SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111641
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423242
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: vrátenie daru


Približný počet výsledkov: 69 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vrátenie daru
  • vratenie nájdené 10628 krát v 5173 dokumentoch
  • dar nájdené 737 krát v 224 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 88 dokumentov
Krajské súdy SR 461 dokumentov


Právna veta: Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka upravuje osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo k členom jeho rodiny. Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka umožňuje vyvodiť zodpovednosť za porušenie morálnych pravidiel správania - súhrn určitých historicky nemenných a všeobecne v spoločnosti akceptovaných noriem etiky, morálky a mravnosti. Vrátenie daru možno považovať za sankciu, ktorou darca postihuje obdarovaného za jeho správanie, hrubo porušu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 100/2016-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. februára 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Michaelou Pagáčikovou, Radlinského 1710, Dolný Kubín, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
Právna veta: Sťažnosťou podanou ústavnému súdu sťažovateľ tiež namietal arbitrárnosť záverov krajského súdu v otázke posúdenia jeho žalobného petitu, v súvislosti s ktorým krajský súd tiež uviedol: „... odvolací súd, nad rámec... dáva do pozornosti súdu prvého stupňa, že petit návrhu na začatie konania; ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby súd uložil odporkyni povinnosť vrátiť navrhovateľovi dar - spoluvlastnícky podiel ½ na predmetných nehnuteľnostiach; je nesprávny, neprijateľný, ale aj nevykonateľný, vzhľadom na skutočnosť, že k nastúpeniu právnych následkov spočívajúcich v obnovení pôvodného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 491/2015-37 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. mája 2016 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka (sudca spravodajca), zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Petra Brňáka, prerokoval prijatú sťažnosť , právne zastúpeného advokátom JUDr. Drahomírom Tomčom, advokátska kancelária, Koceľova 9, Bratislava, vo veci .
Kľúčové slová: darovacia zmluva , porušenie dobrých mravov, vrátenie daru

Právna veta: K zániku darovacieho vzťahu podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka dochádza po splnení dvoch právnych skutočností. Musí byť preukázané hrubé porušenie dobrých mravov správaním sa obdarovanej voči darcovi alebo členom jeho rodiny a musí byť preukázaný jednostranný právny úkon darcu adresovaný obdarovanému, ktorým žiada vrátenie daru.“. Vzhľadom na splnenie prvej podmienky, t. j. existenciu jednostranného právneho úkonu darcu adresovaného darovanému, ktorým žiada vrátenie daru (kópia výzvy na vrátenie daru tvorila súčasť súdneho spisu okresného súdu), súd sa pri vykonávanom dokazovaní zao ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 595/2017-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. decembra 2017 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Ladislavom Ščurym, Mierová 1725, Čadca, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na nezávislý a nestranný súd podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom a uznesením .
Právna veta: Podľa § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. (...) „Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného.“

