Nájdené rozsudky pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11387

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

579 dokumentov
4347 dokumentov
18 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Ústavný súd preto zaujal názor (podobne I. ÚS 169/09, I. ÚS 289/09, II. ÚS 196/2010), že v prípade podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania) a súbežne podanej ústavnej sťažnosti je táto sťažnosť považovaná za prípustnú až po rozhodnutí o dovolaní. Pritom lehota na podanie ústavnej sťažnosti bude považovaná za zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu (porovnaj k tomu aj rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 8. novembra 2007 vo veci Soffer proti Českej republike, sťažnosť č. 31419/04, alebo rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 12. novembra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                      II. ÚS 424/2013-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti D. s. r. o., zastúpenej Advokátskou kanceláriou F., s. r. o., B., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. B. F., pre namietané porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochran
Právna veta: V konaní podľa čl. 127 ods. 1 ústavy môže namietať porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy len účastník dotknutého súdneho konania. Z obsahu sťažnosti a z jej príloh vyplýva, že sťažovateľovi bol uvedený status účastníka – poškodeného, vo vedenom trestnom konaní odobratý uznesením krajského súdu sp. zn. 2 T 2/05 z 22. júna 2005, ktorým ho krajský súd z dôvodu ohrozenia účelu a rýchleho priebehu konania nepripustil do vedeného trestného konania. Z formálno- právneho hľadiska sťažovateľ teda prestal disponov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 262/08-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. septembra 2008 predbežne prerokoval sťažnosť M. B., B., zastúpeného advokátom Mgr. M. P., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia základného práva zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Najvyššieho súdu Slove
Právna veta: Z ustanovenia § 4 ods.1 druhej vety vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti nemožno vyvodiť, že občan, ktorý je v hmotnej núdzi, je povinný pred žiadosťou o pomoc v tejto núdzi uplatniť nárok aj na inú dávku nemocenského alebo dôchodkového zabezpečenia alebo štátnu dávku sociálneho zabezpečenia. Len preto , že nepožiadal o také dávky, nemožno mu odňať peňažnú dávku sociálnej starostlivosti. Také rozhodnutie miestneho orgánu štátnej správy nie je v súlade s uplatnením základného sociálneho práva človeka na pomoc v hmotnej núdzi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 8/94 Č. 4/95 Č. 4 Z ustanovenia § 4 ods.1 druhej vety vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti nemožno vyvodiť, že občan, ktorý je v hmotnej núdzi, je povinný pred žiadosťou o pomoc v tejto núdzi uplatniť nárok aj na inú dávku nemocenského alebo dôchodkového zabezpečenia alebo štátnu dávku sociálneho zabezpečenia. Len preto , že nepožiadal o také dávky, nemožno mu odňať peňažnú dávku sociálnej starostlivosti. Tak
Kľúčové slová: proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektovústavná sťažnosť
Zbierka ÚS 60/1994
Právna veta: Proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektov z aspektu ich obsahových náležitostí, najmä postavenia štátneho podniku na trhu, predmetu jeho podnikania, majetkovoprávnych, obchodných a ekonomických vzťahov, spôsobu prevodu, určenie ceny a platobných podmienok, ako aj ostatných zákonných podmienok prevodu majetku štátu na iné osoby, nie je konaním a rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Na postup a rozhodovanie orgánov štátnej správy zúčastnených na privatizačnom procese sa preto nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 46/94 Č. 60/94 Č. 60 Proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektov z hľadiska ich obsahových náležitostí, najmä postavenia štátneho podniku na trhu, predmetu jeho podnikania, majetkovoprávnych, obchodných a ekonomických vzťahov, spôsobu prevodu, určenia ceny a platobných podmienok, ako aj ostatných zákonných podmienok prevodu majetku štátu na iné osoby, nie je konaním a rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej spr
Kľúčové slová: Porušenie základného práva vlastnícke právoústavná sťažnosť
Zbierka ÚS 6/1996
Právna veta: Uplatňovanie zákona v súdnom konanÌ a postup súdu v súlade s platným a činným zákonom nemožno hodnotiť ako porušovanie základných ľudských práv. Za porušenie základného práva občana nemožno považovať neúspech (nevyhovenie návrhu) v konaní pred všeobecným súdom. ústavný súd Slovenskej republiky preskúmava len porušenie práv upravených ústavou Slovenskej republiky, prípadne medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a slobodách ratifikovaných Slovenskou republikou, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd.Nemôže však svojím rozhodnutím priznať vlastnícke právo k veci ani práva súv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 8/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 30. januára 1996 predbežne prerokoval podnet J. M., Slovenská Ľupča, vo veci porušenia jeho vlastníckeho práva a práva na dedenie konaním všeobecných súdov Slovenskej republiky a konaním JUDr. J. K., komerčného právnika, a takto r o z h o d o l : Podnet J. M. na začatie konania o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej
