SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111192
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: uloženie disciplinárneho opatrenia


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: uloženie disciplinárneho opatrenia
  • ulozenie nájdené 8651 krát v 3937 dokumentoch
  • disciplinarny nájdené 5986 krát v 1234 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 64866 krát v 16263 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 109 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 145 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: ...pokiaľ aj zákonodarca výslovne v právnej norme neuvádza, že súčasťou výroku o uloženie disciplinárneho opatrenia je uvedenie skutku, na základe ktorého sa účastníkovi disciplinárne opatrenie ukladá, je povinnosťou správneho orgánu uviesť skutok, ktorým sa účastník dopustil disciplinárneho previnenia, za ktorý sa mu ukladá disciplinárne opatrenie. Takáto povinnosť správnemu orgánu vyplýva z obsahu uvedenej právnej normy, keď zákonodarca v nej uvádza, že výrok obsahuje rozhodnutie o veci. V disciplinárnom konaní predmetom konania je posudzovanie disciplinárneho previnenia účastníka, ktorý sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 476/2014-27   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. septembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť I. P., zastúpeného spoločnosťou IURISTICO s. r. o., Štefánikova 26, Košice, konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta Mgr. Radoslava Riga, LL. M., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1, čl. 36 písm. a) a b), čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3, čl. 49 .
Právna veta: Konanie pred notárskou komorou (resp. disciplinárnou komisiou) je konaním, v ktorom disciplinárna komisia rozhoduje o právach , právom chránených záujmoch a povinnostiach notára, v sťažovateľovej veci rozhodovanie o disciplinárnom previnení, resp. o uložení sankcie (disciplinárneho opatrenia) za verejnoprávny delikt. Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov podriadil rozhodovanie disciplinárnej komisie o disciplinárnom opatrení pod súdnu kontrolu v rámci správneho súdnictva. Podľa § 93 ods. 3 notárskeho pori ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 793/2014-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. novembra 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne źudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. P. K., zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Mišíkom, Advokátska kancelária Mišík, s. r. o., Prievozská 4B, Bratislava, vo veci namietaného porušenia čl. 48 ods. 2 Ústavy .
Právna veta: V sťažovateľovej veci prechovávanie tlačoviny s pornografickým obsahom, hoc znázorňujúcim heterosexuálny styk, nemožno považovať za manifestáciu heterosexuálneho presvedčenia sťažovateľa a odňatie takejto tlačoviny a uloženie disciplinárneho trestu pokarhania v zmysle zákona nemožno považovať za skutočnosť, ktorá by bola spôsobilá založiť porušenie čl. 9 dohovoru, keďže popísané prechovávanie tlačoviny s pornografickým obsahom nespadá pod ochranu čl. 9 dohovoru v zmysle práva manifestovať svoje vnútorné presvedčenie. Ústavný súd zároveň dodáva, že sťažovateľovi nebolo napadnutým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... musí zo svojej podstaty vychádzať 19 z určitého obmedzenia bežného spôsobu života za súčasného dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Uloženie disciplinárneho opatrenia je svojou povahou trest, ktorý je znásobený tým, že sťažovateľ nemá možnosť s ohľadom na obmedzenie slobody ako tento trest .
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Ako zo sťažnosti a z jej príloh vyplýva, sťažovateľka ako orgán verejnej správy (§ 244 ods. 2 OSP) namietajúc síce porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy tvrdí nezákonný zásah „do pôsobnosti, práv a povinností Sťažovateľa a tak poprel princípy autonómie, sústavy akademických slobôd, práv a povinností Sťažovateľa a zabránil tak napĺňaniu základného poslania vysokých škôl“, ku ktorému malo dôjsť uzneseniami krajského súdu o odklade vykonateľnosti rozhodnutí vydaných sťažovateľkou v správnom (disciplinárnom) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   informatiky   Univerzity Komenského   v   Bratislave   č.   ŠO   1096/2014DIV/8   z   9.   decembra   2014   o   uložení disciplinárneho   opatrenia   vylúčenia   zo  štúdia   menovanej  študentke.   Súčasne   so   žalobou podala     návrh   na   odklad   vykonateľnosti   žalobou   ... v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Absurdnosť tejto situácie spočíva najmä v konflikte dvoch právnych skutočností (uloženie   disciplinárneho   opatrenia   vylúčenie   zo   štúdia   vs.   ukončenie   štúdia   a   .
