SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1156019
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64353
USSR: 35517
NSČR: 123820
NSSČR: 66858
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424337
Krajské súdy (ČR): 43636
Posledná aktualizácia
29.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: súdna rehabilitácia


Približný počet výsledkov: 57 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: súdna rehabilitácia
  • sudny nájdené 321681 krát v 29591 dokumentoch
  • rehabilitacia nájdené 750 krát v 265 dokumentochPrávna veta: Podstatou ústavnej sťažnosti je posúdenie ústavnosti (práva na zákonného sudcu a zákazu ne bis in idem  nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby) rozhodnutí trestných súdov, ktoré neotvorili odsúdenie manžela sťažovateľky („odpierača“) po tom, čo mu Vojenský obvodový súd Bratislava v roku 1992 v rozhodnutí o súdnej rehabilitácii zrušil trest ako neprimeraný, ale nie vinu, pričom pri nepovolení obnovy konania rozhodoval na prvom stupni namiesto senátu samosudca a pri rozhodovaní nebolo zohľadnené súčasné poňatie konceptu ne bis i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 77/2014-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. decembra 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca) prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Lubomírom Müllerom, Advokátska kancelária, Symfonická 1496/9, Praha 5, Česká republika, pre namietané porušenie čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 a čl .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že z hľadiska požiadaviek vyvoditeľných z čl. 46 ods. 1 a 48 ods. 2 ústavy treba postup súdu, ktorý preskúmava obsah rozhodnutia ministra vnútra o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti svedka, považovať za vykonávanie dôkazov. K dôkazom vykonaným vo „veci“ má účastník podľa už viackrát citovaného čl. 48 ods. 2 ústavy právo vyjadriť sa a zároveň má právo, aby sa „vec“ prerokovala v jeho prítomnosti. Citované ustanovenie ústavy na prvý pohľad neumožňuje akékoľvek obmedzenie týchto práv, keďže na jednej strane v ňom možnosť ich obmedzenia nie je ustanovená (okrem možnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov). Podobne aj žalobami na ochranu osobnosti sledujú jednotlivci svoje očistenie formalizované vo svete práva. ... a je potrebné dotknutých jednotlivcov očistiť aj z právneho hľadiska (porov. rehabilitačné zákony č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, ale aj č .
Kľúčové slová: nenastúpenie služby v ozbrojených silách, prieskumné konanie

