SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111192
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 05:25

Nájdené rozsudky pre výraz: určenie neplatnosti závetu


Približný počet výsledkov: 70 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určenie neplatnosti závetu
  • urcenie nájdené 26812 krát v 9327 dokumentoch
  • platnost nájdené 21717 krát v 6083 dokumentoch
  • zavet nájdené 1353 krát v 224 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 49 dokumentov
Krajské súdy SR 178 dokumentov


Právna veta: Ust. § 479 Obč. zákonníka je obmedzením závetnej voľnosti poručiteľa, a to v záujme ochrany neopomenuteľných dedičov. Neopomenuteľný dedič, potomok, má podľa tejto úpravy právo dovolať sa relatívnej neplatnosti závetu, pokiaľ sa jej z dedičstva nedostane toľko, koľko predstavuje jednu polovicu jej dedičského podielu podľa zákona. Dovolanie sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu je hmotnoprávny jednostranný právny úkon adresovaný účastníkom dotknutého právneho úkonu, v danom prípade dedičom. Relatívnej neplatnosti sa možno dovolať aj formou žaloby, protinávrhu alebo námietky vznesenej v konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 43/2011-7     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. februára 2011 predbežne prerokoval sťažnosť J. G., D., B. L., T., a A. K., D., zastúpených advokátom JUDr. J. P., D., ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva na .
Právna veta: Podľa § 240 ods. 1 OSP účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni... Podľa § 240 ods. 2 OSP zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť. Lehota je však zachovaná, ak sa dovolanie podá v lehote na odvolacom alebo dovolacom súde. Podľa § 46 ods. 1 OSP adresátovi možno doručiť písomnosť v byte, v sídle (mieste podnikania), na pracovisku alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Podľa § 47 ods. 1 OSP do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutkový stav týkajúci sa predmetnej veci:    Na základe žaloby doručenej okresnému súdu 18. apríla 2001 sa žalobca voči sťažovateľke domáhal určenia neplatnosti závetu napísaného ich matkou - poručiteľkou Ing. J. M. - 30. mája 2000 a určenia, že dôvod jeho vydedenia neexistuje. O žalobe rozhodol .
Právna veta: Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia všeobecného súdu. Samotným prerokovaním veci na súde sa právna neistota osoby domáhajúcej sa rozhodnutia neodstráni. K stavu právnej istoty dochádza zásadne až právoplatným rozhodnutím súdu alebo iným zákonom predvídaným spôsobom, ktorý znamená nastolenie právnej istoty inak ako právoplatným rozhodnutím súdu. Judikatúra ústavného súdu sa ustálila v tom, že otázka, či v konkrétnom prípade bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu a najvyššieho súdu v predmetnej občianskoprávnej veci.   Konanie vedené okresným súdom začalo návrhom na určenie neplatnosti závetu spísaného poručiteľkou vlastnou rukou v maďarskom jazyku, ktorý 21. júna 2000 podali právni nástupcovia pozostalého manžela ... bol vynútený tým Okresným súdom Košice – okolie (pozostalý manžel v prekluzívnej lehote nepodal žalobu na určenie neplatnosti závetu poručiteľky, následne platnosť tohto závetu zápisnične uznal), ktorý súd následne v deväťročnom sporovom konaní dvakrát .
