SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231604
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65531
USSR: 36330
NSČR: 126280
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427415
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
27.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trvanie lehoty väzby


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trvanie lehoty väzby
  • trvanie nájdené 19610 krát v 7263 dokumentoch
  • lehota nájdené 123814 krát v 24237 dokumentoch
  • vazba nájdené 76044 krát v 3914 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov


Právna veta: Trvanie nariadenia primeraných povinností a obmedzení podľa § 82 Trestného poriadku ako náhrady väzby nemožno viazať na časové trvanie väzby, ale iba na dôvod jej trvania. Momentom, ktorého dôsledkom musí byť ukončenie uložených povinností a obmedzení, je skončenie nahradenia väzby v dôsledku zániku väzobného dôvodu. Preto všeobecné súdy postupovali v súlade so zákonom, ak skúmali, či vo veci sťažovateľa naďalej existujú a pretrvávajú väzobné dôvody podľa § 71 Trestného poriadku. Použitie ustanovení o trvaní väzby vo vzťahu k dĺžke trvania nahradenia väzby, a tým aj primeraných povinností a o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 184/2010-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. apríla 2010 predbežne prerokoval sťažnosť V. M., N., zastúpeného advokátom JUDr. P. G., N., vo veci namietaného porušenia slobody pohybu a pobytu zaručeného v čl. 23 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Nitre sp. zn. 7 Tos 67/2009 z 18. novembra 2009 a takto   rozhodol:   Sťažnosť V. M. odmieta pre zjavnú .
Právna veta: Ako to vyplýva z citovanej judikatúry ústavného súdu, resp. Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu čl. 5 ods. 4 dohovoru zaručuje osobe nachádzajúcej sa vo väzbe jednak právo na urýchlené rozhodovanie o väzbe, ale tiež aj právo na periodickú kontrolu dôvodnosti ďalšieho trvania väzby. Z hľadiska rýchlosti konania o väzbe by malo ísť o lehoty rátané na dni, resp. týždne, nie však už na mesiace. Zo skutkového stavu danej veci je nesporné, že sťažnosť sťažovateľa bola krajskému súdu doručená 7. júna 2006 a spis bol predložený najvyššiemu súdu na rozhodnutie o tejto sťažnosti až 3. apríla ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obžalovaných a súčasne stanovila termín hlavného pojednávania na 12.-24. januára 2007. V súvislosti s týmto novým návrhom na predĺženie trvania lehoty väzby bol spis predložený najvyššiemu súdu 28. novembra 2006, väzba bola 30. novembra 2006 predĺžená do 24. júna 2007 a spis .
Právna veta: Ústavný súd vo svojej stabilizovanej judikatúre už viackrát poukázal na to, že v ustanoveniach čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy týkajúcich sa práva na osobnú slobodu je obsiahnuté tak právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd neodkladne alebo urýchlene rozhodol o zákonnosti väzby a nariadil prepustenie, ak je táto nezákonná, ako aj právo nebyť vo väzbe dlhšie ako po dobu nevyhnutnú, resp. primeranú dobu, alebo byť prepustený počas konania, teda práva, ktoré vyplývajú aj z čl. 5 ods. 3 a 4 dohovoru (m. m. III. ÚS 7/00, III. ÚS 255/03, III. ÚS 199/05). Z konštantnej judikatúry ústavného súdu tiež ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd vykonával nevyhnutné procesné úkony súvisiace s predložením spisu najvyššiemu súdu za účelom rozhodnutia o jeho návrhu na predĺženie trvania lehoty väzby, vzhľadom na hrozbu nedodržania lehoty podľa § 71 ods. 4 Trestného poriadku. V tejto súvislosti ústavný súd ... prepustený z výkonu väzby príkazom senátu po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR zo dňa 11. 1. 2007 o nepredĺžení trvania lehoty väzby. Podľa môjho názoru zákonný sudca koná vo veci bez prieťahov a plynule.“   K vyjadreniu predsedu okresného súdu bol .
