Nájdené rozsudky pre výraz: trestné stíhanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4228

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5861 dokumentov
12465 dokumentov
185 dokumentov
126 dokumentov
33 dokumentov
378 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: imunita sudcunezávislosť sudcutrestné stíhanie sudcu
Zbierka ÚS 109/2005
Právna veta: Ústavný súd v doterajšej rozhodovacej činnosti týkajúcej sa žiadostí o súhlas na trestné stíhanie sudcu podľa čl. 136 ods. 3 prvej vety ústavy (PL. ÚS 19/02, PL. ÚS 24/03, PL. ÚS 4/04 a PL.ÚS 1/05) vychádzal z nasledovných právnych úvah. Ústava vo vzťahu k niektorým skupinám, kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku pre tieto skupiny, kategórie osôb z pôsobnosti trestného práva 5 alebo i správneho práva v rozsahu a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria aj sudcovia. Sudca teda požíva určitú imunitu, ktorá mu má zaistiť nezá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 32/05-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 1. decembra 2005 o žiadosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 11. novembra 2005 sp. zn. VII/2 Gv 129/05-29 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu Okresného súdu Č. JUDr. Š. M., bytom K., podľa čl. 136 ods. 3 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky s poukazom na § 74e ods. 2 prvej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č
Právna veta: 1) Ústava vo vzťahu k niektorým skupinám a kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku z pôsobnosti trestného práva pre tieto skupiny a kategórie osôb v rozsahu a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria aj sudcovia, pričom imunita sudcu má zaistiť predovšetkým nezávislosť jeho rozhodovania, posilňovať jeho občiansku odvahu rozhodovať v súdnych sporoch v konkrétnych prípadoch len na základe ústavy, ústavných zákonov a medzinárodných zmlúv. Imunita sudcu je teda zvláštne oprávnenie považované za jednu zo základných záruk sudcovskej nezávislos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     PL. ÚS 4/2014-59   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 23. apríla 2014 o žiadosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. k. IV/1 GPt 325/12-25 z 2. decembra 2013 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu Okresného súdu Bardejov K. K. podľa čl. 136 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky s poukazom na § 74e ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o
Právna veta: V tejto súvislosti ústavný súd považuje za potrebné zdôrazniť, že na konanie o žiadosti cudzieho štátu o udelenie súhlasu na trestné stíhanie aj za iný trestný čin, než za ktorý boli páchatelia vydaní, sa v súlade s § 383 Trestného poriadku ustanovenia o vydaní nepoužijú v celom rozsahu, ale len „primerane“. Primeranosť ich použitia je o. i. podmienená právnymi a faktickými odlišnosťami takéhoto konania od „riadneho“ extradičného konania, pretože toto prebieha v situácii, keď v dôsledku „riadneho extradičného konania“ už bola osoba vydaná do cudzieho štátu. V dôsledku toho nemožno hovoriť o j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 95/03-18    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. mája 2003 predbežne prerokoval sťažnosť írskych štátnych občanov M. Ch. M. D., D. J. R. a F. P. O´F., zastúpených advokátom JUDr. J. G., B. B., vo veci porušenia ich základných práv podľa čl. 47 ods. 2, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozhodnutím Krajského súdu v Trnave sp. zn. 1 T 8/01 z 19. m
Právna veta: Právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia je v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) integrálnou súčasťou práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods. 1 dohovoru. Jeho obsahom je právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany. Vyplýva z potreby transparentnosti vysluhovania spravodlivosti a predstavuje korelát práva strany v súdnom konaní prednášať návrhy a argumenty, zabezpečujúci účinné uplatnenie práva na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 206/06-7                              Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. júna 2006 predbežne prerokoval sťažnosť M. B., toho času vo výkone trestu odňatia slobody, zastúpeného advokátom JUDr. S. J., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia jeho práva na účinný prostriedok nápravy zaručeného v čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom G
Právna veta: V prípade, že svedok v trestnej veci po začatí trestného stíhania vo veci po zákonnom poučení podľa § 130 ods. 2 Tr. por. nevyužil svoje právo odmietnuť vypovedať a vo veci vypovedal, hoci vzhľadom na okolnosti prípadu a dovtedy vykonané procesné úkony a z nich zabezpečené dôkazy tak spraviť mohol, bude jeho výpoveď' procesné použiteľná aj v neskoršom štádiu trestného stíhania po vznesení obvinenia konkrétnej osobe, vo vzťahu ku ktorej neskôr odmietol vypovedať vzhľadom na svoj príbuzenský alebo iný vzťah podľa § 130 ods. 1 Tr. por. Nesmelo by však ísť o výpoveď - dôkaz zásadného skutkového ch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 926/2016-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. decembra 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom Mgr. Markom Parom, Šancová 48, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republ