Kľúčové slová: ústavná sťažnosťnepriaznivý zdravotný stavpreskúmanie rozhodnutia
Zbierka ÚS 29/1996
Právna veta: Ak zákon priznáva fyzickej osobe oprávnenie navrhnúť preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy v správnom súdnictve, je vylúčená právomoc ústavného súdu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 69/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 28. novembra 1996 predbežne prerokoval návrh R. K., bytom Bratislava, na začatie konania o ústavnej sťažnosti proti právoplatnému rozhodnutiu Úradu práce hlavného mesta SR Bratislavy č. 127/96/0-Šk, ktorým bolo porušené jeho základné právo na slobodnú voľbu zamestnania a na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a takto r o z h o d o l : Návrh na
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť porušenie základného práva alebo slobody
Zbierka ÚS 37/2000
Právna veta: V konaní o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky nemožno poskytnúť ochranu základnému právu, ak ten akt orgánu štátnej správy (ocenenie pozemkového úradu), ktorým malo dôjsť k jeho porušeniu, nemal formu právoplatného rozhodnutia.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 10/00-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 1. marca 2000 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť JUDr. A. K., bytom B., vo veci porušenia jej základných práv podľa čl. 11, čl. 46 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky ocenením pozemkov vydaným Pozemkovým úradom v Liptovskom Mikuláši 26. januára 1995 (č. j. 495-2000/94) a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť JUDr. A. K. odmieta
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť nesplnenie zákonom predpísanej náležžitosti
Zbierka ÚS 38/2000
Právna veta: Ak sťažovateľ neoznačil taký orgán, o právoplatnom rozhodnutí ktorého je Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o ústavnej sťažnosti oprávnený konať, došlo k nesplneniu zákonom predpísanej náležitosti ústavnej sťažnosti.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 20/00-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 22. marca 2000 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť V. P., bytom Česká republika, T., vo veci preskúmania právoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline č. 8 Co 1094/99 z 9. novembra 1999 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť V. P. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému
Právna veta: Slovenská republika sa s účinnosťou od 1. januára 1993 stala zmluvnou stranou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho dodatkových protokolov (ďalej len „Dohovor“), čl. 34 ktorého zavádza medzinárodné súdne konanie o porušení niektorého z práv zaručených Dohovorom pred Európskym súdom pre ľudské práva. Dohovor zavádzajúci toto medzinárodné súdne konanie o ochrane ľudských práv pritom rešpektuje zásady už stabilizované v medzinárodnom práve ľudských práv, medzi ktoré patrí subsidiarita jeho použitia (vo vzťahu k vnútroštátnym konaniam, ktoré pri ochrane ľudských práv z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       ES 1/01-46    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2001 v konaní o ústavnej sťažnosti M. R., bytom I., začatom na základe oznámenia zástupcu vlády Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov takto   r o
Kľúčové slová: konanie o ochrane ľudských právústavná sťažnosťvýklad a uplatňovanie zákonov
Zbierka ÚS 63/2001
Právna veta: Začatie konania pred ústavným súdom o predmete individuálnej sťažnosti, ktorú európsky súd vyhlásil za prijateľnú, vytvára nebezpečenstvo konfliktu medzi systémom ochrany podľa dohovoru založenom na zásade subsidiárnej aplikácie medzinárodného práva vo vzťahu k vnútroštátnemu právu premietnutej aj do pravidla predchádzajúceho vyčerpania všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy podľa čl. 35 ods. 1 dohovoru a vnútroštátnou ochranou ústavnosti a v konečnom dôsledku neprispieva k posilneniu ochrany ľudských práv a základných slobôd priznaných ústavou alebo dohovorom a jeho protokolmi. Vzťah ús ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       ES 6/01-4      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2001 v konaní o ústavnej sťažnosti I. M., bytom R., začatom na základe oznámenia vlády Slovenskej republiky z 20. júna 2001 podľa § 75 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov tak
MENU