Nájdené rozsudky pre výraz: strážna služba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

72 dokumentov
447 dokumentov
6 dokumentov
6 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zodpovednosť podľa § 420a Občianskeho zákonníka konštatujú aj za stavu, keď ku škode na prevádzkovanom majetku dôjde v dôsledku konania tretej osoby, ktorá so subjektom vykonávajúcim prevádzkovú činnosť nemá žiaden právny vzťah. Aj posudzovaná vec sa vyznačuje vznikom škody v dôsledku konania tretej osoby – neznámy páchateľ odcudzil veci z objektu, v ktorom vykonával strážnu službu ako prevádzkovú činnosť subjekt, ktorý sa od sťažovateľa v dôsledku vzniku tejto škody domáha poistného plnenia. Pokiaľ sťažovateľ poukazuje na test conditio sine qua non ako štandardný nástroj pre posúdenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 206/2020-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. júna 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Martina Vernarského (sudca spravodajca) a zo sudcu Ivana Fiačana a sudcu Petra Straku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti – , , , právne zastúpenej advokátskou kanceláriou Majerník & Miháliková, s. r. o., IČO 47 232 200, Cukrová 14, Bratislava, v men
Právna veta: Ústavný súd zastáva názor, že prezentovanú judikatúru a citované právne vety je potrebné aplikovať aj v prípadoch, ak ústavný súd preskúmava rozhodcovský rozsudok rozhodcovského súdu z hľadiska dodržania zásad spravodlivého procesu, a to z dôvodu, že rozhodcovské konanie je alternatívou konania pred všeobecnými súdmi. Aj tieto rozhodcovské súdy sú povinné aplikovať právo tak, aby výsledkom nimi uplatnenej právomoci bolo rozhodnutie, ktoré spĺňa parametre zákonnosti a ústavnosti. Ústavný súd považuje za významné podotknúť, že dokazovanie v rámci rozhodcovského konania sa spravuje výlučne zásado ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   III. ÚS 95/2010-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. marca 2010 predbežne prerokoval sťažnosť M. G., N., zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. Š., Š., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochra
Právna veta: 1) Sťažnosť podľa § 62 a nasl. zákona o súdoch totiž ústavný súd považuje v zmysle § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde za účinný prostriedok ochrany takých základných práv, ktoré súvisia so základným právom na súdnu ochranu, ako aj so základným právom na konanie bez zbytočných prieťahov. Účinnosť takého právneho prostriedku ochrany pred zbytočnými prieťahmi v súdnom konaní potvrdzuje aj znenie zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vo viacerých ustanoveniach zdôrazňuje vo vecipovinnosť sudcu konať bez zbytoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 15/2013-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti D., s. r. o., Ž., zastúpenej advokátom JUDr. Š. S., Ž., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 28 Cb/5/2011 (pôvodne vedenom pod sp. zn. 28 Ro
Právna veta: Zmyslom požiadavky kvalifikovaného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom je, aby ústavný súd ako špecializovaný súdny orgán ochrany ústavnosti nebol neúmerne zaťažovaný nekvalifikovanými návrhmi a nekvalifikovaným prístupom účastníkov ku konaniu. Napriek tomu, že spomínaná judikatúra ústavného súdu sa týka vymedzenia úlohy kvalifikovaného právneho zastúpenia advokátom v zmysle § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde, je nepochybné, že jej ratio možno v rámci konania o súlade právnych predpisov primerane uplatniť aj vo vzťahu k navrho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 32/2015­6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. apríla 2015 v pléne zloženom   z predsedníčky   Ivetty   Macejkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)   a zo   sudcov   Jany Baricovej,   Petra   Brňáka,   Ľubomíra   Dobríka,   Sergeja   Kohuta,   Milana   Ľalíka,   Lajosa Mészárosa,   Marianny   Mochnáčovej   a Rudolfa   Tkáčika   predbežne   prerokoval   návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zača
Právna veta: Právna teória k manželskému výživnému upravenému v § 71 zákona o rodine uvádza tieto závery: - zo zásady rovnakej životnej úrovne manželov vyplýva, že nemusí byť splnená podmienka odkázanosti, ako to je pri vyživovacej povinnosti detí k rodičom, resp. vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Prostredníctvom tohto inštitútu sa teda okrem uspokojenia osobných potrieb sleduje aj naplnenie požadovaného zákonného charakteru inštitútu manželstva z majetkového hľadiska. Uplatňovanie výživného medzi manželmi je preto možné aj v prípadoch, keď sú napríklad obaja manželia zárobkovo činní, sch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 210/2016-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. marca 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Martou Huttovou, Advokátska kancelária, Bezekova 13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub
Právna veta: Na tomto mieste je potrebné pripomenúť jeho obsah, keď nevyliečiteľná, životu nebezpečná choroba nie je obligatórnym dôvodom na upustenie od výkonu trestu odňatia slobody, táto otázka je naopak vecou významného rozhodovania súdu vo vykonávacom konaní, pri ktorom musí brať do úvahy, že pre odsúdeného pozitívne rozhodnutie by negovalo skoršie meritórne právoplatné rozhodnutie (odsudzujúcim rozsudkom) ako výsledok trestného stíhania. Napadnuté rozhodnutie krajského súdu je podľa názoru ústavného súdu ústavne akceptovateľné a udržateľné. Ústavný súd teda nezistil takú príčinnú súvislosť med ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 543/2020-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. októbra 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Jozef Holič s. r. o., Poľovnícka 4, Bernolákovo, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Jozef
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 220/2011-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. mája 2011 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti M., s. r. o., B., zastúpenej A. s. r. o., B., za ktorú koná JUDr. Ing. M. N., advokát a konateľ, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý proces
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 57/08-14     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. februára 2008 predbežne prerokoval sťažnosť T. R., K., zastúpenej advokátom JUDr. J. D., P., vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkami Okresného súdu Prievidza č. k. 12 C 211/01-65 z 24. júla 2003 a č. k. 12 C 211/01-213 z 30. septembra 2005 a Krajského súdu v Trenčíne
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 154/2017-26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. mája 2017 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudov Marianny Mochnáčovej a Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti SECURITY - OSH, s. r. o., Nitrianska 1258, Močenok, zastúpenej advokátom Mgr. Michalom Tokárom, JAVOR – TOKÁR advokátska kancelária, s. r. o., Stará Vaj
MENU