SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162289
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
07.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: voľby do samosprávy obcí


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: voľby do samosprávy obcí
  • volba nájdené 22769 krát v 2025 dokumentoch
  • do nájdené 286316 krát v 30297 dokumentoch
  • samosprava nájdené 5474 krát v 1083 dokumentoch
  • obec nájdené 22511 krát v 2355 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 13 dokumentov


Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu podmienky obmedzenia prístupu k volenej funkcii (poslancovi mestského zastupiteľstva) a podmienky zotrvania v tejto funkcii nemusia byť upravené totožným spôsobom, a preto krajský súd postupoval ústavne udržateľným spôsobom, ak svojím výkladom tieto rozdiely zohľadnil. Ich rozdielna úprava a jej aplikácia v okolnostiach danej veci preto nemôže viesť ani k porušeniu princípu rovnosti a zásady nediskriminácie podľa čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy a k porušeniu zákazu diskriminácie podľa čl. 14 dohovoru v spojení so základným právom podľa čl. 30 ods. 4 ústavy. Výklad krajs ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 78/2014-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. februára 2014 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť R. Č., zastúpeného advokátom JUDr. Štefanom Kseňákom, Park Angelinum 4, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 30 ods. 4 a čl. 46 ods. 1 a 2 v spojení s čl .
Právna veta: 1) K námietke sťažovateľov, že obecné zastupiteľstvo je vo veci vyhlásenia ich nastúpenia na uvoľnené mandáty poslancov obecného zastupiteľstva a vydania osvedčenia podľa § 51 ods. 2 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí nečinné, ústavný súd uvádza, že nezákonný zásah orgánu verejnej správy môže spočívať i v nečinnosti tohto orgánu pri vykonaní administratívneho úkonu mimo správneho konania, na vykonanie ktorého je podľa príslušného zákona povinný. Takúto nečinnosť, ktorá je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, je však potrebné odlišovať od nečinnosti orgánu verejnej správy v rámci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... celkových výsledkov volieb do samosprávy obcí podľa § 47 ods. 4 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí má konštitutívny charakter, tzn. na základe dosiahnutých výsledkov ... 51 ods. 2 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí je potrebné v prvom rade odlišovať od uverejnenia celkových výsledkov volieb do samosprávy obcí podľa § 47 ods. 4 v spojení s § 45 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Kým uverejnenie .
Právna veta: 1. Podľa § 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode. 2. Systematika § 9 citovaného zákona pritom určuje, že povinnosť utvoriť viacmandátové volebné obvody je primárna. Naplnenie ostatných požiadaviek zákona, konkretizovaných týmto ustanovením, neráta s možno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na svojom 27. zasadnutí konanom dňa 6. 9. 1994 prijalo uznesenie, na základe ktorého bolo na území mesta Galanta pre voľby do samosprávy obce v roku 1994 vytvorených osem volebných obvodov. Ďalej podľa tohto uznesenia bolo určené, že z celkového počtu 30 poslancov bude .
Právna veta: Z hľadiska systémového usporiadania, logického i gramatického výkladu čl. 30 ústavy upravujúceho v odseku 1 toto základné právo občanov Slovenskej republiky, v spojení s odsekmi 2 a 3 citovaného článku ústavy vyplýva, že upravuje aktívne volebné právo, využitím ktorého, za podmienok ustanovených zákonom (čl. 30 ods. 3 druhá veta ústavy), má občan právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí. Lehoty i podmienky výkonu volebného práva občanov do orgánov samosprávy obcí upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. K po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 48 ods. 2 v spojení s § 44 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí vykonané nové voľby starostu obce 9. decembra 1995. V týchto voľbách (ako vo všetkých od 24. novembra 1994) bol za .
Právna veta: 1. Priznanie statusu nezávislého pozorovateľa pri zisťovaní volebného výsledku pri voľbách do samosprávy obcí nie je nárokovateľné (§ 36 volebného zákona), volebná komisia nemá povinnosť bezpodmienečne vyhovieť žiadosti o priznanie statusu nezávislého pozorovateľa a v prípade nevyhovenia takejto žiadosti zákon volebnej komisii neukladá, aby toto svoje rozhodnutie zdôvodnila (hoci ani takéto rozhodnutie by nemalo byť svojvoľné). Vzhľadom na spôsob kreovania volebných komisií (§ 11 ods. 4 a § 15 ods. 1 volebného zákona) nevyhovenie žiadostiam o priznanie statusu nezávislého pozorovateľa nemôže s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       PL. ÚS 9/07-20   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 28. marca 2007 predbežne prerokoval sťažnosť Á. A., D., zastúpenej advokátkou JUDr. Š. Š., B., za účasti Ing. P. P., D., zastúpeného advokátom JUDr. M. P., B., vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb primátora mesta D. konaných 2. decembra 2006 a takto   rozhodol:   Sťažnosť Á. A. prijíma na ďalšie konanie.   Odôvodnenie:   I.   .
Právna veta: Pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov členovia miestnej volebnej komisie určili nesprávne niektoré hlasovacie lístky za neplatné. Na základe záveru, postup volebnej komisie nebol v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 346/1990 Zb.). Táto skutočnosť mala značný vplyv na výsledky volieb, pretože obaja kandidáti na starostu obce získali rovnaký počet hlasov. Ústavný súd sťažnosť sťažovateľa predbežne prerokoval podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... došiel k záveru, že postup volebnej komisie nebol v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 346/1990 Zb.). Táto skutočnosť mala značný vplyv na výsledky volieb, pretože .
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na svoju stabilizovanú judikatúru, v ktorej opakovane uviedol, že volebný zákon nezakazuje blízkym osobám kandidátov byť členmi volebných komisií. Inými slovami, samotné členstvo kandidátovej blízkej osoby vo volebnej komisii samo osebe nemôže byť volebnou vadou (PL. ÚS 98/07). Rovnako tak nemôže byť pochybnosť o nestrannosti členov volebných komisií vyvodzovaná z ich nominácie politickými stranami, pokiaľ ku kreovaniu volebných komisií došlo v súlade s § 14 a § 15 volebného zákona.

