Nájdené rozsudky pre výraz: ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 140

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: O zjavnej neopodstatnenosti návrhu možno hovoriť vtedy, keď namietaným postupom orgánu štátu nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu toho základného práva alebo slobody, ktoré označil navrhovateľ, a to buď pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti medzi označeným postupom orgánu štátu a základným právom alebo slobodou, porušenie ktorých sa namietalo, prípadne z iných dôvodov. Za zjavne neopodstatnený návrh preto možno považovať ten, pri predbežnom prerokovaní ktorého ústavný súd nezistil žiadnu možnosť porušenia označeného základného práva alebo slobody, reálnosť ktorej by mohol posúdiť po jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 273/08-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. júna 2008 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. Ing. K. M., M., zastúpeného advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu a na ochranu vlastníckeho práva podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľ
Právna veta: Ústavný súd zdôrazňuje, že otázka posúdenia, či sú alebo nie sú splnené podmienky, za ktorých sa môže uskutočniť dovolacie konanie, patrí do výlučnej právomoci dovolacieho súdu, t. j. najvyššieho súdu, nie do právomoci ústavného súdu. Z rozdelenia súdnej moci v ústave medzi ústavný súd a všeobecné súdy (čl. 124 a čl. 142 ods. 1) vyplýva, že ústavný súd nie je alternatívou ani mimoriadnou opravnou inštanciou vo veciach 19 patriacich do právomoci všeobecných súdov, ktorých sústavu završuje najvyšší súd (mutatis mutandis II. ÚS 1/95, II. ÚS 21/96).Pokiaľ sa sťažovateľka s právnym názorom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 193/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , správkyne konkurznej podstaty úpadcu , právne zastúpenej advokátskou kanceláriou HMG LEGAL, s. r. o., Červeňova 14, Bratislava, v mene ktorej kon
Právna veta: Sústavu všeobecných súdov Slovenskej republiky tvoria nezávislé súdne orgány, ktorých úlohou je ochrana zákonnosti. Do konania pred nimi pri ochrane zákonnosti Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže zasahovať, ak nie sú namietané a zistené okolnosti preukazujúce porušenie ústavnosti. Porušenie zákonnosti všeobecnými súdmi nezakladá právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II.ÚS 110/95 z 19. septembra 1995)Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 110/95 Č. 45/95 Č. 45 Sústavu všeobecných súdov Slovenskej republiky tvoria nezávislé súdne orgány, ktorých úlohou je ochrana zákonnosti. Do konania pred nimi pri ochrane zákonnosti Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže zasahovať, ak nie sú namietané a zistené okolnosti preukazujúce porušenie ústavnosti. Porušenie zákonnosti všeobecnými súdmi nezakladá právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. (Uznesenie Ústavného súdu Slov
Právna veta: Ak ústava Slovenskej republiky zveruje ochranu základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky všeobecným súdom Slovenskej republiky, ústavný súd Slovenskej republiky nemôže o týchto právach a slobodách sám konať a rozhodovať ústavný súd Slovenskej republiky nie je v žiadnom prípade oprávnený uskutočňovať konanie, ktoré je zákonom zverené do právomoci všeobecných súdov(konanie podľa Trestného poriadku).

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 36/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 27. júna 1996 predbežne prerokoval podnet M. H., t. č. Ústav na výkon väzby, Banská Bystrica, vo veci porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky uzneseniami Okresného a Krajského súdu v Banskej Bystrici a takto r o z h o d o l : Podnet M. H. na začatie konania o d m i e t a z dôvodu svojej n
Právna veta: 1) Ústavný súd v prípadoch namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu uvádza, že musí uplatniť určitú revíznu právomoc, avšak bez toho, aby sám hodnotil skutočnosti, ktoré viedli všeobecný súd k tomu, že uprednostnil určité rozhodnutie pred iným. Jeho úlohou ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) je preskúmať zlučiteľnosť opatrenia, ktorým je jednotlivec pozbavený slobody, s ústavou alebo príslušnou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách, nie však konať ako všeobecný súd tretej alebo štvrtej inštancie; takéto konanie by bolo po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 541/2013-22   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť M. P., nar..., t. č. vo výkone väzby, zastúpeného advokátom JUDr. T. R., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského
Právna veta: Do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí oprávnenie zrušovať alebo nahrádzať rozhodnutia všeobecných súdov vynesených v občianskoprávnych alebo v trestnoprávnych veciach.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 26/93 Ústavný súd Slovenskej republiky na svojom neverejnom zasadnutí vo veci podnetu V. H., bytom P., týkajúceho sa nezákonného postupu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodol t a k t o Podnet V. H. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Dňa 26. marca 1993 dostal Ústavný súd Slovenskej republiky podanie pána V. H., v ktorom požaduje zrušenie rozsudkov Okresného
Právna veta: Aby ústavný súd mohol začať konanie na podnet právnickej osoby podľa článku 130 ods. 3 ústavy, musel by takýto podnet obsahovať skutočnosti, z ktorých by bolo možno vyvodiť záver o priamej spojitosti takéhoto porušenia s ústavou. Ústavný súd môže teda preskúmavať len tie rozhodnutia všeobecných súdov, ak v konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu alebo rozhodnutím samotným došlo k porušeniu základného práva alebo slobody. Za porušenie základného práva alebo slobody nemožno však považovať neúspech (nevyhovenie návrhu) v konaní pred všeobecným súdom. Ak by aj ústavný súd zistil, že v konaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I.ÚS 40/95 Č. 44/95 Č. 44 Ústavný súd začne konanie na podnet právnickej osoby podľa článku 130 ods. 3 ústavy len ak podnet obsahuje skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť záver o priamej spojitosti takéhoto porušenia s ústavou. Ústavný súd môže teda preskúmavať len tie rozhodnutia všeobecných súdov, ak v konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu alebo rozhodnutím samotným došlo k porušeniu základného práva alebo slobody. Za porušenie základného práva alebo slobody nemožno však považovať
Právna veta: Do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí preskúmavanie zákonnosti konania a rozhodovania všeobecných súdov.

Úryvok z textu:
I. ÚS 138/93 Č. 26/94 Č. 26 Do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí preskúmavanie zákonnosti konania a rozhodovania všeobecných súdov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 138/93 z 12. januára 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky podnet o preskúmanie nezák
Právna veta: Záujem na ochrane ústavnosti v zmysle čl. 124 ústavy Slovenskej republiky je natoľko závažný, že v konaní pred ústavným súdom Slovenskej republiky navrhovateľ nemá neobmedzené právo disponovať svojím návrhom. Takéto obmedzenie je odôvodnené vo veci návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorého povinnosť chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu vyplývajú aj z čl. 149 ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 38/96   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. októbra 1996 o späťvzatí návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd a zákonmi takto   r o z h o d o l :   Späťvzatie návrhu generálneho
MENU