SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306419
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66818
USSR: 38909
NSČR: 128948
NSSČR: 71186
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430433
Krajské súdy (ČR): 49521
Posledná aktualizácia
05.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: úprava pomerov k maloletej


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: úprava pomerov k maloletej
  • uprava nájdené 50576 krát v 15571 dokumentoch
  • pomer nájdené 24145 krát v 7082 dokumentoch
  • k nájdené 743037 krát v 36168 dokumentoch
  • malolety nájdené 31681 krát v 2590 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Krajské súdy SR 135 dokumentov


Právna veta: 1) Zákonná úprava postupu pri vydávaní predbežných opatrení vyžaduje, aby navrhovateľ splnil podmienky konania ustanovené Občianskym súdnym poriadkom (§ 74 a nasl.). V danom prípade podľa názoru ústavného súdu boli tieto zákonné limity ustanovené v § 74 a nasl. OSP pre zamietnutie návrhu sťažovateľa na vydanie predbežného opatrenia rešpektované. Skutočnosť, že krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu, že nedošlo k úprave pomerov k maloletej v súlade s predstavami sťažovateľa, a z uvedeného dôvodu uprednostnil úpravu pomerov k maloletej v súlade s návrhom na vydanie predbežného opatren ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 13/2013-18   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť R. A., N., zastúpeného advokátkou JUDr. E. H., N., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 41 ods. 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Žiline sp. zn. 8 CoP 64/2012 zo 17. júla 2012 a takto   rozhodol:   Sťažnosť R. A. odmieta ako zjavne .
Právna veta: S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom narodeným z ich manželstva na čas po rozvode (§ 113 ods. 1 O. s. p.). Ak sa v priebehu konania o rozvod manželstva dieťa stane plnoletým, je na vôli tohto plnoletého dieťaťa, aby sa v konaní o rozvod manželstva jeho rodičov vyjadrilo, či aj na dobu po dosiahnutí plnoletosti uplatňuje nárok na výživné a v akej výške. V prípade, ak sa rozhodne v tomto konaní svoj nárok na výživné po dosiahnutí plnoletosti neuplatňovať vôbec alebo len voči jednému z rodičov, nemožno v tomto konaní o určení vyživovacej pov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 404/2011-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. septembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. J. K., K., ktorou namieta porušenie svojho práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 8 CoP 303/2009 z 24. februára 2010, ako aj postupom, ktorý predchádzal jeho vydaniu, a takto   rozhodol:   Sťažnosť Ing. J. K. .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: 1) Predmetom konania pred okresným súdom bol pôvodne návrh navrhovateľa na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu pochádzajúcemu z manželstva na čas po rozvode. Od právoplatného rozhodnutia okresného súdu (26. január 1999), ktorým bolo manželstvo rozvedené a maloletý bol zverený do výchovy sťažovateľky, okresný súd koná o určení výživného pre maloletého. Ústavný súd konštatuje, že toto konanie nie je právne zložité. Právna úprava je daná zákonom č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov platného do 31. marca 2005 a s účinnosťou od 1. apríla 2005 vo veci vý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v konaní pokračovať, čo mu ústavný súd pričítal na ťarchu najmä s ohľadom na to, že išlo o konanie o úprave pomerov k maloletému na čas po rozvode, ktoré možno kvalifikovať ako konanie, v ktorom sa rieši mimoriadne citlivá otázka vyžadujúca rýchly a ... na neurčito z dôvodu potreby oboznámenia sa so spisom sp. zn. 12 C 1160/97 (konanie o rozvod spojené s úpravou pomerov k maloletému na čas po rozvode) s tým, že okresný súd počká do právoplatného skončenia tohto konania. Od posledného pojednávania okresný .
Právna veta: Rodičovské práva a povinnosti patria, tak ako to uvádza aj sťažovateľ, obidvom rodičom. Ak rodičia žijú v manželstve, predpokladá sa, že ich vychovávajú v zásade na základe vzájomnej dohody a v záujme maloletého dieťaťa. Zákon o rodine úpravu výkonu rodičovských práv a povinností v určitých špecifických situáciách rieši osobitne, čo čl. 41 ods. 4 ústavy nielen umožňuje, ale aj predpokladá. Pritom zákon o rodine preferuje predovšetkým dohodu rodičov pri výkone rodičovských práv a povinností (§ 24 ods. 2, § 25 ods. 1, § 35 a § 36 zákona o rodine). Až keď nedôjde k dohode rodičov o výkone rodičov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k nezhodám rodičov dieťaťa je potrebné urýchlene dočasne upraviť pomery k maloletému. Matka osvedčila naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov k maloletému dieťaťu, preto pre nariadenie predbežného opatrenia boli splnené zákonné podmienky. Vychádzajúc z uvedených skutočností, keď v zmysle ... vykoná aj bez návrhu. Keďže súd prvého stupňa konal o návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia vo veci úpravy pomerov k maloletému dieťaťu, správne vec posudzoval podľa § 76 ods. 1 písm. b) O. s. p., podľa .