Úryvok z textu:
...   16.   februára   2015   list označený   ako  „Doplnenie   skutočnosti“  spolu   s prílohou  „Prezenčná   listina   z prvého zasadania okrskový volebných komisií pre voľby do samosprávy obcí v  27.   10.   2014“.   Na   tejto   listine   chýba   podpis   pri   mene   Ing   okrsok) a   dňa   (1.   volebný  (2. volebný okrsok .
Právna veta: Prihlásenie sa na trvalý pobyt v určitej obci a uplatnenie aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy tejto obce nie je v zásade oprávnený skúmať a na tom základe zasahovať do výsledkov uskutočnených volieb do orgánov samosprávy obce ani ústavný súd v konaní vo volebných veciach. Výnimku tvorí situácia, ak by celý reťazec týchto spoločenských procesov (ohlásenie trvalého pobytu a následný výkon aktívneho volebného práva) bol negáciou ústavnej koncepcie, podľa ktorej zloženie orgánov samosprávy obce má vyjadrovať vôľu obyvateľov obce majúcich úmysel tvoriť integrálnu súčasť per ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorí majú k obci Kvakovce alebo rekreačnej   oblasti   Domaša­Dobrá   určitú   väzbu   (pozri   predchádzajúce   body), je   preto   aj z pohľadu volieb do samosprávy obce Kvakovce v prerokúvanom prípade ústavnoprávne irelevantné, kedy k prihláseniu týchto obyvateľov na trvalý pobyt do obce došlo. 131.   Ústavný   súd .
... mestského zastupiteľstva a na funkciu primátora mesta v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí. Volebný zákon v žiadnom prípade neurčuje povinnosť vyhotoviť dve petičné listiny, jednu k návrhu kandidáta na poslanca mestského ... a na funkciu primátora mesta v zmysle zákona SNR č. 346/90 zo dňa 28. 8. 1990 o voľbách do samosprávy obcí." Petičné hárky obsahujú v jednotlivých riadkoch poradové číslo, meno a priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a podpis občana .
... preskúmanie zoznamu voličov vydaných obcou a o  preskúmanie rozhodnutia miestnej alebo mestskej volebnej komisie o zaregistrovaní  alebo nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do samosprávy obcí. I tieto sú inštitúciami  verejnej správy za predpokladu, že činnosť, ktorú vykonávajú, je správnou činnosťou  vykonávanou vo verejnom záujme (bližšie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.