Právna veta: K otázke zmeškania, resp. nezmeškania dvojročnej zákonnej lehoty k podaniu návrhu podľa zákona o súdnej rehabilitácii (ktorá začala plynúť od účinnosti zákona 1. júla 1990 a uplynula 30. júna 1992, resp. podľa sťažovateliek až 10. októbra 1992) ústavný súd uvádza, že z rozhodnutia krajského súdu nevyplýva, že by sťažovateľky túto námietku vznášali už v napadnutom konaní, pričom ani sťažovateľky v ústavnej sťažnosti netvrdia, že by sa krajský súd predmetnou námietkou opomenul zaoberať. Ústavný súd aj napriek tomu k danej námietke uvádza, že rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Krajský súd na úvod konštatoval, že základnou právnou normou na uskutočnenie súdnej rehabilitácie od 1. januára 1990 bol zákon o súdnej rehabilitácii. Účelom súdnej rehabilitácie bolo podľa krajského súdu práve odstránenie chýb v činnosti súdov vyplývajúcich z ... umožniť otváranie súdnych rozhodnutí v prípadoch, keď odsúdení svoj nárok včas neuplatnili podľa zákona o súdnej rehabilitácii, ale význam tohto zákona spočíval predovšetkým v morálnom zadosťučinení odporcom komunistického režimu. 18. Ústavný .
Právna veta: Ak všeobecný súd v občianskom súdnom konaní navrhovateľovi nariadi, aby sa vyjadril k odvolaniu odporcu, a tento mu požadované vyjadrenie predloží, ide o súčasť prípravy rozhodnutia vo veci a tento úkon je všeobecný súd povinný zohľadniť pri rozhodovaní o trovách odvolacieho konania. Pokiaľ najvyšší súd v odôvodnení uznesenia len konštatoval, že žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože odvolacie konanie bolo zastavené, ale nevychádzal z uvedených zásad a úkonov, ktoré boli účastníkmi, resp. ich právnymi zástupcami v konaní vykonané, nemožno takéto odôvodnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo 7. marca 2007, ktorým bol sťažovateľke (navrhovateľke) zvýšený vdovský a starobný dôchodok podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, a vec jej vrátil na ďalšie konanie; sťažovateľke zároveň priznal náhradu trov konania v sume 102 .
Právna veta: Skutočnosť, že sťažovateľ bol dlhodobo zamestnaný v zahraničí v čase, keď bolo možné výzvou uplatniť reštitučný nárok podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/1991 Zb.“), nemôže viesť bez ďalšieho k záveru o tom, že nespĺňal podmienku trvalého pobytu na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Taký výklad zákona č. 87/1991 Zb., ktorý by zakladal existenciu reštitučného nároku prítomnosťou na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v určitom období, by viedol k paradoxnej situácii, keď nárok, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... boli v roku 1977 uznaní za vinných z trestného činu opustenia republiky, bol podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii zrušený a zároveň bolo zastavené ich trestné stíhanie. Tým došlo aj k zrušeniu trestu prepadnutia majetku. Rovnako ako aj manželia .
Právna veta: Pri zastavení konania je potom na vyriešenie otázky náhrady trov konania kľúčové zistenie, či niektorý z účastníkov konania (a pokiaľ áno, ktorý z nich) z procesného hľadiska zastavenie konania zavinil, resp. či návrh bol vzatý späť pre správanie odporcu, ako to bolo aj v danej veci, keď žalovaný po podaní žaloby uznal nárok sťažovateľa a uspokojil ho. To znamená, že § 146 ods. 1 písm. c) OSP, podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené, možno aplikovať len v prípade, ak neexistujú dôvody (resp. výnimky) na priznanie náhr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“ alebo „žalovaný“) o odškodnenie podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 119/1990 Zb.“).   Po márnom uplynutí šesťmesačnej lehoty na predbežné prerokovanie nároku .
Právna veta: 1) Ústavný súd v súlade s predchádzajúcou rozhodovacou praxou (II. ÚS 577/2013) ďalej uvádza, že v ustanovení § 150 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádzajú dôvody hodné osobitného zreteľa skôr vo všeobecnej rovine s tým, že ustálenie konkrétnych dôvodov hodných osobitného zreteľa je vecou posúdenia súdu v tom-ktorom prípade. Napriek tomu je napríklad v tomto ustanovení konkretizované, že dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj okolnosť, či úspešný účastník konania uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patrí. Naproti tomu ustanovenie § 150 ods. 2 Občianskeho súdneho por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 27. apríla 2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) o odškodnenie podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.   3. Po márnom uplynutí šesťmesačnej lehoty na predbežné prerokovanie nároku podala sťažovateľka 12. novembra 2012 okresnému .
Právna veta: 1) Nad rámec veci ústavný súd poukazuje na závery ESĽP, ktoré vyplývajú z rozsudku vo veci Bayatyan, v ktorej výslovne prekonal doterajšiu mnohoročnú rozhodovaciu prax, ktorá považovala trestný postih odmietnutia výkonu vojenskej služby z dôvodov výhrady svedomia či náboženského presvedčenia za zlučiteľný s dohovorom. Vychádzal pritom zo skutočnosti, že drvivá väčšina zmluvných strán Rady Európy za posledných 20 rokov zaviedla možnosť odoprieť výkon vojenskej služby z dôvodu svedomia, a tiež, že táto možnosť bola ako právo potvrdená v medziobdobí radom medzinárodných dokumentov vrátane výslovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prostriedky upravené v trestných kódexoch. V našom právnom poriadku podobným osobitným právnym nástrojom bol zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 119/1990 Zb.“), ktorý mohol viesť k zrušeniu právoplatných rozhodnutí v prieskumnom .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky chráni ústavnosť spôsobom, ktorý upravuje Ústava Slovenskej republiky a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Tento zákon nadobudol účinnosť 15. februára 1993. Neobsahuje ustanovenie o spätnej účinnosti, preto ústavný súd nemá oprávnenie konať a rozhodovať podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky o porušení práv fyzickej osoby, ku ktorému došlo pred 15. februárom 1993.

Úryvok z textu:
... Pisateľka podnetu bola toho - 2 - názoru, že by mala byť súdne rehabilitovaná podľa zákona o súdnej rehabilitácii a ďalej i odškodnená podľa zákona o mimosúdnej rehabilitácii. Svoje podania považovala za ústavnú sťažnosť v zmysle ... zamietnutý aj v ďal- ších častiach, a to z týchto dôvodov. O súdnej rehabilitácii, podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov rozhodujú všeobecné súdy a iné orgány, nie však .
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 4 ústavy Slovenskej republiky podmienky a podrobnosti o súdnej ochrane ustanoví zákon. Ak osoba nesplní ustanovené podmienky zákonného postupu pri uplatňovaní práv, nemôže sa dovolávať toho, že boli porušené jej základné práva a slobody, ak jej súd nevyhovel, za predpokladu, že súd sám neporušil ustanovenia čl. 47 až 50 ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... Zb. napriek tomu, že rozsudok bol zrušený podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii. Pisateľ podnetu uplatnil nároky na vydanie majetku aj u Chemkostavu, š.p. Humenné ako držiteľa majetku, ktorý prevzal tento podnik .
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu

Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre konštantne zdôrazňuje, že pri uplatňovaní svojej právomoci nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) nemôže zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a aplikácia zákonov. Jeho úloha sa obmedzuje len na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpretácie a aplikácie s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách. Ústavný súd sa pri rozhodovaní o sťažnosti zaoberal otázkou, či najvyšší súd postupoval pri preskúmavaní napadnutého rozhodnutia ústavne súladným spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nároku. Povinnosťou navrhovateľa bolo teda predloženie dokladu o rehabilitácii podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii. Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že navrhovateľ takýto doklad odporkyni nepredložil, teda nepreukázal, že bol rehabilitovaný ... finančný príspevok, pretože nepredložil k svojej žiadosti rozhodnutie súdu o rehabilitácii politického väzňa podľa zákona o súdnej rehabilitácii a potvrdenie o dobe väzby a dobe výkonu trestu odňatia slobody politického väzňa. Sťažovateľ napadol .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.