SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1201516
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65097
USSR: 36101
NSČR: 125254
NSSČR: 67650
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426158
Krajské súdy (ČR): 45919
Posledná aktualizácia
04.08.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 133 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
  • urcenie nájdené 27793 krát v 9618 dokumentoch
  • platnost nájdené 22405 krát v 6242 dokumentoch
  • skoncenie nájdené 12125 krát v 5645 dokumentoch
  • pracovna nájdené 14461 krát v 3602 dokumentoch
  • pomer nájdené 22139 krát v 6515 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 157 dokumentov
Krajské súdy SR 669 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Ústavný súd považoval za potrebné konštatovať, že z § 77 Zákonníka práce vyplýva, že ak zamestnanec alebo zamestnávateľ chce dosiahnuť, aby nenastali právne účinky vyplývajúce zo skončenia pracovného pomeru, musí v lehote dvoch mesiacov podať na súde žalobu o určenie, že právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru je neplatný. Dvojmesačná lehota uvedená v § 77 Zákonníka práce je lehotou prekluzívnou a zároveň ide o lehotu hmotnoprávnu (§ 36 ods. 1 Zákonníka práce). Ak nie je nárok na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru uplatnený včas, teda aspoň v posledný deň lehoty vyp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 156/2011-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. apríla 2011 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti K., akciová spoločnosť, B., zastúpenej advokátom JUDr. Ľ. S., B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Najvyššieho súdu Slovenskej .
Právna veta: Verejné vyhlásenie rozsudku patrí k ústavným princípom právneho štátu. Konštatovanie, že rozsudok bol vyhlásený verejne, predpokladá aktívny postup súdu, t. j. súd musí dať verejnosti najavo, že rozsudok vyhlási. Ústavná požiadavka verejnosti vyhlásenia rozsudku teda nie je splnená už tým, že samotné vyhlásenie rozsudku prebieha v pojednávacej miestnosti, ktorá je prístupná verejnosti, ak súd pred týmto vyhlásením neurobil úkon navonok smerujúci k oboznámeniu (informácii) verejnosti s takýmto vyhlásením. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovatelia vidia porušenie práv v tom, že rozsudok krajského súdu v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vedenom na Okresnom súde Bratislava II č. k. 11 C 344/97 domáhali proti žalovanému Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava... určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru ako aj náhrady mzdy spolu s úrokmi z omeškania; sťažovateľ MUDr. B. S. vystupoval v konaní č. k. 11 C .
Právna veta: Podstatou poskytnutej účinnej ochrany základným právam a slobodám v rámci materiálnej ochrany ústavnosti je tiež situácia, ak nosné dôvody namietanej procesnoprávnej neústavnosti sú v časovom slede po prijatí prípadne neústavného súdneho rozhodnutia procesnoprávne konvalidované. Obsahom základného práva na súdnu ochranu je predovšetkým poskytnúť uplatňovanému právu súdnu ochranu, avšak len za predpokladu, že sú splnené procesné podmienky súdneho konania. Zmyslom tohto základného práva je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúca povinnosť súdu konať vo veci. K problematike p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažnosti uviedla: «Dňa 21. 01. 2011 podal J. U... (ďalej len „Žalobca“)... proti Sťažovateľovi na Okresnom súde Michalovce žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru Žalobcu u Sťažovateľa, sp. zn. 21 C 12/2011. Žalobca odôvodnil podanie žaloby na Okresný súd Michalovce tým, že podľa .
Právna veta: Pokiaľ totiž Zákonník práce používa pojem „náhrada mzdy“ na viacerých miestach a platí zásada, ktorá musí byť vlastná právnemu poriadku právneho štátu, podľa ktorej obsah rovnakých právnych pojmov použitých v právnej norme na viacerých miestach nemožno vykladať odlišne, potom je zrejmé, že ustanovenie § 119 ods. 1 Zákonníka práce upravuje splatnosť náhrady mzdy aj v prípadoch náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru. Formulovaný princíp je potvrdením zásady právnej istoty, keďže je neprípustné, aby bez výslovného vyjadrenia v právnej norme jej adresát nemohol s istotou očakávať, ž ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudku odvolanie, rozsudkom č. k. 8 Co 283/03-172 z 27. septembra 2004 potvrdil rozsudok okresného súdu v časti určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru sťažovateľa a v časti, ktorou okresný súd zaviazal žalovaného zaplatiť sťažovateľovi náhradu mzdy vo výške 130 440 Sk s úrokom .
Právna veta: Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom (§ 42 ods. 1 Zákonníka práce). Pracovnou zmluvou možno založiť pracovný pomer ešte pred jeho vznikom. Zákonník práce ani iný pracovnoprávny predpis neustanovuje, v akom časovom predstihu možno založiť pracovný pomer pred jeho vznikom. Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým časovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzajú predzmluvné typy, akým je napríklad zmluva o budúcej pracovnej zmluve, ktorú podľa znenia ustanovenia § 1 Zákonníka práce nemožno považovať za právnu skutočno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu sp. zn. 5 Co 170/09 z 29. septembra 2009 týkajúceho pracovnoprávnej veci (žaloba „o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou o náhradu mzdy a zaplatenie mzdy“). Predmetné právne veci sa týkajú rôznych skutkových a právnych okolností a ... “, pozn.) v súdnom spore žalobcu (v citáciách aj „navrhovateľ“, pozn.) Ing. B. B. z B. o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a náhrady mzdy vedenom Okresným súdom Bratislava II (ďalej .
Právna veta: Ústavný súd podotýka, že nie je súdom skutkovým, t. j. v jeho právomoci nie je prehodnocovať skutkové závery všeobecných súdov ani ich nahrádzať svojimi vlastnými závermi. Úlohou ústavného súdu je iba posúdiť, či všeobecné súdy svoje skutkové zistenia odôvodnili ústavne akceptovateľným spôsobom.

