SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1203672
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65136
USSR: 36137
NSČR: 125340
NSSČR: 67687
USČR: 80362
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426291
Krajské súdy (ČR): 46074
Posledná aktualizácia
06.08.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažovateľ


Približný počet výsledkov: 29500 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažovateľ
  • stazovatel nájdené 703402 krát v 29500 dokumentochPrávna veta: Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, ktorý ustálil právny názor spočívajúci v tom, že zaradenie nezabezpečených pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa do inej skupiny ako nezabezpečených pohľadávok ďalšieho veriteľa SR ­ Daňový úrad Trenčín je v rozpore so zásadou rovnosti veriteľov, zakotvenou v ustanovení § 6 ZKR. Odvolací súd poukazuje na to, že pokiaľ dvaja veritelia s rovnakými právami a rovnakou právnou subjektivitou nemajú rovnaké postavenie v predloženom reštrukturalizačnom pláne (v dôsledku zaradenia do rôznych skupín s rôzn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súčasťou   spisu,   preto   nebolo   možné   prihliadnuť   k tvrdeným skutočnostiam, ktoré boli obsahom odvolania a sú zároveň obsahom ústavnej   sťažnosti sťažovateľov.  Odvolací   súd   konštatuje,   že   v   zozname   pohľadávok,   ktoré   vedie   správca,   nebola  vykonaná   ...  namietaným rozhodnutím príslušného orgánu  verejnej moci nemohlo dôjsť k porušeniu základného práva alebo slobody, ktoré označili  sťažovatelia,   a   to   predovšetkým   pre   nedostatok   vzájomnej   príčinnej   súvislosti .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v posudzovanom prípade boli pre rozhodnutie okresného súdu relevantné ustanovenia § 32 zákona o konkurze týkajúce sa popretia a zistenia pohľadávky. Z dôvodovej správy k novele č. 348/2011 Z. z. pritom vyplýva, že cieľom tohto zákona bolo (okrem iného) „umožniť veriteľom popierať pohľadávky iných veriteľov so súčasným zavedením prekážok obmedzujúcich zneužívanie tohto práv“. Čo sa týka popierania pohľadávok, dôvodová správa uvádza: „Podľa teraz platnej právnej úpravy opráv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   ústavného   súdu   pritom   vyplýva,   že   nedostatky   zákonom  predpísaných   náležitostí   vyplývajúce   z   podaní   sťažovateľov   nie   je   povinný   odstraňovať  z úradnej povinnosti. Na taký postup slúži inštitút povinného právneho zastúpenia v konaní  pred ústavným súdom ... dni po uplynutí lehoty na popieranie   pohľadávok, došlo k popretiu ústavného práva veriteľa, ktorým je aj sťažovateľ ako účastník   konkurzného konania, na spravodlivé súdne konania a súdnu ochranu zaručenú v čl. 6 ods .
Právna veta: Pokiaľ, tak ako v danom prípade, priamo zo zákona nastávajú právne dôsledky spojené s fikciou neodsúdenia, že sa v zmysle zákona hľadí na páchateľa, ako keby odsúdený nebol, potom treba do všetkých dôsledkov právne považovať za neexistujúce odsudzujúce rozhodnutie takej osoby, na ktorú sa hľadí, akoby odsúdená nebola. Predpokladom na podanie dovolania, ako mimoriadneho opravného prostriedku, je existencia odsúdenia páchateľa. Pokiaľ platí fikcia neodsúdenia, ktorú zákonodarca spojil s inštitútom zahladenia odsúdenia, nemožno ju chápať podmienene tak, že pre určité prípady v trestnom konaní pla ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podmienkou podania dovolania nie je absencia zahladenia odsúdenia spojená so zákonnou fikciou neodsúdenia. Fikcia neodsúdenia sťažovateľa vyplýva z vykonania uloženého peňažného trestu na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku, pričom odopretím práva podať dovolanie ... s mojou argumentáciou vyjadrenou v odvolaní a dovolaní a nedali odpoveď na podstatu veci.“. Následne sťažovateľ predostrel veľmi podrobnú argumentáciu smerujúcu predovšetkým do sféry skutkových zistení a od nich sa odvíjajúcich nesprávnych .
