Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045362
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34388
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: ústavná sťažnosť


Približný počet výsledkov: 7324 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ústavná sťažnosť
  • ustavny nájdené 1326790 krát v 32220 dokumentoch
  • staznost nájdené 578575 krát v 30646 dokumentochPrávna veta: Rozhodnutie, ktorým sa zastavilo konanie v správnom súdnictve v dôsledku záveru, že všeobecný súd nie je oprávnený preskúmavať konkrétne rozhodnutie orgánu verejnej moci vo veci samej (§ 244 Občianskeho súdneho poriadku), nezakladá právomoc ústavného súdu Slovenskej republiky na ochranu základného práva alebo slobody. Táto právomoc ústavného súdu Slovenskej republiky vymedzuje výlučne iba ústava Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 9/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 30. januára 1996 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť M. S., bytom Praha, Česká republika, prechodne bytom Malá Bytča, Slovenská republika, zastúpeného advokátom JUDr. J. O., Česká republika vo veci porušenia jeho základného práva na uloženie povinnosti len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základného práva na podnikanie .
Právna veta: Podstatnou náležitosťou ústavnej sťažnosti podľa článku 127 ústavy Slovenskej republiky a § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. je označenie orgánu štátnej správy, o právoplatnom rozhodnutí, ktorého je ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o ústavnej sťažnosti oprávnený konať. Nedostatok tejto náležitosti je dôvodom na odmietnutie ústavnej sťažnosti už pri predbežnom prerokovaní.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 16/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 21. marca 1996 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť B. K., bytom Vsetín, Česká republika, zastúpenej advokátom JUDr. J. W., vo veci porušenia základného práva vlastniť a pokojne užívať majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom .
Právna veta: Ak zákon priznáva fyzickej osobe oprávnenie navrhnúť preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy v správnom súdnictve, je vylúčená právomoc ústavného súdu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 69/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 28. novembra 1996 predbežne prerokoval návrh R. K., bytom Bratislava, na začatie konania o ústavnej sťažnosti proti právoplatnému rozhodnutiu Úradu práce hlavného mesta SR Bratislavy č. 127/96/0-Šk, ktorým bolo porušené jeho základné právo na slobodnú voľbu zamestnania a na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a takto r o z h o d o l : Návrh na začatie .
Právna veta: Uplatňovanie zákona v súdnom konanÌ a postup súdu v súlade s platným a činným zákonom nemožno hodnotiť ako porušovanie základných ľudských práv. Za porušenie základného práva občana nemožno považovať neúspech (nevyhovenie návrhu) v konaní pred všeobecným súdom. ústavný súd Slovenskej republiky preskúmava len porušenie práv upravených ústavou Slovenskej republiky, prípadne medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a slobodách ratifikovaných Slovenskou republikou, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd.Nemôže však svojím rozhodnutím priznať vlastnícke právo k veci ani práva súv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 8/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 30. januára 1996 predbežne prerokoval podnet J. M., Slovenská Ľupča, vo veci porušenia jeho vlastníckeho práva a práva na dedenie konaním všeobecných súdov Slovenskej republiky a konaním JUDr. J. K., komerčného právnika, a takto r o z h o d o l : Podnet J. M. na začatie konania o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky. .
Právna veta: Ak sťažžovateľ v ústavnej sťažžnosti namieta poruššenie takého práva, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky nemožžno považžovať ani za samostatné základné právo alebo slobodu, ale ani za súčasť ním označených základných práv alebo slobôd, nemožžno tento nedostatok odstrániť ani výzvou súdu na jej doplnenie, prípadne spresnenie.

