Nájdené rozsudky pre výraz: starostlivosť súdu o maloletých

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 253

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

468 dokumentov
24149 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V konečnom dôsledku účelom uplatnenia zásady perpetuatio fori je zabrániť práve situáciám, ako je to v konkrétnych okolnostiach veci, rôzneho právneho posúdenia tých istých okolností determinujúcich miestnu príslušnosť tým istým súdom prvej inštancie. V danej veci totiž Okresný súd Prievidza, ktorý prvotne uznal svoju miestnu príslušnosť, túto prehodnotil a právne ju posúdil inak, a to všetko pri nezmenených okolnostiach, ktoré ju determinujú. 43. Vo veci posúdenia nesúhlasu Okresného súdu Prievidza, ktorý už raz svoju miestnu príslušnosť vo veci starostlivosti súdu o maloletého posúd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 163/2019-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. decembra 2019 v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou Zahradnikova.SK s. r. o., Štefanovičova 12, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr.
Právna veta: Konanie vo veci starostlivosti súdu o maloletých podľa § 176 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), v ktorom má každé rozhodnutie v skutočnosti dočasný charakter a jeho účel zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Navyše, takéto rozhodnutie nemá nemenný charakter, pretože je možná jeho zmena, ako dôjde k zmene potrieb či pomerov maloletého dieťaťa alebo osôb, ktorých práva a povinnosti takéto rozhodnutie upravuje. Z toho dôvodu pokiaľ súd v priebehu tohto konania koná plynule a priebežne v závislosti od vývoja pomerov účastníkov konania upravuje práva a povinnosti k maloletému ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 505/2011-30   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. decembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť MUDr. L. K., K., zastúpenej advokátom JUDr. J. L., Advokátska kancelária, K., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl.
Kľúčové slová: starostlivosť súdu o maloletýchsporové a nesporové konanie
Zbierka ÚS 186/2003
Právna veta: Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (§ 176 a n. OSP) súd okrem iného vedie rodičov k riadnemu plneniu povinností pri starostlivosti o maloletého. Vybavuje podnety a upozornenia občanov a právnických osôb ohľadne výchovy maloletého a robí vhodné opatrenia (§ 178 ods. 1 OSP). Konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, v ktorom prvoradou úlohou súdov je chrániť záujmy detí, patrí k druhu tzv. nesporového občianskeho súdneho konania, ktoré popri rýchlosti a efektívnosti prerokovania veci a rozhodnutia o nej vyžaduje aj aktivitu súdu, a v nadväznosti na to sa oproti tzv. sporovém ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                     I. ÚS 4/02-51                       Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. júla 2003 zloženého z predsedu Štefana Ogurčáka a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Daniela Švábyho prerokoval prijatú sťažnosť E. S., maloletej E., maloletej J. a maloletého J., všetci trvale bytom K., zastúpených advokátkou JUDr. I. R., Advokátska kancelária, K., vo veci p
Právna veta: Vzhľadom na náročnosť nastavených kritérií na posudzovanie konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností ústavný súd okrem uvedenej nečinnosti vyhodnotil aj postup okresného súdu v napadnutom konaní ako neefektívny, keď okresný súd v danej veci konal nielen v rozpore s princípom procesnej ekonómie, ale aj v rozpore so zásadami nesporového, resp. od 1. júla 2016 mimosporového konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (§ 175 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. § 111 a nasl. Civilného mimosporového poriadku). Konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 155/2017-35 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. apríla 2017 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Rudolfa Tkáčika v konaní o sťažnosti zastúpenej Advokátskou kanceláriou NIŽNÍK & Partners, s. r. o., Skladná 38, Košice, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Roman Nižník, vo veci namietaného porušenia jej základného p