Právna veta: Súčasťou spomenutých mechanizmov, majúcou viesť k riadnemu objasneniu trestnej činnosti je proces dokazovania a v jeho rámci inštitút svedka a svedeckej výpovede, súčasťou mechanizmov určených na odvrátenie rizika nenáležitého zistenia skutkového stavu potom pomyselný Damoklov meč visiaci nad každým svedkom v podobe nebezpečenstva trestného stíhania pre krivú výpoveď (ktorou je na základe vyššie cit. ust. § 175 ods. 1 Tr. zák. nielen podanie svedectva nepravdivého, ale aj svedectva neúplného). Aby sa prejavy neochoty poskytovať svedec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 388/2015­19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. júna 2015 v senáte zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   a   zo   sudcov   Sergeja   Kohuta a Ladislava Orosza   (sudca   spravodajca)   predbežne   prerokoval   sťažnosť   , zastúpeného advokátkou JUDr. Mariannou Lechmanovou, Štúrova 20, Košice, ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 12, čl. 16, čl. 19 a čl. 46 ods. 1 Ústa
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že trestná vec sťažovateľky sa nachádza v štádiu prípravného konania, ktoré bolo prerušené podľa § 228 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“). Prerušenie trestného konania je rozhodnutím predbežnej povahy, pretože trestná vec nie je vybavená konečným spôsobom. Ústavný súd upriamuje pozornosť na § 228 ods. 5 Trestného poriadku, podľa ktorého ak pominie dôvod na prerušenie trestného stíhania, prokurátor alebo policajt o pokračovaní v trestnom stíhaní rozhodne uznesením. Za týchto okolností nie je daný d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 677/2017-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. novembra 2017 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti , , zastúpenej JUDr. Ing. Lindou Kovandovou, LL. M., advokátska kancelária, Janka Kráľa 1, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba najprv konštatovať, že intertemporálne ustanovenie § 564 ods. 3, 4 a ods. 5 nového Trestného poriadku považuje za hraničné kritérium pre rozlíšenie okolnosti, či sa v prechodnom období použije starý Trestný poriadok alebo nový trestný poriadok, tú skutočnosť, kedy bola v danej trestnej veci podaná obžaloba súdu. Ak bola podaná pred 1. januárom 2006, bude sa v trestnej veci po 1. januári 2006 konať na základe ustanovení starého Trestného poriadku. Ak však bola podaná 1. januára 2006 alebo neskôr, potom sa bude v trestnej veci konať na základe ustanovení nového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 338/06-21   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. novembra 2006 predbežne prerokoval sťažnosť J. K., B., t. č. vo väzbe, I., zastúpeného advokátom JUDr. J. S., B., vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky a porušenia základných práv zaručených v čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a práv zaručených v čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 Dohovoru o o
Právna veta: Podľa § 34 ods. 1 zákona o prokuratúre podávateľ podnetu môže žiadať o preskúmanie zákonnosti vybavenia svojho podnetu opakovaným podnetom, ktorý vybaví nadriadený prokurátor (§ 54 ods. 2). Podľa § 35 ods. 1 tohto zákona pri vybavovaní podnetu je prokurátor povinný prešetriť všetky okolnosti rozhodné na posúdenie, či došlo k porušeniu zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, či sú splnené podmienky na podanie návrhu na začatie konania pred súdom alebo na podanie opravného prostriedku, či môže vstúpiť do už začatého konania pred súdom alebo vykonať iné opatrenia, na ktorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 47/05-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. februára 2005 predbežne prerokoval sťažnosť E. V., bytom R. S., zastúpenej advokátom JUDr. M. M., B., vo veci porušenia jej základného práva na inú právnu ochranu upraveného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote z 2. decembra 2004 v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Pv 910/04 a takt
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konanízačatie trestného stíhania
Zbierka ÚS 63/1998
Právna veta: Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní chráni a po začatí trestného stíhania (§ 160 a nasl. Trestného poriadku). Ak sa trestné stíhanie nezačne, nemôže dôjsť k porušeniu ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 41/98 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. augusta 1998 vo veci podnetu , bytom na začatie konania o porušení čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky - Hlavnou vojenskou prokuratúrou Bratislava, takto r o z h o d o l : Podnet na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Písomným podaním z 29. mája 1998 označeným ako „pod
MENU