Nájdené rozsudky pre výraz: starosta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 895

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1277 dokumentov
5154 dokumentov
88 dokumentov
213 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní dôkazov, ktoré mu boli v tomto konaní predložené, nevylučuje, že navrhovateľ sa mohol dopustiť v rozhodnutí uvedených porušení ustanovení právnych predpisov, tak ako to uviedlo obecné zastupiteľstvo [t. j. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 479/2017-44 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. septembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Rudolfa Tkáčika, vo veci návrhu Vladimíra Kaššu, Naháč 99, zastúpeného obchodnou spoločnosťou Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o., Hlavná 31, Trnava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Maroš Prosm
Kľúčové slová: priznanie právnej subjektivitystarostasprávne súdnictvosťažovateľ právnická osoba
Zbierka ÚS 51/2016
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Z citovaných ustanovení vyplýva, že obec pri vybavovaní žiadosti žiadateľa týkajúcej sa potvrdenia súpisného čísla k individualizovanej stavbe vystupovala ako nositeľ verejnej moci, a to prost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 709/2016-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. októbra 2016 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej obchodnou spoločnosťou XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, v mene a na účet k
Kľúčové slová: zastupovanie starostu
Zbierka ÚS 9/2006
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Je vo verejnom záujme, aby v každej dobe zastávala verejnú funkciu osoba, ktorá do nej bola zvolená alebo ináč ustanovená v súlade s právnou úpravou volieb alebo iného ustanovenia do tejto funkcie. Na základe údajov uvedených sťažovateľmi a dôkazov, ktoré predložili alebo navrhli existujú dôvodné obavy, že vo voľbách boli porušené ústava a zákon v rozsahu a spôsobom znamenajúcim pochybnosti a spochybnenie volieb a ich výsledku. Verejný záujem na výkone funkcie starostu, ktorého mandát vznikol v zákonných a ústavných, teda rozumne nespochybniteľných voľbách, v danom prípade prevažuje nad prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       PL. ÚS 6/06-42    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 6. júna 2006 vo veci sťažnosti RNDr. M. F. B., Ing. J. K., B., Mgr. L. S., B., a Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany, B., zastúpených advokátom JUDr. E. V., B., SMER(u) – sociálnej demokracie, B., a Hnutia za demokraciu, B., zastúpených advokátom JUDr. Ľ. F., B., ktorou namietajú neústavnosť a nezákonnosť
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Základným interpretačným pravidlom pre zákony, ktoré bližšie upravujú výkon politických práv, je čl. 31 ústavy. Podľa tohto ustanovenia zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Toto ustanovenie ústavy má priamu spojitosť so všetkými politickými právami vyjadrenými v ústave a svojou povahou ovplyvňuje formovanie politických síl v demokratickej spoločnosti. Slobodná súťaž politických síl n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 61/2015­32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júna 2015 v senáte zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)   a zo   sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza o sťažnosti  ,  zastúpeného   Advokátskou   kanceláriou   Špireková & Partners,   s.   r.   o.,   Námestie   Matice slovenskej   6,   Žiar   nad   Hronom,   konajúcou   prostre
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Obmedzenie kandidatúry a výkonu práva byť volený na funkciu starostu obce (primátora mesta) osobám, ktoré nezískali aspoň stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 školského zákona, ktoré (ako už na to ústavný súd poukázal) predstavuje ústavne neprípustný spôsob obmedzenia práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí a princípu všeobecnosti volieb, ako aj práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok (a v spojitosti s týmto právom aj práva na rovnaké zaobchádzanie), má vplyv na slobodnú súťaž politických síl, pretože z nej ústavne neprípustným spôsobom vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 18/2014-97 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. marca 2017 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa), Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika prerokoval návrh skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej repub
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon o platových pomeroch starostov v § 2 ods. 2 druhej vete pripúšťa možnosť nahradiť plat za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce, ktorý si nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku, ale len za podmienky, že o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Objektívne právo teda uznáva právo starostu obce na náhradu platu na nevyčerpanú dovolenku, jeho nárokovateľnosť a uplatniteľnosť však podmieňuje rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Do podoby súdne uplatniteľného nároku sa tak právo na náhradu platu starostu obce dostáva až po zodpovedajúcom rozhodnutí obecného zastupiteľs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 587/2017-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. septembra 2017 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Čorbom, PhD., advokátska kancelária, Žižkova 39, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a p
Kľúčové slová: kandidát na funkciu starostuvoľby do orgánov samosprávy obcíregistrácia kandidátov
Zbierka ÚS 19/1995
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Porušenie zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí vo fáze pred aktom volieb vymedzeným dňami určenými na uskutočnenie tohto aktu, nezakladá právo požadovať v konaní pred ústavným súdom zrušenie rozhodnutia miestnej volebnej komisie a vyhlásenie za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený, pretože také porušenie volebného zákona nemôže mať priamy súvis s výsledkom volieb. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL.ÚS 32/94 z 11. januára 1995)

Úryvok z textu:
PL.ÚS 32/94 Č. 19/95 Č. 19 Porušenie zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí vo fáze pred aktom volieb vymedzeným dňami určenými na uskutočnenie tohto aktu, nezakladá právo požadovať v konaní pred ústavným súdom zrušenie rozhodnutia miestnej volebnej komisie a vyhlásenie za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený, pretože také porušenie volebného zákona nemôže mať priamy súvis s výsledkom volieb. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL.ÚS 32/94 z 11
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: V súvislosti s tvrdením žalobcu, že mu nebola ponúknutá voľná funkcia prednostu mestského úradu je potrebné poukázať na § 17 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z ktorého vyplýva, že ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta obecného úraduje zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Z uvedeného je zrejmé, že funkcia prednostu je obsadzovaná osobou voči ktorej má starosta obce - primátor dôveru a prejav takejto dôvery premietne do vymenovania kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 838/2016-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. novembra 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Meždejom, Kudlovská 1, Humenné, v
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti sťažovateľa podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) preskúmal, či spĺňa všeobecné a osobitné náležitosti podľa § 20 ods. 1 a 2, § 59 a § 60 zákona o ústavnom súde a či nie sú dané dôvody na jej odmietnutie v zmysle § 25 ods. 2 tohto zákona. 15. V označených voľbách bol sťažovateľ kandidátom na funkciu starostu obce. Z webového sídla Štatistic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 35/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 28. novembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného obchodnou spoločnosťou JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária, s. r. o., Popradská 82, Košice, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Peter Franko, PhD., vo veci namietanej neústavnosti a
MENU