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 232/2019-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpenej Advokátskou kanceláriou Hopferova s. r. o., Bajzova 2, Košice, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Martina Hopferová, vo veci namietaného porušenia .
Právna veta: Keďže výpoveď svedka poškodeného, nevypočutého na hlavnom pojednávaní, vykonaná prečítaním zápisnice o jeho výsluchu z prípravného konania bola určujúcim a kľúčovým dôkazom („déterminante“) na odsúdenie sťažovateľa, bolo povinnosťou konajúcich súdov postupovať nanajvýš opatrne a podrobiť postup prísnemu preskúmaniu spoľahlivosti tohto dôkazu vrátane rešpektovania pevných procesných záruk. Na strane sťažovateľa, ktorý nemal v žiadnej fáze konania možnosť konfrontovať kľúčového svedka obžaloby, došlo ku skráteniu práv obhajoby spôsobom nezlučiteľným s obsahom čl. 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru o oc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čoho dôkazom je podľa sťažovateľky skutočnosť, že po podaní trestného oznámenia podal poškodený 31. mája 2005 aj žalobu o vrátenie daru, pričom svojimi vykonštruovanými tvrdeniami chce preukázať porušenie dobrých mravov. Sťažovateľka napokon dodala, že u poškodeného možno tiež predpokladať, že ... 4.2006 (príloha č. 4 k odvolaniu), adresovanom Okresnému súdu Bratislava III, sp. zn.: 12C/122/2005, o vrátenie daru uvádza, že uzatvoril aj s manželkou a V. písomnú dohodu o tom, že peniaze môžu vybrať až po smrti; .
Právna veta: Podľa § 111 ods. 1 prvej vety OSP „Ak je konanie prerušené, nevykonávajú sa pojednávania a neplynú lehoty podľa tohto zákona“. V súvislosti s prerušením konania už ústavný súd vyslovil názor, že: „Dobu prerušenia konania podľa § 109 ods. 2 písm. c) OSP na základe procesných úkonov účastníkov konania nemožno považovať za zbytočné prieťahy, ktoré by boli spôsobené činnosťou (nečinnosťou) súdu v občianskoprávnom konaní. Platí to predovšetkým v prípadoch, v ktorých je konanie prerušené preto, lebo výsledok iných sporov začatých na podnet účastníka konania (ďalšie žaloby) môže relevantne ovplyvni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je sťažovateľka v postavení odporkyne) považuje pre posúdenie veci ústavný súd za podstatné tieto úkony:   - návrh na „vrátenie daru“, resp. „vydanie nehnuteľnosti“ bol okresnému súdu doručený 26. januára 2000, - návrh na vydanie predbežného opatrenia bol okresnému ... na okresnom súde pod sp. zn. 5 C 10/00   1. Predmetom konania je nárok navrhovateľa „na vrátenie daru“, resp. „vydanie nehnuteľnosti“ v spore vedenom pred okresným súdom proti sťažovateľke z dôvodu neplatnosti darovacej zmluvy. Predmet sporu .
Právna veta: V konaní o návrhu na zrušenie súdneho zmieru podľa § 99 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku obdobne ako v konaní o návrhu na obnovu konania nemožno zasiahnuť do práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Podľa názoru ústavného súdu v konaní o návrhu na zrušenie súdneho zmieru podľa § 99 ods. 3 OSP – v štádiu do rozhodnutia o tomto návrhu, t. j. do rozhodnutia súdu o zrušení súdneho zmieru alebo o zamietnutí návrhu na zrušenie súdneho zmieru – obdobne ako v konaní o návrhu na povolenie obnovy konania – nejde o rozhodovanie o občianskom práve alebo záväzku účastníka konania, o ktorom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sp. zn. 3 C 199/2007, predmetom ktorého bolo konanie o návrhu I. D. smerujúcom proti sťažovateľovi ako odporcovi na vrátenie daru – nehnuteľností, bolo ukončené uznesením o schválení súdneho zmieru zo 7. februára 2008 (ďalej len „uznesenie o schválení súdneho zmieru ... súdneho zmieru na základe podaní sťažovateľa z 3. februára 2009 a 19. marca 2009 a jednak samotným vedením konania o vrátenie daru pod sp. zn. 3 C 199/2007.   Proti uvedenému uzneseniu okresného súdu o zastavení konania podal sťažovateľ odvolanie .
Právna veta: Dovtedy kým sa osoba dotknutá úkonom nedovolá neplatností právneho úkonu treba sa na tento úkon pozerať ako na platný so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi. Aby nastali účinky relatívnej neplatnosti právneho úkonu stačí aj mimosúdne oznámenie osoby úkonom dotknutej, že sa dovoláva tejto neplatnosti. Vždy sa však musí jednať o výslovný prejav, z ktorého vyplýva vôľa dovolať sa neplatnosti právneho úkonu. Musí byť z neho taktiež zrejmé, v čom je konkrétna vada právneho úkonu, ktorá má za následok neplatnosť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... použité   aj   peňažné   prostriedky   patriace do BSM. V danom prípade nemohlo ísť zo strany navrhovateľa o vrátenie daru, pretože sa mohla vrátiť matke navrhovateľa za splnenia zákonných podmienok iba peňažná suma, ktorá mu bola darovaná. Motorové vozidlo nebolo ... ,   čo   vyplynulo   z výsluchov   navrhovateľa a jeho matky, uviedla, prečo v danej veci nemohlo medzi týmito osobami dôjsť k vráteniu daru,   poukázala   na   to,   že   zmena   zápisu   vlastníka   motorového   vozidla   v osvedčení o evidencii .
Právna veta: Zákonom ustanovená povinnosť orgánov verejnej moci dbať na splnenie zákonných náležitostí samotného výroku rozhodnutia, ako aj jeho odôvodnenia (vrátane zistenia skutkového stavu a jeho hodnotenia v dostatočnom rozsahu) predstavuje nielen jednu zo základných podmienok na zákonu zodpovedajúce rozhodnutie, ale je tiež jedným zo základných znakov ústavou garantovaného postupu (podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) a ochrany práv účastníkov súdneho konania. SKUTKOVÝ STAV: Ťažiskovým argumentom, na ktorom je založené sťažovateľom namietané porušenie v sťažnosti označených práv (rovn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 75/2009-89 zo dňa 05. 05. 2010 vydaným v právnej veci žalobkyne M. Z. proti mne ako žalovanému, o vrátenie daru a o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou č. k. 5 C 120/05-46 zo dňa .
Právna veta: 1) Ústavný súd opakovane vyslovil, že o nárokoch na náhradu škody nerozhoduje. Vo veci náhrady škody v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. konajú v mene štátu orgány uvedené v § 4 tohto zákona s tým, že ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo uspokojí iba jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti alebo ak príslušný orgán písomne oznámi poškodenému, že neuspokojí jeho nárok na náhradu škody, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde. Takýmto súdom je však všeobecný súd, teda nie ústavný súd v konaní o sťažnostiach podľa čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 18. 05. 2000. A. P. sa návrhom doručeným na OS Trnava 26. 01. 2000 domáhal voči odporkyni Mgr. I. K. vrátenia daru, nehnuteľnosti, ktorej vypratania sa domáhala Mgr. I. K. OS Trnava rozsudkom č. k. PN-5C 10/00-302 (neskôr číslo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.