Nájdené rozsudky pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15396

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1157 dokumentov
12971 dokumentov
18 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektovústavná sťažnosť
Zbierka ÚS 60/1994
Právna veta: Proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektov z aspektu ich obsahových náležitostí, najmä postavenia štátneho podniku na trhu, predmetu jeho podnikania, majetkovoprávnych, obchodných a ekonomických vzťahov, spôsobu prevodu, určenie ceny a platobných podmienok, ako aj ostatných zákonných podmienok prevodu majetku štátu na iné osoby, nie je konaním a rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Na postup a rozhodovanie orgánov štátnej správy zúčastnených na privatizačnom procese sa preto nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 46/94 Č. 60/94 Č. 60 Proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektov z hľadiska ich obsahových náležitostí, najmä postavenia štátneho podniku na trhu, predmetu jeho podnikania, majetkovoprávnych, obchodných a ekonomických vzťahov, spôsobu prevodu, určenia ceny a platobných podmienok, ako aj ostatných zákonných podmienok prevodu majetku štátu na iné osoby, nie je konaním a rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej spr
Kľúčové slová: Porušenie základného práva vlastnícke právoústavná sťažnosť
Zbierka ÚS 6/1996
Právna veta: Uplatňovanie zákona v súdnom konanÌ a postup súdu v súlade s platným a činným zákonom nemožno hodnotiť ako porušovanie základných ľudských práv. Za porušenie základného práva občana nemožno považovať neúspech (nevyhovenie návrhu) v konaní pred všeobecným súdom. ústavný súd Slovenskej republiky preskúmava len porušenie práv upravených ústavou Slovenskej republiky, prípadne medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a slobodách ratifikovaných Slovenskou republikou, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd.Nemôže však svojím rozhodnutím priznať vlastnícke právo k veci ani práva súv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 8/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 30. januára 1996 predbežne prerokoval podnet J. M., Slovenská Ľupča, vo veci porušenia jeho vlastníckeho práva a práva na dedenie konaním všeobecných súdov Slovenskej republiky a konaním JUDr. J. K., komerčného právnika, a takto r o z h o d o l : Podnet J. M. na začatie konania o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej
Kľúčové slová: ústavná sťažnosťnepriaznivý zdravotný stavpreskúmanie rozhodnutia
Zbierka ÚS 29/1996
Právna veta: Ak zákon priznáva fyzickej osobe oprávnenie navrhnúť preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy v správnom súdnictve, je vylúčená právomoc ústavného súdu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 69/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 28. novembra 1996 predbežne prerokoval návrh R. K., bytom Bratislava, na začatie konania o ústavnej sťažnosti proti právoplatnému rozhodnutiu Úradu práce hlavného mesta SR Bratislavy č. 127/96/0-Šk, ktorým bolo porušené jeho základné právo na slobodnú voľbu zamestnania a na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a takto r o z h o d o l : Návrh na
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť porušenie základného práva alebo slobody
Zbierka ÚS 37/2000
Právna veta: V konaní o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky nemožno poskytnúť ochranu základnému právu, ak ten akt orgánu štátnej správy (ocenenie pozemkového úradu), ktorým malo dôjsť k jeho porušeniu, nemal formu právoplatného rozhodnutia.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 10/00-9 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 1. marca 2000 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť JUDr. A. K., bytom B., vo veci porušenia jej základných práv podľa čl. 11, čl. 46 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky ocenením pozemkov vydaným Pozemkovým úradom v Liptovskom Mikuláši 26. januára 1995 (č. j. 495-2000/94) a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť JUDr. A. K. odmieta
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť nesplnenie zákonom predpísanej náležžitosti
Zbierka ÚS 38/2000
Právna veta: Ak sťažovateľ neoznačil taký orgán, o právoplatnom rozhodnutí ktorého je Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o ústavnej sťažnosti oprávnený konať, došlo k nesplneniu zákonom predpísanej náležitosti ústavnej sťažnosti.