Právna veta: 1) Ústavný súd opakovane (pozri už uvedené, pozn.) upozorňuje (podobne ako to konštatoval aj najvyšší súd vo vzťahu ku krajskému súdu, pozn.), že účastník konania má právo, nie povinnosť vyjadriť sa k veci, pričom za nevyužitie tohto práva nemožno účastníka konania sankcionovať, ale sám účastník konania sa nevyužitím tejto možnosti vystavuje nebezpečenstvu, že jeho právam a záujmom nebude poskytnutá dostatočná ochrana a pozornosť aj z pohľadu jeho obrannej argumentácie. O porušení základného princípu kontradiktórnosti konania by však bolo možné uvažovať iba v prípade, ak by účastníkovi konani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Na základe v poradí siedmeho návrhu sťažovateľa z 12. júna 2012 na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa sťažovateľ domáhal dočasnej úpravy pomerov k maloletým sťažovateľom do doby meritórneho rozhodnutia vo veci, okresný súd uznesením č. k. 8 C 422/09-566 z 19. ... súd mal už v minulosti zrušiť meritórne rozhodnutie okresného súdu vo veci sp. zn. 8 C 422/09 o úprave pomerov k maloletým práve z dôvodu nešetrenia pomerov kolíznym opatrovníkom. Námietky sťažovateľa sa tiež týkajú aj toho, že krajský súd mal v .
Právna veta: Ak okresný súd napriek jeho očakávanej a vzhľadom na predmet konania (určenie výživného) priam žiaducej aktivite vystupuje v konaní zväčša iba ako štatista návrhov účastníkov konania a sám iniciatívne nevykonáva žiadne dokazovanie k meritu veci a reaguje iba na procesné návrhy účastníkov, a to napriek tomu, že Ústavný súd Slovenskej republiky už v minulosti prikázal nálezom postupovať v konaní bez zbytočných prieťahov, opätovne porušuje základné právo sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Úryvok z textu:
...   rovnakých   kritérií   ústavný   súd postupoval aj v danom prípade. 17 12. Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že predmetom napadnutého konania je úprava   pomerov   k maloletému   dieťaťu,   konkrétne   v súčasnosti   ešte   nedoriešená   úprava vyživovacej   povinnosti   sťažovateľov   (rodičov)   k ich   maloletému   dieťaťu.   Predmetom konania sú teda nároky .
... 472/95 o rozvode ich manželstva s prísl., s právoplatnosťou k 19. 6. 2001 a právoplatne skončený opatrovanský spis o úprave pomerov k maloletým deťom účastníkov č. k. Nc 780/95, s právoplatnosťou k 24. 3. 1999.  Dňa 23. 7. 2001 nahliadla do tohto ... poukázal v súvislosti s faktickou zložitosťou veci na to, že toto konanie súviselo s konaním o rozvod manželstva spojené s úpravou pomerov k maloletým deťom pre čas po rozvode manželstva vedeným na okresnom súde pod sp. zn. 9 C 472/958 (konanie o .
... . V odvolacom konaní krajský súd 26. augusta 2003 zrušil uznesenie okresného súdu a uložil okresnému súdu, aby návrh sťažovateľa na úpravu pomerov k maloletým deťom bol vylúčený zo spisového materiálu a založený nový, resp. založený v spise sp. zn. 5 NcP 73/02. Tento .
... C 108/00 ústavný súd zistil, že sťažovateľka podala 2. augusta 2000 okresnému súdu návrh vo veci rozvodu manželstva a úpravy pomerov k maloletému dieťaťu.   Sťažovateľka 7. septembra 2000 a 18. októbra 2000 osobitnými podaniami upravila návrh na začatie konania. Okresný súd 6. februára .
... ... Znalecký posudok nám bol doručený... 13. 01. 2009, teda skoro dva roky od podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu pomerov k maloletým deťom ... na čas po rozvode. K znaleckému posudku sa navrhovateľka... vyjadrila listom zo dňa 14. 01. 2009... a ... v sťažnosti uvádza, že „... podala dňa 12. 01. 2007 na Okresný súd v Bardejove Návrh na rozvod manželstva a úpravu pomerov k maloletým deťom... Prvé pojednávanie bolo určené až päť mesiacov po podaní návrhu na deň 21. 05. 2007... Ďalšie pojednávanie bolo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.