Nájdené rozsudky pre výraz: väzba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1689

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1955 dokumentov
4141 dokumentov
189 dokumentov
15 dokumentov
38 dokumentov
98 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Z čl. 17 ods. 5 ústavy vyplýva, že do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom. Ústava sama teda neustanovuje ani dôvody väzby, ani čas, na ktorý možno vziať do väzby, ale odkazuje v tomto smere na zákonnú úpravu. Príslušná zákonná úprava obsiahnutá predovšetkým v Trestnom poriadku je tak integrálnou súčasťou ústavného rámca zaručenej osobnej slobody. Jej nerešpektovanie je zároveň nerešpektovaním ústavy, a tým i porušením ňou zaručeného práva na osobnú slobodu. Ústavné záruky osobnej slobody jednotlivca sa však v prípade väzby len odkazom na zákonnú úpravu nevyčerpávajú. Čl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                                 II. ÚS 55/98-120          Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. októbra 2001 v senáte zloženom z predsedu senátu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatý podnet J. M., bytom v B., zastúpeného advokátom JUDr. P. E., B., vo veci porušenia jeho základných a ľudských práv podľa čl. 12 ods. 4, čl. 16
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy veci nemôže byť výlučne úlohou Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 149/04-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. mája 2004 predbežne prerokoval sťažnosť A. H., G., zastúpeného advokátom JUDr. P. B., Š. ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5, čl. 19 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom a rozhodnutím Okresného súdu Bratislava I
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 110/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. októbra 2002 predbežne prerokoval sťažnosť R. P., t. č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby Zboru väzenskej a justičnej stráže v B., zastúpeného advokátom JUDr. O. M., B., ktorou namietal porušenie čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu v
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                       I. ÚS 352/06-56   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. januára 2007 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť T. L., B., t. č. vo väzbe, zastúpeného advokátom JUDr. B. J., B., ktorou v konaní vedenom Krajským súdom v Bratislave pod sp. zn. 4 Tpo 83/2006 namieta poruše
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 168/05-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť E. G., bytom K. (t. č. vo väzbe), zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. K., B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Najvyššieho súdu Slovens
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 62/08-27    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. februára 2008 predbežne prerokoval sťažnosť P. B., nar. 13. marca 1967, t. č. vo väzbe, zastúpeného advokátom JUDr. P. M., B., ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 5 ods. 1 a 4 a čl. 6 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a z
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                     III. ÚS 155/09-12                                                                                                                               Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. júna 2009 predbežne prerokoval sťažnosť V. Y., t. č. vo výkone väzby, zastúpeného advokátom JUDr. J. B., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na osobnú slobodu
Kľúčové slová: dôvody väzbyprávo na osobnú slobodunávrh na vzatie do väzby
Zbierka ÚS 12/2007
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Z ustanovenia § 71 ods. 6 Trestného poriadku možno vyvodiť, že väzba začína od doby, keď došlo k zatknutiu alebo k zadržaniu obvineného. Ak väzbe nepredchádzalo zatknutie alebo zadržanie, potom väzba začína od doby, keď došlo na základe rozhodnutia o väzbe k obmedzeniu osobnej slobody obvineného. Treba konštatovať, že v danom prípade väzbe pôvodného sťažovateľa predchádzalo jeho zadržanie, a preto podľa nepochybného znenia citovaného ustanovenia bolo povinnosťou okresného súdu stanoviť počiatok väzby od doby zadržania pôvodného sťažovateľa. Z uznesenia okresného súdu sp. zn. Tp 70/03 z 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 382/06-75   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. mája 2007 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Petra Brňáka a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť maloletej D. P. a V. N. (dcéry a družky t. č. už nebohého J. P.), obe bytom P., zastúpených advokátom Mgr. R. T., B., vo veci porušenia práva na zákonné pozbavenie osobnej slobody podľa
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Článok 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky obsahuje pri väzbe také práva, akými sú napríklad: právo byť vo väzbe len zo zákonného dôvodu a na základe rozhodnutia sudcu alebo súdu; právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd neodkladne alebo urýchlene rozhodol o zákonnosti väzby a nariadil prepustenie, ak je táto nezákonná; a právo nebyť vo väzbe dlhšie ako po nevyhnutnú, resp. primeranú dobu alebo byť prepustený počas konania, pričom prepustenie môže byť v zákonom určených prípadoch podmienené zárukou. Z práva nebyť vo väzbe z iného ako zo zákonného dôvodu a na základe rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 7/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v K. po verejných ústnych pojednávaniach konaných v dňoch 25. augusta 2000 v N. a 16. novembra 2000 v K. vo veci podnetu na začatie konania R.C., bytom N. Z., zastúpeného advokátkou JUDr. Z. C., Advokátska kancelária, T., pre porušenie práv podľa čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných s
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Zákonodarca má právo formovať trestnú politiku štátu, toto jeho právo však nie je absolútne. Zákonodarca je totiž v rámci svojej normotvornej činnosti významne limitovaný, a to povinnosťou zaistiť súlad právnej úpravy s ľudskými právami, tak ako sú vymedzené v záväzných vnútroštátnych a medzinárodných prameňoch práva. Vo vzťahu k právnej úprave trestu ako právnemu následku trestného činu pritom platí, že nepostačuje len dodržiavanie požiadavky nulla poena sine lege, ale je nevyhnutné, aby zákonom ustanovená právna úprava druhov trestov, podmienok ich ukladania, ako aj podmienok ich výkonu plne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                               PL. ÚS 106/2011-50    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. októbra 2011 predbežne prerokoval návrh Krajského súdu v Prešove, zastúpeného predsedníčkou senátu JUDr. E. R., na začatie konania o súlade § 41 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 17 ods.
MENU