Úryvok z textu:
II. ÚS 20/00-8 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 22. marca 2000 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom , vo veci preskúmania právoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline č. 8 Co 1094/99 z 9. novembra 1999 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo 22. februára 2000 doručené podanie (ďalej len „
Právna veta: Slovenská republika sa s účinnosťou od 1. januára 1993 stala zmluvnou stranou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho dodatkových protokolov (ďalej len „Dohovor“), čl. 34 ktorého zavádza medzinárodné súdne konanie o porušení niektorého z práv zaručených Dohovorom pred Európskym súdom pre ľudské práva. Dohovor zavádzajúci toto medzinárodné súdne konanie o ochrane ľudských práv pritom rešpektuje zásady už stabilizované v medzinárodnom práve ľudských práv, medzi ktoré patrí subsidiarita jeho použitia (vo vzťahu k vnútroštátnym konaniam, ktoré pri ochrane ľudských práv z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       ES 1/01-46    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2001 v konaní o ústavnej sťažnosti M. R., bytom I., začatom na základe oznámenia zástupcu vlády Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov takto   r o
Kľúčové slová: konanie o ochrane ľudských právústavná sťažnosťvýklad a uplatňovanie zákonov
Zbierka ÚS 63/2001
Právna veta: Začatie konania pred ústavným súdom o predmete individuálnej sťažnosti, ktorú európsky súd vyhlásil za prijateľnú, vytvára nebezpečenstvo konfliktu medzi systémom ochrany podľa dohovoru založenom na zásade subsidiárnej aplikácie medzinárodného práva vo vzťahu k vnútroštátnemu právu premietnutej aj do pravidla predchádzajúceho vyčerpania všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy podľa čl. 35 ods. 1 dohovoru a vnútroštátnou ochranou ústavnosti a v konečnom dôsledku neprispieva k posilneniu ochrany ľudských práv a základných slobôd priznaných ústavou alebo dohovorom a jeho protokolmi. Vzťah ús ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       ES 6/01-4      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2001 v konaní o ústavnej sťažnosti I. M., bytom R., začatom na základe oznámenia vlády Slovenskej republiky z 20. júna 2001 podľa § 75 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov tak
Kľúčové slová: ústavná sťažnosťoneskorená sťažnosťlehota na podanie sťažnosti
Zbierka ÚS 31/2002
Právna veta: Podľa doterajšej judikatúry ústavného súdu je však jednou zo zákonných podmienok pre prijatie sťažnosti podľa čl. 127 ústavy na ďalšie konanie jej podanie v lehote ustanovenej v § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde, teda v lehote dvoch mesiacov od kvalifikovanej právnej skutočnosti (I. ÚS 38/98). Ústavný súd nemá pochybnosti, že toto ustanovenie napriek niektorým zmenám v príslušnej ústavnej úprave naďalej vykonáva čl. 127 ústavy a že rešpektovaním rovnováhy medzi potrebou ochrany základných práv a slobôd na jednej strane a potrebou ochrany princípu právnej istoty a nadobudnutých práv na strane ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I.ÚS 22/02-12       Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. marca 2002 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. A. P., bytom P., ktorou namietal porušenie jeho ľudských práv a základných slobôd podľa čl. 5 a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom polície pri jeho predvedení 14. augusta 1998, uznesením sudkyne Okresného súdu v Prievidzi z 15. augusta 1998 o jeho vzatí
Kľúčové slová: lehota na podanie sťažnosti ústavná sťažnosťoneskorená sťažnosť
Zbierka ÚS 43/2002
Právna veta: Lehota na podanie sťažnosti podľa čl. 127 ústavy začína plynúť dňom, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o poslednom účinnom opravnom prostriedku, ktorý zákon na ochranu práva poskytuje, t. j. v danom prípade od 8. septembra 1998. Predmetná sťažnosť bola podaná až 10. marca 2002 a ústavnému súdu doručená 21. marca 2002, teda jednoznačne po uplynutí dvojmesačnej lehoty ustanovenej zákonom pre tento druh konania pred ústavným súdom.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 49/02-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. apríla 2002 predbežne prerokoval sťažnosť V. D., bytom T., J. D., bytom T., A. M., bytom T., a A. M., bytom T., zastúpených advokátom JUDr. J. K., advokátska kancelária, Bratislava, ktorou namietali porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozsudkom Okresného súdu v
Právna veta: Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Keďže sťažnosť podľa čl. 127 ústavy nemožno považovať za časovo neobmedzený právny prostriedok ochrany základných práv alebo slobôd, § 53 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 40/02-11    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. apríla 2002 prerokoval stažnosť JUDr. J. M., bytom T., zastúpeného advokátom JUDr. P. L., T., vo veci porušenia čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 4, čl. 36 písm. b) a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 6 Sž 194/00, a takto   r o z h o d o l :    Sťažnosť JU
MENU