Právna veta: 1) Keďže dedičské konanie je konaním nesporovým, a preto súdu v dedičskom konaní neprináleží objasňovať skutočnosti, ktoré sú medzi účastníkmi sporné. V prípade, ak vyšetrenie podmienok dedičského práva závisí od objasnenia spornej skutočnosti, súd v súlade s § 175k ods. 2 OSP odkáže uznesením toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou...................2) Ústavný súd konštatuje, že posúdenie platnosti závetu z hľadiska jeho formálnych náležitostí nie je možné považovať za spornú skutkovú otázku v zmysle § 175k ods. 2 OSP v namieta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z hľadiska uvedených kritérií ním nebola posudzovaná. Napriek tomu, že zákonná dedička v konaní o určenie neplatnosti závetu namietala jej neplatnosť aj z dôvodu nedostatku jeho formálnych náležitostí, okresný súd vylúčil zo svojej prieskumnej ...   Ústavný súd zároveň konštatuje, že existencia právoplatného rozsudku, ktorým bola zamietnutá žaloba zákonnej dedičky o určenie neplatnosti závetu, v danom prípade netvorila prekážku res iudicata, pretože absentuje totožnosť predmetu konania. Kým v namietanom konaní .
Právna veta: Vychádzal pritom zo znenia § 175b prvej vety OSP, podľa ktorého účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, a ak takých osôb niet, je ním štát. Citované ustanovenie vymedzuje okruh účastníkov konania o dedičstve. Podľa neho účastníkmi konania sú v prvom rade tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi a ak takýchto osôb niet, štát. Takto vymedzené účastenstvo odráža hmotné dedičské právo, ktoré určuje, kto je dedičom a napokon i to, že ak dedičov niet, pripadne dedičstvo štátu. Štát sa stáva účastníkom konania o dedičstve v prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o platnosti závetu prostredníctvom príslušného súdu a súčasne jej malo za tým účelom poskytnúť primeranú lehotu na podanie návrhu na určenie platnosti závetu poručiteľky“. Sťažovatelia namietajú, že sťažovateľke v 3. rade, ktorá bola prítomná pri predbežnom vyšetrení, ktoré dedičskému konaniu predchádza, nebolo doručené .
... ...  Dňa 7. 7. 2000 vydedenými dedičmi – M. Š. a spol. bol podaný návrh na Okresný súd Košice I, na určenie neplatnosti závetu a vydedenia.  Na výzvu Okresného súdu Košice I – o písomné vyjadrenie k tomuto návrhu, sťažovateľka sa vyjadrila v stanovenej lehote ... zložitosť veci, konanie vedené pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 13 C 552/00 (konanie o určenie neplatnosti závetu a vydedenia) tvorí bežnú súčasť rozhodovacej činnosti súdov, ktoré nie je právne zložité, hoci jeho faktickú zložitosť nie je .
... ústavný súd prisúdil sumu 2 958 000 Sk za škodu, ktorá jej vznikla prieťahmi pri prejednaní jej žaloby vo veci určenia neplatnosti závetu.     Podanie sťažovateľky nespĺňalo náležitosti ustanovené § 20 a § 50 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z .
... -87 a Krajského súdu v Nitre z 11. septembra 2001 č. k. 6 Co 376/00-96 v konaní o určenie neplatnosti závetu, pričom o trovách dovolacieho konania najvyšší súd rozhodol už vyššie uvedeným spôsobom.    Najvyšší súd pri trovách dovolacieho konania vychádzal zo .
... účastník postavenie žalovaného. Konanie sa týka žaloby pôvodne 13 žalobcov podanej na okresnom súde 29. mája 1997, ktorou sa domáhali určenia neplatnosti závetu poručiteľky B. G. spísaného do notárskej zápisnice 30. mája 1996.   Okresný súd rozhodol vo veci rozsudkom č. k. 12 C ... . Š. F., 11. M. D., 12. C. F. a 13. F. F. (ďalej len „žalobcovia“) podaná proti sťažovateľovi žaloba o určenie neplatnosti závetu. Predmetná vec je na okresnom súde vedená pod sp. zn. 12 C 4/97.    Okresnému súdu bol 18. júla 1997 .
... súd dospel k týmto záverom:   1. Pokiaľ ide o právnu a faktickú zložitosť veci, konanie vedené pred okresným súdom (o určenie neplatnosti závetu) tvorí bežnú súčasť rozhodovacej činnosti súdov a nie je právne zložité, hoci jeho faktickú zložitosť nie je možné (za určitých .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.