Právna veta: Plnenie služobných povinností policajtom je upravené osobitným zákonom, ktorý má vo vzťahu k ostatným tzv. „všeobecným zákonom“ postavenie špeciálnej zákonnej úpravy „lex specialis“. Jednou z podmienok vzniku služobného pomeru policajta je zloženie služobnej prísahy (§ 17 zákona). Tá obsahuje aj sľub čestnosti, statočnosti, disciplinovanosti. Od služobnej prísahy policajta sa odvíjajú jeho služobné povinnosti uvedené v ust. § 47 a 48 ods. 3 tohto zákona. Základnou povinnosťou policajta vychádzajúc z citovaných ustanovení je dôsledné plnenie si svojich povinností ustanovených nielen zákonmi a v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do sumára skutkov disciplinárneho previnenia, zostávajúce porušenia uloženie opatrenia neodôvodňovali, prekluzívna lehota bránila uloženiu disciplinárneho opatrenia, absentovala procesná úprava konania o disciplinárnom previnení, absentovala úplne administratívna úvaha odôvodňujúca druh ... skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia bolo predmetom prešetrovania iného orgánu, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho opatrenia sa začína dnom, keď sa ktorýkoľvek z nadriadených policajta dozvedel o výsledku .
Právna veta: Z citovaných ustanovení zákona o sudcoch vyplýva, že zákon rozlišuje dva momenty, kedy navrhovateľ využijúc dispozičné oprávnenie vyplývajúce mu z § 120 ods. 7 tohto zákona môže až do chvíle, kým sa disciplinárny senát neodoberie na záverečnú poradu, vziať svoj disciplinárny návrh späť. V prvom prípade, ak tak urobí pred ústnym pojednávaním, disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie podľa § 124 písm. a) zákona o sudcoch alebo v druhom prípade, ak k späťvzatiu dôjde počas ústneho pojednávania, kedy disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie podľa § 129 ods. 6 zákona o sudcoch. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neskorších predpisov („ZoS“), z dôvodu zbytočných prieťahov v štyroch trestných veciach, s návrhom na uznanie viny a uloženie disciplinárneho opatrenia – preloženie na súd nižšieho stupňa [§117 ods. 5 písm. a) ZoS.] Prvostupňový disciplinárny súd („PDS ... bolo v prípade sťažovateľa niekoľkoročné mediálne sledované disciplinárne konanie, a teda existencia hrozby konštatovania viny a uloženia disciplinárneho opatrenia, čo mohlo mať vplyv na výkon jeho sudcovskej funkcie a súčasne bolo spôsobilé zasiahnuť do .
... akémukoľvek právoplatnému rozhodnutiu nadriadeného. Preto celkom nepochybne do rámca tohto ustanovenia patrí aj právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia. Právo príslušníka ozbrojeného zboru požiadať o preskúmanie rozhodnutia súdom je jeho prirodzeným právom, lebo jedine ... rozhodnutiu môže policajt podať odvolanie do 15 dní, a ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia, do 8 dní od oznámenia rozhodnutia. Z toho možno vyvodiť, že konaním vo veciach služobného .
... . 3 zák.) a napokon keď sám zákon v niektorých prípadoch odníma odkladný účinok odvolaniu (§ 242 ods. 6 zák. o uložení disciplinárneho opatrenia, o náhrade škody, proti služobnému hodnoteniu). Ak rozhodnutie bolo vydané, znamená to, že bolo aj rozhodnuté (môže rozhodnúť len...) a .
... následok a mieru zavinenia.   Podľa § 117 ods. 10 zákona o sudcoch disciplinárny súd môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia za priestupok (...), ak to považuje za postačujúce vzhľadom na menej závažný charakter porušenej povinnosti, spôsob konania a mieru ... Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upúšťa od uloženia disciplinárneho opatrenia M. K. za konanie uvedené v 1. bode tohto rozhodnutia.   Odôvodnenie:   I.   Okresné riaditeľstvo .
... Žalobca uviedol, že nebol doposiaľ disciplinárne stíhaný, neboli mu vytýkané žiadne odôvodnené nedostatky v práci a preto uloženie disciplinárneho opatrenia považuje za neprimerané.“. Poukázal tiež na to, že krajský súd nevykonal ním navrhované dôkazné prostriedky, a preto ... išlo o závažné služobné previnenie), jeho právnym posúdením a skúmaním, či boli splnené formálne a hmotnoprávne podmienky na uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 61 ods. 2 písm. d) zákona o štátnej službe, pričom dospel k záveru, že .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.