Úryvok z textu:
Právna veta: Z článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že právo na zákonného sudcu patrí výlučne len osobe, účastníkovi súdneho konania. Uplatnenie tohto práva neprislúcha sudcovi, ktorý vo veci rozhoduje.Opatrenie predsedu okresného súdu ako orgánu šštátnej správy súdov vydané v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlᚹky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení neskoršších predpisov nie je rozhodnutím v zmysle čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc konať o podnete fyzickej osoby, o poruššení jej základného práva alebo slobody, ak takémuto právu alebo slobode poskytuje právny poriadok ochranu použžitím opravného prostriedku pred iným šštátnym orgánom Slovenskej republiky, napríklad opravné prostriedky v konaní pred orgánmi prípravného trestného konania.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ústavná sťažžnosť je procesným prostriedkom zabezpečenia dostupnosti základného práva zaručeného poslednou vetou čl. 46 ods. 2 ústavy. Článkom 127 sa vytvára podiel ústavného súdu na tej časti právomoci vššeobecných súdov, ktorou orgány vššeobecného súdnictva vykonávajú správne súdnictvo. Pretožže vššeobecné súdy v správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, čl. 127 ústavy sa zakladá subsidiárna právomoc ústavného súdu konať o zákonnosti tých rozhodnutí orgánov šštátnej správy a územnej samosprávy, ktoré nepodliehajú preskúmaniu vššeobecným súdom. Úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Prezidenta Slovenskej republiky (aj keď je jedným z najvyšššších orgánov šštátnej moci) podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky nemožžno považžovať za ústredný orgán šštátnej správy a ani za orgán miestnej šštátnej správy či územnej samosprávy. Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov šštátnej správy v znení neskoršších predpisov tiež neobsahuje normu, ktorá by ustanovovala, že prezident Slovenskej republiky patrí medzi ústredné orgány šštátnej správy. Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky preto nemôžžu byť predmet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľ namieta, že mu bol uložený trest „použitím § 35 už neplatnej asperačnej zásady“, je potrebné poukázať na čl. 50 ods. 6 ústavy, ktorý upravuje retroaktivitu v trestnom konaní, a to výhradne vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Posúdenie, ktorá právna úprava týkajúca sa trestnosti činu a ukladania trestu bola pre sťažovateľa priaznivejšia, bolo úlohou všeobecných súdov v pôvodnom konaní (vedenom okresným súdom pod sp. zn. 2 T 9/10), pričom ich rozhodnutia boli vydané predtým, ako bol vyhlásený nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2012 (krajský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 58/2014-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. januára 2014 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť R. S., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd .
Právna veta: Z ustanovenia § 4 ods.1 druhej vety vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti nemožno vyvodiť, že občan, ktorý je v hmotnej núdzi, je povinný pred žiadosťou o pomoc v tejto núdzi uplatniť nárok aj na inú dávku nemocenského alebo dôchodkového zabezpečenia alebo štátnu dávku sociálneho zabezpečenia. Len preto , že nepožiadal o také dávky, nemožno mu odňať peňažnú dávku sociálnej starostlivosti. Také rozhodnutie miestneho orgánu štátnej správy nie je v súlade s uplatnením základného sociálneho práva človeka na pomoc v hmotnej núdzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štátnych orgánov sociálneho zabezpečenia, ako aj vyjadrenie zástupkyne Obvodného úradu v S., ktorého rozhodnutie je ústavnou sťažnosťou napadnuté, nespochybňujú sociálnu odkázanosť sťažovateľa, resp. jeho možnosť zabezpečiť si vlastnými príjmami uspokojenie základných ... vecí tohto úradu, aby sa vyjadrili k podanému návrhu. Sťažovateľ, zastúpený advokátom, napáda ústavnou sťažnosťou právoplatné rozhodnutie správneho orgánu, ktorým mu bola odňatá opakovaná peňažná dávka sociálnej starostlivosti z dôvodu .
Právna veta: V prípade podania opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej ústavnej sťažnosti je ústavná sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Pritom lehota na podanie takejto sťažnosti bude považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu. Pritom nie je podstatné, ktorá strana súdneho sporu dovolanie podala, ale to, čo bude (vo význame slova aj môže) Najvyšší súd Slovenskej republiky v rámci dovolacieho konania posudzovať. Inými slovami, ak jednou z možností rozhodovania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v rámci dovolacieho konania je/mô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto zaujal názor (podobne napr. I. ÚS 169/09), že v prípade podania opravného prostriedku (dovolania ) a súbežne podanej ústavnej sťažnosti je ústavná sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Pritom lehota na podanie takejto sťažnosti bude považovaná za zachovanú aj vo .
