SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1229181
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65524
USSR: 36278
NSČR: 126223
NSSČR: 68275
USČR: 80739
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427324
Krajské súdy (ČR): 46866
Posledná aktualizácia
23.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: substitučné splnomocnenie


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: substitučné splnomocnenie
  • substitucny nájdené 540 krát v 202 dokumentoch
  • splnomocnenie nájdené 11454 krát v 4586 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 11 dokumentov
Krajské súdy SR 30 dokumentov


Právna veta: Zmyslom a účelom substitučného (náhradného) splnomocnenia nemôže byť (z povahy veci) úplné nahradenie originárneho splnomocnenia. Náležite nezdôvodnené a/alebo neobmedzené substitučné (náhradné) splnomocnenie, ktoré vo svojej podstate nahrádza originálne splnomocnenie, je v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vylúčené. V prípadoch obligatórneho zastúpenia navrhovateľa advokátom v konaní pred ústavným súdom je základným procesným prameňom práva ustanovenie § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde. Zákonné ustanovenie procesného poriadku (vo vzťahu k iným právnym predpisom ide o predpis ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 339/2012-64   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júla 2012 predbežne prerokoval sťažnosť PhDr. M. Z., B., zastúpenej advokátom Mgr. M. F., B., ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 30 ods. 4, čl. 35 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Národnej .
Právna veta: Podľa § 250a veta prvá O. s. p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho koná. Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p. znamená, že v konaní pred súdom – osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát. Advokátom je osoba zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou ako advokát. Advokátsky koncipient nie je advokátom a v správnom súdnictve preto nemôže byť aplikované ust. § 25 ods. 3 O. s. p., podľa ktorého advokát je oprávnený dať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   konaní   vedenom   krajským   súdom pod sp. zn. 5 S/255/2012,   aby   na   pojednávaní   konanom   22.   júla   2014   na   základe substitučného splnomocnenia zastupoval MAC TV, s. r. o. Krajský súd uznesením prijatým na   pojednávaní   rozhodol,   že   sťažovateľa   ako   substitučného   zástupcu   právneho   zástupcu .
Právna veta: 1) Z Trestného poriadku (§ 2 ods. 6), ako aj judikatúry ústavného súdu vyplýva požiadavka, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy vybavovali a rozhodovali väzobné veci prednostne a urýchlene. Z tejto skutočnosti bol splnomocnený obhajca sťažovateľa povinný vychádzať. Preto za situácie, keď substitučne poveril na zastupovanie svojho kolegu advokáta vo veci sťažovateľa z dôvodu svojej neprítomnosti, bolo jeho povinnosťou poveriť ho aj na spísanie odôvodnenia prípadnej sťažnosti sťažovateľa proti zamietavému rozhodnutiu okresného súdu o jeho žiadosti o prepustenie z väzby na slobody tak, aby ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . P.– tel. č... S poukazom na uvedené žiadam prípadné zmeny v termíne konania oznamovať do 30. 09. 2012 priamo jemu. Substitučné splnomocnenie predloží pri súdnom konaní.“   Zo zápisnice z výsluchu sťažovateľa pred sudcom okresného súdu pre prípravné konanie z 25. septembra 2012 .
Právna veta: 1) Nesprávne posúdenie plynutia premlčacej doby je považované za nesprávne právne posúdenie veci (pozri napr. 1 M Cdo 3/2008), podobne nesprávna kvalifikácia uplatneného nároku, resp. jeho nerekvalifikácia podľa skutočnej právnej povahy (porov. napr. 3 Cdo 252/2007). Nevykonanie potrebných dôkazov v dôsledku nesprávneho právneho názoru je zasa subsumovateľné pod odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. c) OSP. Tvrdené pochybenia súdu pri vykonávaní jednotlivých dôkazov môže podľa povahy napĺňať buď skutkovú podstatu inej vady konania (porov. napr. II. ÚS 591/2012), alebo sa môžu prejaviť v nesp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je vôbec sťažovateľ riadne zastúpený (sťažnosť bola podpísaná advokátskou koncipientkou na základe substitučného splnomocnenia zvoleného advokáta) a či je v konaní pred ústavným súdom prípustné, aby bolo (koncipientovi) udelené generálne substitučné splnomocnenie (pozri aj I. ÚS 339/2012 a v ňom citovanú prejudikatúru).   Poučenie .
Právna veta: Súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  žalovaného 1/, aj keď je právnickou osobou, keď sa dal v konaní zastupovať   advokátom   a   úkony   advokáta   v   súvislosti   so   substitučným   splnomocnením Advokátskej kancelárie  ,  , so sídlom  , sú plne súladné s § 24 a § 25 ods. 3 O. s. p., ako i ...  rade 1/, aj keď je právnickou osobou, keď sa dal v konaní   zastupovať   advokátom   a   úkony   advokáta   v   súvislosti   so   substitučným splnomocnením advokátskej kancelárie sú plne súladné s § 24 a § 25 ods. 3 O. s. p., ako i že konanie .
Právna veta: K dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku najvyšší súd zdôraznil, že «opodstatnenosť jeho trvania vo vzťahu k obžalovanému vyplýva predovšetkým zo samotného charakteru trestnej činnosti (dlhodobosť, prepracovanosť) pričom z tejto trestnej činnosti obžalovanému plynuli rozsiahle príjmy zabezpečujúce jeho nadštandardnú životnú úroveň. Tieto okolnosti prípadu spočívajúce v dĺžke času a spôsobe, ktorým mal trestnú činnosť páchať odôvodňujú obavu, že v prípade prepustenia na slobodu by v páchaní trestnej činnosti pokračoval. Trestný poriadok rovnako vo vzťahu k dôvodu väzby podľa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v súdnom spise je založené splnomocnenie zo 16. apríla 2019, ktorým sťažovateľ splnomocnil Mgr. Romana Tomana, PhD., ako svojho obhajcu. Substitučné splnomocnenie obhajcu sťažovateľa JUDr. Pavla Kurica pre Mgr. Romana Tomana, PhD., v čase, keď došlo ku kontrole korešpondencie podmienenej existenciou dôvodu .
... koncipienta, na podanie zmeny návrhu z 21. septembra 2000. Dňa 26. januára 2001 právny zástupca sťažovateľa oznámil okresnému súdu, že substitučné splnomocnenie je uvedené v dolnej časti splnomocnenia, ktorým ho sťažovateľ splnomocnil na zastupovanie.  Dňa 31. apríla 2002 bol právnemu zástupcovi sťažovateľa .
... 7. mája 2003, ktorým sťažovateľ poveril svojou obhajobou advokáta JUDr. H. Tak isto presne nezisteného dňa bolo okresnému súdu predložené substitučné splnomocnenie z 9. júna 2003, ktorým advokát JUDr. H. splnomocnil advokáta Mgr. R. T., PhD., aby v trestnej veci proti sťažovateľovi .
... pojednávanie na 22. marec 2005. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnil ako právny zástupca sťažovateľky advokát JUDr. R. O. na základe substitučného splnomocnenia zo 17. marca 2005. Za okresný súd sa nezúčastnil nikto. Na ústnom pojednávaní podľa názoru ústavného súdu neboli uvedené žiadne .
... a pojednávanie bolo uznesením odročené na 15. február 1996.   Na pojednávaní 15. februára 1996 vypovedal odporca, pričom právna zástupkyňa sťažovateľky substitučným splnomocnením z 30. januára 1996 poverila advokátku JUDr. C., aby ju v predmetnej veci zastupovala. Pojednávanie bolo uznesením odročené na 4 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.