Úryvok z textu:
... rozsudok odvolacieho súdu zo 4. decembra 2006 sp. zn. 11 Co 211/2004 v časti o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a rozsudok prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru z 25. mája 2004 zrušené a vec vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom .
Právna veta: Pred uplatnením výpovede odborový orgán pôsobiaci u odporcu žiadnym spôsobom nezaujal k spôsobu posúdenia neprítomnosti navrhovateľa v práci ako neospravedlnenej stanovisko, a to ani súhlasné a ani nesúhlasné. Za oznámenie takéhoto stanoviska bez ďalšieho nemožno považovať iba oznámenie odborového orgánu o tom, že výpoveď prerokoval. Konštatoval, že nie je vylúčené, aby odborový orgán vyjadril svoje stanovisko k rozhodnutiu zamestnávateľa o tom, že ide o neospravedlnené zameškanie práce, aj súčasne s prerokovaním vý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konanie. Sťažovateľ podal proti   rozsudku   okresného   súdu   odvolanie   proti   výroku   o určení   neplatnosti   skončenia pracovného  pomeru.  Krajský súd  rozsudkom z 21.  januára  2014 potvrdil  rozsudok  súdu prvého stupňa v napadnutom ...  „okresný súd“) č. k. 28 C 85/2011­422 zo 4. marca 2013. Sťažovateľ   bol   účastníkom   konania   o určenie   neplatnosti   skončenia   pracovného pomeru   výpoveďou   a o náhradu   mzdy   s príslušenstvom   v procesnom   postavení   odporcu. Okresný   súd   rozhodol .
Právna veta: Zákonník práce pre účely skončenia pracovného pomeru rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej disciplíny. Tieto pojmy, napriek tomu, že od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca, Zákonník práce nedefinuje a ani neustanovuje, z akých hľadísk treba pri ich posudzovaní vychádzať. Jedným zo základných hľadísk pri rozhodovaní o postihu za porušenie pracovnej disciplíny je intenzita porušenia pracovnej disciplíny. Hodnotenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny závisí od konkrétnych okolností a ovplyvňuje ho tak osob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nej priložených vyplýva, že sťažovateľka vystupovala pred Okresným súdom Košice I (ďalej len „okresný súd“) ako žalovaná v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou vedenom na základe žaloby , (ďalej len „žalobca“). Okresný súd rozsudkom č. k. 17 Cpr 1/2013-407 zo 7 .
Kľúčové slová: zákonný sudca, zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Ak nedôjde k nahradeniu zákonného sudcu spôsobom, ktorý ustanovuje vššeobecne záväzný právny predpis, môžže to byť dôvodom na záver o zbytočných prieťahoch pri prerokovaní veci. Zbytočné prieťahy pri prerokovaní veci môžže okrem zákonného sudcu spôsobiť nedostatkami v organizačnom zabezpečení súdneho oddelenia aj vedenie súdu.

Úryvok z textu:
... právnym záverom. II. Podnecovateľ podal na okresný súd prostredníctvom svojho právneho zástupcu návrh na začatie konania o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru okamžitým zrušením dňa 29. apríla 1999. Odporcom je Kancelária NR SR, ktorá s ním okamžite zrušila ... vedenom pod sp. zn. 17 C 59/99. Podnecovateľ uvádza, že podal návrh na začatie konania o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru okamžitým zrušením na okresný súd dňa 29. apríla 1999. Keďže tento nekonal, podal 3. decembra 1999 .
Právna veta: Z citovaného ust. vyplýva, že je povinnosťou zamestnávateľa pri dávaní výpovede zamestnancovi výpovedný dôvod skutkovo vymedziť tak, aby nebol zameniteľný s iným výpovedným dôvodom. Skutkovo vymedzený dôvod je taký, v ktorom sú uvedené okolnosti, ktoré ako celok možno subsumovať pod niektorú zo skutkových podstát ust. § 63 ods. 1 Zák. práce. Z toho teda vyplýva, že zamestnávateľ nemá za povinnosť výpovedný dôvod aj právne kvalifikovať, teda uviesť konkrétne ustanovenie § 63 ods. 1 písm. a) - e).

Úryvok z textu:
... okresného súdu, ktorý zamietol žalobu (sťažovateľa). Okrem iného uviedol, že okresný súd „rozsudkom (zamietajúcim výrokom) rozhodol o nároku žalobcu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany žalovaného, ktorá mu bola daná listom zo dňa 1. 10. 2003 podľa § 63 ods. 1 písm .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.