Právna veta: Rozhodujúcim kritériom, podľa ktorého sa posudzuje miestna príslušnosť je bydlisko maloletého dieťaťa, určené na základe dohody rodičov, rozhodnutia súdu alebo iných rozhodujúcich skutočností. Bydliskom osoby je miesto, v ktorom táto osoba býva s úmyslom zdržovať sa tam trvale (nie prechodne). Aj keď je príslušnosť pre konanie vo veci starostlivosti súdu o maloletého upravená §­om 88 ods. 1 písm. c) O. s. p. je potrebné zdôrazniť, že toto ustanovenie určuje príslušnosť len pre konanie, v ktorom má dôjsť k prvému opatreniu súdu. Ak je prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 114/2015­14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. marca 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  ,   zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa   čl.   6  ods.   1  Dohovoru  o  ochrane   ľudských  práv  a   základných  slobôd  uznesení
Právna veta: Judikatúra ústavného súdu sa ustálila v tom, že otázka, či v konkrétnom prípade bolo alebo nebolo porušené základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené v čl. 48 ods. 2 ústavy a právo zaručené v čl. 6 ods. 1 dohovoru, sa skúma vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti každého jednotlivého prípadu najmä podľa týchto troch základných kritérií: zložitosť veci, správanie účastníka konania a postup súdu (I. ÚS 41/02). V súlade s judikatúrou ESĽP ústavný súd prihliada aj na predmet sporu (povahu veci) v posudzovanom konaní a jeho význam pre sťažovateľa (I. ÚS 19/00, I. ÚS 54/02, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       I. ÚS 182/06-50   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. novembra 2006 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť mal. L. L., zastúpenej matkou Ing. B. L., obidve bytom K., právne zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočnýc
Právna veta: Neefektívny postup okresného súdu vzhliadol ústavný súd po nariadení znaleckého dokazovania, ktoré doteraz neprispelo k rozhodnutiu vo veci samej. Okresný súd určil súdnej znalkyni lehotu na vypracovanie znaleckého posudku, a to do 30 dní od doručenia súdneho spisu okresného súdu súdnej znalkyni. Keďže znalecký posudok nebol doteraz vypracovaný, je zrejmé, že súdna znalkyňa prekročila lehotu na vypracovanie znaleckého posudku. Okresný súd pritom mohol postupovať podľa § 16 ods. 4 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 10/2018-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. apríla 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka vo veci sťažnosti , , zastúpenej advokátkou JUDr. Martinou Vnenčákovou, Čučmianska dlhá 7, Rožňava, pre namietané porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slove
Právna veta: Zbytočné prieťahy v súdnych konaniach nie je potrebné presnejšie časovo ohraničovať, ak dosiaľ uskutočnené konania sú poznamenané zbytočnými prieťahmi vcelku.Vynesenie rozsudku v relatívne krátkom čase nemusí znamenať, že súd konal bez zbytočných prieťahov, ak tento rozsudok bol v odvolacom konaní v podstatnej časti zrušený, lebo chýbal skutkový základ na vecne správne a presvedčivé, zákonu zodpovedajúce rozhodnutie.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             II. ÚS 2/01   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. mája 2001 prerokoval podnety maloletej A. Š. bytom P., zastúpenej matkou S. Š., rod. L., bytom P., a podnety S. Š., rod. L., bytom P., obe v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky zastúpené advokátkou D. K., A. k., P., ktorými namietali porušenie základného práva na konanie bez zbytočných prieťah
Právna veta: 1) Ústavný súd v tejto súvislosti považuje za nevyhnutné zdôrazniť, že právo biologických rodičov maloletého musí byť favorizované a v rozhodovacej činnosti súdov sa na to musí byť braný zreteľ. Túto skutočnosť ústavodarca vyjadril v čl. 41 ods. 1 a 4 ústavy tak, že rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona; starostlivosť o deti a ich výchova sú právom rodičov. Rozhodnutie všeobecných súdov v prospech sťažovateľov a zverenie maloletého do ich predadopčnej starostlivosti by podľa názoru ústavného súdu predstavovalo neakceptovateľný odklon z uvedeného ústavného rámca, a to bez ohľadu na ich pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 13/2014-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. januára 2014 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť Ing. D. T. a J. T., N., zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. D. B., s. r. o., T., konajúcou prostredníctvom konateľky a advokátky JUDr. D. B., ktorou namietajú porušenie s
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                   I. ÚS 37/07-29   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. augusta 2007 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Petra Brňáka a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť S. K., trvale bytom K., prechodne bytom Z., zastúpenej advokátkou JUDr. L. B., K., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa
MENU