Právna veta: Aj keď stavba bola povolená, treba ju považovať za neoprávnenú stavbu z dôvodu, že jej realizáciou došlo k nezákonnému obmedzeniu vlastníckeho práva žalobcu a usporiadať pomery k tejto stavbe na cudzom pozemku je možné iba postupom podľa § 135c Občianskeho zákonníka. Podľa § 135c ods. 1 Občianskeho zákonníka ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len vlastník stavby). Podľa § 135c ods. 2 Občianskeho zákonníka pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 25. mája 2015 doručená sťažnosť sťažovateľa (ďalej len ,,sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej ... na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie arbitrárnym postupom a napadnutým uznesením krajského súdu... Sťažovateľ poškodený neoprávnenou výstavbou sa podaním žaloby snažil domôcť rozhodnutia, ktoré by zabezpečovalo navrátenie dotknutých pozemkov .
Právna veta: Zmenka je vo všeobecnosti označovaná ako abstraktný cenný papier. V predmetnom prípade o pravosti žalovaným vystavenej vlastnej zmenke nie je možné mať pochýb. Obsahuje všetky náležitosti obsiahnuté v § 75 a nasl. Zákona zmenkového a šekového. Vašim mandantom namietaná rozdielnosť rodných čísel uvedených na samotnej zmenke nemá za následok jej neplatnosť. Podstatnou náležitosťou vlastnej zmenky je podpis toho kto zmenku vystavil (povinného zo zmenky/dlžníka). Rodné číslo je len vedľajší, pomocný údaj, ktorý slúži iba na to, aby bolo možné identifikovať zmenkového dlžníka pokiaľ by samotný podp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd, poukazujúc na citovanú časť napadnutého prípisu krajskej prokuratúry, konštatuje, že krajská prokuratúra sa podnetom sťažovateľa na podanie mimoriadneho dovolania primeraným spôsobom zaoberala, pričom ústavne akceptovateľným spôsobom reagovala na všetky zásadné skutočnosti ... príslušného orgánu verejnej moci nemohlo dôjsť k porušeniu základného práva alebo slobody, ktoré označil sťažovateľ, a to buď pre nedostatok príčinnej súvislosti medzi označeným postupom alebo rozhodnutím príslušného orgánu verejnej .
Právna veta: Medzi chápaním trestnosti prípravy podľa trestnoprávnych noriem Slovenskej republiky (trestná zodpovednosť za prípravu zločinu - § 13 Trestného zákona) a zákazu "prípravy" mučenia podľa čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor"), t.j. uplatnenie ochrany podľa čl. 3 dohovoru pri "príprave" mučenia, podrobovania neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, nemožno automaticky vytvárať analógiu, a to predovšetkým vzhľadom na rozdielnosť podstaty a prirodzenosti týchto úprav. To, že je príprava na zločin podľa právnej úpravy Slovenskej republiky t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodujúcim skutkovým okolnostiam, a aj od toho... sa odvíjajúcou arbitrárnosťou konečného uznesenia Krajského súdu, ktorým sťažovateľ v rámci všeobecného súdnictva, ako obeť 3 pripravovaného trestného činu proti jeho telesnej integrite, stratil možnosť ... súd nevykonal žiadny dôkaz objektívne spochybňujúci tento dôkazný stav. Usvedčujúce dôkazy tak ostali neprávom opomenuté.“. Sťažovateľ ďalej uvádza, že „v žiadnom prípade... neobstoja špekulácie Krajského súdu, že svedkovia obžaloby mohli vypovedať .
Právna veta: Z právnej úpravy reštrukturalizácie nemožno jednoznačne vyvodiť, že by zákonodarca priznával v danej fáze konania veriteľom dlžníka subjektívne právo na prípravu a schválenie reštrukturalizačného plánu. Konkurzný zákon priznáva veriteľom výslovne len subjektívne práva na ochranu pred reštrukturalizačným plánom a v procese jeho tvorby a schvaľovania, ktoré môže veriteľ prípadne uplatňovať aj v konaní o potvrdení plánu súdom, a to napríklad vo forme podnetu na zamietnutie plánu. Úprava konkurzného konania je výrazom snahy zákonodarcu zabezpečiť rovnosť vlastníckeho práva k pohľadávkam všetkých ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorý so súhlasom dlžníka poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Navyše, v danej veci námietky sťažovateľov – veriteľov nesmerovali proti nedostatočnému odôvodneniu napadnutého uznesenia súdu, ktorým bol zamietnutý reštrukturalizačný plán schválený ... povinnosťou je skúmať možnosť uspokojenia všetkých (aj minoritných) veriteľov v likvidačnom konkurze... V súdenom prípade sťažovateľov prijatý plán predpokladal 100 % uspokojenie pohľadávok banky v lehote v ňom určenej. ... za prijatie .