Právna veta: 1) Len na záver ústavný súd dopĺňa, že podľa ustálených názorov doktríny (pozri Števček M. In: Števček, M., Ficová, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha : C. H. BECK, 2009, s. 86, zo starších napr. Mičura, M., Moys, Š. Občiansky sporový poriadok. Bratislava : Právnická jednota, 1942, s. 212) a judikatúry (napr. 2 Cdo 119/2011) je zápisnica o pojednávaní, ktorá obsahuje všetky zákonom ustanovené (formálne) náležitosti, verejnou listinou, keďže bola vyhotovená súdom v rámci jeho právomoci (§ 134 OSP). Citované ustanovenie však výslovne pripúšťa dôkaz opaku proti obsahu verejnej li ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a rozhodnúť, či bol dokázaný opak toho, čo sa uvádza v zápisnici o pojednávaní. Aj z uvedeného je zrejmé, že ústavná sťažnosti proti nedostatkom protokolácie môže prichádzať do úvahy len výnimočne, keďže tieto nedostatky samy osebe sú len zriedkavo spôsobilé zasiahnuť do .
Právna veta: Z ustanovenia § 159 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Toto ustanovenie je zákonným vyjadrením princípu právnej istoty a platí až dovtedy, kým v predpísanom konaní nedôjde k zrušeniu právoplatného rozhodnutia. Spravidla sa tak stáva na základe mimoriadnych opravných prostriedkov (podľa štvrtej časti druhej, tretej a štvrtej hlavy Občianskeho súdneho poriadku) alebo nálezom ústavného súdu. Možnosť použitia mimoriadnych opravných prostriedkov a ústavnej sťažnosti je časovo ohraničená. Prekážka veci rozsúdenej def ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štvrtej časti druhej, tretej a štvrtej hlavy Občianskeho súdneho poriadku) alebo nálezom ústavného súdu. Možnosť použitia mimoriadnych opravných prostriedkov a ústavnej sťažnosti je časovo ohraničená.    Prekážka veci rozsúdenej definitívne znemožňuje ďalšie nastoľovanie otázky zachovávania ústavnosti. Predstavuje teda takú brzdu v rámci princípu .
Právna veta: Podstatou poskytnutej účinnej ochrany základným právam a slobodám v rámci materiálnej ochrany ústavnosti je tiež situácia, ak nosné dôvody namietanej procesnoprávnej neústavnosti sú v časovom slede po prijatí prípadne neústavného súdneho rozhodnutia procesnoprávne konvalidované. Obsahom základného práva na súdnu ochranu je predovšetkým poskytnúť uplatňovanému právu súdnu ochranu, avšak len za predpokladu, že sú splnené procesné podmienky súdneho konania. Zmyslom tohto základného práva je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúca povinnosť súdu konať vo veci. K problematike p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci – ostatným rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave, ktoré nadobudlo právnu moc, sťažovateľka materiálne dosiahla to, o čo sa snažila podaním ústavnej sťažnosti, t. j. určenia miestnej príslušnosti v spore, ktorého je účastníčkou, Okresnému súdu Bratislava II (bod 5). Keďže v danom prípade .
Právna veta: 1) Ochrana práv spotrebiteľov je tiež predmetom úpravy úniového práva a rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“), ktorá sa zaoberá jeho viacerými aspektmi. Na podporu svojho tvrdenia, že v súdnych konaniach, v ktorých dochádza k skúmaniu súdnej či arbitrážnej doložky v spotrebiteľských zmluvách, je súd povinný nariadiť aj pojednávanie, sťažovateľka uviedla viaceré rozsudky Súdneho dvora (C-473/00, C-40/08, C-243/08, C-137/08) v dôsledku čoho dospela k záveru, že „Aj zo samotnej judikatúry ESD teda vyplýva povinnosť súdu rozhodovať na základe riadne vykonaného dokazovania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 96/2013-21   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. M. K., a Ing. M. K., obaja bytom B., zastúpených advokátom JUDr. P. E., B., vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 .
Právna veta: Primárnym účelom trestného konania, v ktorom je predmetom preskúmavania skutok nesúci znaky trestného činu, ku ktorému došlo (malo dôjsť) v súvislosti s prípravou a priebehom volieb, je zistenie, či k takémuto činu skutočne došlo, ak k nemu došlo, kto ho spáchal, a na tomto skutkovom základe vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti proti páchateľovi trestného činu. Trestnú zodpovednosť voči konkrétnej osobe možno vyvodiť len vtedy, ak sa v priebehu trestného konania preukáže aj to, že ku skutku, ktorý nesie znaky trestného činu, došlo zavinením tejto osoby (su ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aby jednak   toto   svoje   postavenie   a   zároveň   aj   inštitút   obecného   zastupiteľstva   zneužíval na znevažovanie akejkoľvek ústavnej sťažnosti, pričom ani táto sťažnosť nemá žiaden súvis s rokovaním a úlohami obecného zastupiteľstva a smeruje v časti proti nemu ako ... obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome v Šoporni dňa 28. 01. 2015 prečítal všetkým prítomným Doplnenie príloh k podanej ústavnej sťažnosti (v tejto veci) a následne uviedol: „Vyžiadam si  zoznam   týchto  obyvateľov  a  na  každého  .