Právna veta: Napadnuté uznesenie krajského možno považovať za dostatočne odôvodnené, a teda ústavne udržateľné, keďže v spojení s ďalšími, obsahom sťažovateľovi známymi dokumentmi (rozhodnutím krajského súdu a návrhom krajskej prokuratúry), tvoriacimi súčasť vyšetrovacieho spisu, dáva jasné, zrozumiteľné a určité odpovede na relevantné otázky týkajúce sa opodstatnenosti ďalšieho trvania väzby sťažovateľa, resp. potreby jej pokračovania. Je evidentné, že krajský súd sa zaoberal a primerane vyhodnotil (osvojením si argumentácie krajskej prokuratúry ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   uspôsobené   všeobecné   súdy,   a   preto sťažovateľom iniciovaný ústavný prieskum jeho väzobného rozhodnutia môže spočívať len 14 posúdení, či k predĺženiu trvania lehoty väzby sťažovateľa došlo z dôvodov a spôsobom, ktoré ustanovuje Trestný poriadok.  Sťažovateľ   napadnutému   rozhodnutiu   krajského   súdu   vytýka   predovšetkým nedostatok dôvodov a .
... prospech bdelých, a nie spiacich“.   Keďže sťažovatelia námietky možného porušenia svojich práv materiálne nevyužili v sťažnostiach proti uzneseniu o predĺžení trvania lehoty väzby, ústavný súd ich ústavnú sťažnosť podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde odmietol aj pre neprípustnosť. 2.2 .
... toho, aby príslušný súd rozhodol o predĺžení lehoty trvania jeho väzby; b) najvyšší súd označil za (kľúčový) dôvod jeho ďalšieho trvania lehoty väzby skutočnosť, že je osobou bez štátnej príslušnosti, v dôsledku čoho došlo k porušeniu jeho základných práv podľa čl. 17 ods .
... rozsudok špeciálneho súdu bol jedným z „pokladov“ na rozhodnutie najvyššieho súdu o návrhu predsedu senátu špeciálneho súdu na predĺženie trvania lehoty väzby.    Na základe uvedeného možno jednoznačne usúdiť, že najvyšší súd nerozhodoval v konaní vedenom pod sp. zn. ... právnou zástupkyňou, požaduje v konaní pred ústavným súdom. V prípade, že podľa názoru sťažovateľa nebolo o predĺžení trvania lehoty väzby rozhodnuté v súlade so zákonom, je namieste využiť ochranu práv zaručených v ustanovení čl. 5 ods. 1 písm .
... záver o existencii prieťahov v konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní.“   Z odôvodnenia návrhu okresnej prokuratúry na predĺženie trvania lehoty väzby č. k. 1 Pv 71/2009-99 z 31. júla 2009, na ktorý krajský súd vo svojom rozhodnutí poukazuje, okrem .
... podľa Trestného poriadku účinného do 1.2.2009, nie samotného konania a rozhodovania o návrhu na predĺženie trvania lehoty väzby. Všetky vyššie uvedené zistené konkrétne skutočnosti naďalej odôvodňujú obavu, že obvinenému hrozí uloženie vysokého trestu odňatia slobody ... 6 písm. b/, ods. 7 Trestného poriadku. Aj nadriadený súd sa stotožňuje s návrhom prokurátora na predĺženie trvania lehoty väzby. V doterajšom konaní boli vykonávané aj ďalšie úkony, teda je možno súhlasiť s návrhom prokurátora, že vo veci .
... boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní. Aj nadriadený súd sa stotožňuje s návrhom prokurátora na predĺženie trvania lehoty väzby. Doterajšie vyšetrovanie prebieha plynulo, bez akýchkoľvek prieťahov a vo veci je predpoklad, že prípravné konanie bude ukončené v dohľadnej dobe .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.