Kľúčové slová: sloboda prejavu, rozsah novinárskej slobody , ochrana súkromia

Právna veta: Dôležitým kritériom pri posudzovaní zásahu do slobody prejavu je aj miesto, kde zazneli, resp. kde boli uverejnené sporné výroky (t. j. otázka, KDE boli inkriminované články uverejnené). Vo všeobecnosti platí, že čím hromadnejšie sa informácia distribuuje, tým vyššia je ochrana osobnostných práv. V posudzovanom prípade boli inkriminované články uverejnené v denníku ŠPORT, konkrétne v jeho prílohe, ktorý má celoslovenskú pôsobnosť, pričom otázka nákladu, ako aj jeho popularity nebola predmetom dokazovania. V tejto súvislosti krajský súd len stručne uviedol, že ide o „denník s celoslovensk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... okruhu adresátov, ktorí sledujú športové dianie nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Pokiaľ sťažovateľ vyčíta pochybenia všeobecných súdov ohľadom formulácie petitu ospravedlnenia, odvolací súd sa stotožnil s uvedenou formou ospravedlnenia. ... c) Obsah predmetného článku Nielen okresný, ale aj krajský súd podrobne rozviedli obsah inkriminovaného článku, ktorý podľa sťažovateľa obsahoval „expresívnejšie“ výrazy. Súdy dospeli k názoru, že predmetný článok neobsahoval len expresívnejšie výrazy, ale .
Právna veta: Právna teória k manželskému výživnému upravenému v § 71 zákona o rodine uvádza tieto závery: - zo zásady rovnakej životnej úrovne manželov vyplýva, že nemusí byť splnená podmienka odkázanosti, ako to je pri vyživovacej povinnosti detí k rodičom, resp. vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Prostredníctvom tohto inštitútu sa teda okrem uspokojenia osobných potrieb sleduje aj naplnenie požadovaného zákonného charakteru inštitútu manželstva z majetkového hľadiska. Uplatňovanie výživného medzi manželmi je preto možné aj v prípadoch, keď sú napríklad obaja manželia zárobkovo činní, sch ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo iným zásahom orgánu verejnej moci nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu základného práva alebo slobody, ktoré označil sťažovateľ, a to buď pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi označeným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom orgánu ... ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy v prípade procesného rozhodnutia najvyššieho súdu o dovolaní, bude sťažovateľovi lehota na podanie sťažnosti ústavnému súdu považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu .
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu neobstojí ani námietka sťažovateľky, že medzi účastníkmi konania nevznikol okrem nájomného vzťahu žiadny ďalší záväzkový vzťah a že dodaním predmetu nájmu do zmluvne dohodnutého miesta si žalobca len plnil svoju zmluvnú povinnosť dodať predmet nájmu riadne. Z nájomného vzťahu prenajímateľovi vzniká povinnosť „prenechať“ predmet nájmu na dočasné užívanie nájomcovi, pričom uvedenej povinnosti prenajímateľa korešponduje povinnosť nájomcu zaplatiť za prenechanie veci do užívania odplatu (nájomné). Inak povedané, pojmovým znakom nájmu nie je dodanie (preprava) predmetu n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bola preukázaná) nemôže mať prednosť pred zmluvnými dojednaniami medzi zmluvnými stranami. Z uvedeného dôvodu považuje sťažovateľ poukaz na akúkoľvek obchodnú zvyklosť za nedôvodnú.» 5. Odvolávajúc sa na uvedenú argumentáciu sťažovateľka považuje napadnuté ... opak. Preto nemožno prisvedčiť námietke sťažovateľky, že krajský súd „neprípustným spôsobom preniesol dôkazné bremeno na sťažovateľa“. 20. Podľa názoru ústavného súdu neobstojí ani námietka sťažovateľky, že medzi účastníkmi konania nevznikol okrem .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.