Právna veta: Súčasťou legislatívneho procesu je aj garancia istého časového priestoru k prerokúvaniu návrhu zákona, vnesenie pokoja do legislatívneho procesu, veď to je zmyslom troch čítaní zákona, zvlášť v jednokomorovom parlamente. Samozrejme prijatie zákona v priebehu niekoľkých hodín (porov. tlačová informácia ústavného súdu č. 43/2013 a č. 44/2013), berúc do úvahy aj podozrenie zo svojráznej práce ústavnoprávneho výboru (vo výboroch je ťažisko parlamentnej práce), môže vzbudzovať rozpaky, ale opoziční poslanci predsa len určitý priestor mali, o čom svedčí rozprava, ako aj pozmeňovacie náv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   poslancov v zásade   znamená,   že   (i)   námietka   nedostatku   nestrannosti   v   konaní   a   rozhodovaní o prijateľnosti   ústavnej   sťažnosti   a   v   merite   veci   môže   byť   opodstatnená   iba   vo   vzťahu k sudcom „zákonného senátu“ (pôvodným alebo tým, ktorí  ... napadnutej právnej   úpravy   došlo   v súvislosti   so   „zablokovaním“   ústavného   súdu   v rámci   konania o ústavnej   sťažnosti   sťažovateľa   (sp.   zn.   Rvp  11/2013),   keďže   práve   v súvislosti   s týmto konaním vyšla .
Právna veta: Podľa § 56 ods. 6 zákona o ústavnom súde ak ústavný súd právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah zruší a vec vráti na ďalšie konanie, ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol o opatrení alebo vykonal iný zásah, je povinný vec znova prerokovať a rozhodnúť. V tomto konaní alebo postupe je viazaný právnym názorom ústavného súdu. 79. Ďalší postup prezidenta vo veciach všetkých sťažovateľov musí byť limitovaný dvoma požiadavkami. Prvou požiadavkou je účinné a efektívne odstránenie zásahu do základného práva všetkých piatich sťažovateľov na prístup k voleným a iným verejn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : «... zásadne nesúhlasím so stanoviskom prezidenta o nevyhovení našej opätovnej ústavnej sťažnosti. Dôvodmi nesúhlasu sú argumenty podrobne uvedené v opätovnej ústavnej sťažnosti. Za vhodné považujem poukázať ešte na právnu neakceptovateľnosť niektorých argumentov ... Sopoliga v prednese uviedol: «V tomto konaní ide o netypickú situáciu rozhodovania o opätovnej ústavnej sťažnosti pre porušenie základného práva občana na prístup k inej verejnej funkcii prezidentom republiky. Považujem .
Právna veta: Pri preskúmaní skutkového stavu a posúdenia právneho stavu dospel ústavný súd k záveru, že ústavná sťažnosť je dôvodná, pretože postupom všeobecných súdov z dôvodu ústavne nekonformnej interpretácii a aplikácii § 1 ods. 4 Zákonníka práce v spojení s § 31 Občianskeho zákonníka (teda podústavného práva) došlo k porušeniu sťažovateľkou označených základných práv. Podstatou ústavnej sťažnosti je interpretácia zásadnej právnej otázky, či pre pracovnoprávne vzťahy je prípustná aplikácia inštitútu splnomocnenia na základe subsidiárneho použitia Občianskeho zákonníka. Ústavný súd konštatuje, že o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Občianskeho zákonníka (teda podústavného práva) došlo k porušeniu sťažovateľkou označených základných práv. 21. Podstatou ústavnej sťažnosti je interpretácia zásadnej právnej otázky, či pre pracovnoprávne vzťahy je prípustná aplikácia inštitútu splnomocnenia na ... podľa jeho názoru dovolanie smerovalo proti rozhodnutiu, proti ktorému nebolo prípustné. 5. Sťažovateľka v ústavných sťažnostiach argumentuje, že okresný súd, ako aj krajský súd vec nesprávne právne posúdili, keď nevzali do .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.