súdnych poplatkoch «nie je možné subsumovať pod pojem „úkon“ alebo „konanie“» v zmysle § 6 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch. V predmetnom ustanovení sa uvádza: „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami...“. Správna žaloba ako podanie bola podaná elektronickými prostriedkami a n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 146/2019-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. apríla 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Mojmíra Mamojku a zo sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného obchodnou spoločnosťou Pacalaj, Palla a partneri, s. r. o., Námestie SNP 3, Trnava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Ing. Peter Pacal
MENU