Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064733
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
05.12.2019 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výbor pre nezlučiteľnosť funkcií


Približný počet výsledkov: 32 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výbor pre nezlučiteľnosť funkcií
  • vybor nájdené 10395 krát v 924 dokumentoch
  • pre nájdené 212085 krát v 30871 dokumentoch
  • nezlucitelnost nájdené 1167 krát v 258 dokumentoch
  • funkcia nájdené 26831 krát v 5503 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Krajské súdy SR 1 dokument


Právna veta: 1) Ústavný súd zároveň konštatuje, že postup výboru pre nezlučiteľnosť funkcií smerujúci k vydaniu napadnutého rozhodnutia bol v súlade s príslušnými ustanoveniami ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, keďže tento vyzval navrhovateľku, aby sa vyjadrila k začatiu konania (čl. 9 ods. 4), pričom na jej všetky námietky (aj keď stručne) v odôvodnení napadnutého uznesenia reagoval...............2) Pokiaľ ide o ďalšiu námietku navrhovateľky založenú na tom, že rozhodnutie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií jej bolo doručené až po 43 dňoch, pričom rozhodol do 8 dní od zaslania jej vyjadrenia, zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 624/2013-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. októbra 2013 predbežne prerokoval návrh Ing. G. S., B., zastúpenej advokátom Mgr. A. V., B, na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/22/13-K z 25. júna 2013 a takto   rozhodol:   Návrh Ing. G. S. odmieta ako zjavne neopodstatnený.   Odôvodnenie:   I.   Ústavnému súdu Slovenskej .
Právna veta: Ústavný súd zastáva názor, že vybor pre nezlučiteľnosť funkcií môže uložiť osobe, ktorá vykonávala verejnú funkciu, sankciu za porušenie povinnosti alebo obmedzenia ustanoveného ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu, ku ktorému došlo v uplynulom volebnom (funkčnom období), aj po opätovnom ujatí sa tejto (alebo inej) verejnej funkcie nadobudnutej v novom volebnom (funkčnom) období. Na podporu uvedeného záveru ústavný súd poukazuje aj na skutočnosť, že ide o právny názor, ktorý vo svojej podstate korešponduje právnemu názoru, ku ktorému sa priklonila väčšina poslancov národn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako podnikanie (ktoré je v intenciách Ústavného zákona zakázané)“. 2 Navrhovateľ považuje takúto argumentáciu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií za formalistickú a nespravodlivú, nezohľadňujúcu koncept materiálnej spravodlivosti. Podľa navrhovateľa bolo povinnosťou výboru pre nezlučiteľnosť funkcií posúdiť problematiku komplexne, a to nielen zo skutkového, ale aj z právneho hľadiska. Vychádzajúc .
Právna veta: Podľa Ústavného súdu je ustanovenie čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu potrebné interpretovať tak, že do lehoty na podanie písomného oznámenia podľa uvedeného ustanovenia sa nezapočítava deň, v ktorom sa verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a v súvislosti s ktorou mu vznikla povinnosť podať oznámenie. Táto lehota je zachovaná, ak bolo oznámenie podané v posledný deň príslušnému orgánu, alebo ak bolo tomuto orgánu adresované a odovzdané na poštovú prepravu prostredníctvom poštového podniku.

Úryvok z textu:
... . (...) do 30 dní odo dňa ujatia sa výkonu verejnej funkcie som dodržal, nakoľko som túto zákonnú povinnosť oznámil NR SR - výboru pre nezlučiteľnosť funkcií dňa 18. septembra 2006 (podací lístok).“   8. Uznesením č. 214 sp. zn. VP/95/06-K z 29. januára 2007 .
Právna veta: Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“) nekoncipuje právomoc výboru na konanie ako právomoc dočasnú. Zo žiadneho ustanovenia ústavného zákona nevyplýva, že by právomoc výboru na konanie bola limitovaná volebným obdobím Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o stálu právomoc výboru, pričom ústavný zákon počíta s kontinuálnym prechodom tejto právomoci na výbor kreovaný v ďalšom volebnom období. Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade konaní, ktoré neboli ukončené do u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo dňa 11. augusta 2010) však prijal výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky IV. (štvrtého) volebného obdobia. V medziobdobí sa totiž uskutočnili riadne voľby do NR SR ... meritórne rozhodnutie... Naviac, konanie proti navrhovateľovi bolo zahájené na základe uznesenia č. 772 zo dňa 27.apríla 2010 výboru pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR jej III. (tretieho) volebného obdobia. Záverečný výrok vo veci (rozhodnutie č. VP/26/10-K .
Právna veta: Ak v konaní vo veci ochrany verejného záujmu si orgán ukladajúci sankciu riadne nepreveril relevantné argumenty navrhovateľa a iné právne významné skutočnosti, jeho rozhodnutie možno bez ďalšieho považovať za neústavné. Namietaným rozhodnutím výbor uložil navrhovateľovi ako verejnému funkcionárovi a bývalému členovi Dozornej rady pokutu za to, že nepodal po skončení verejnej funkcie oznámenie. Navrhovateľ vo svojom návrhu uvádza, že v minulosti bol síce členom dozornej rady štátneho podniku, ale dosiaľ mu nebolo doručené odvolanie z funkcie člena dozornej rady, výbor mu uložil sankciu bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jeho údajnom odvolaní, t. j. 10. marca 2011, evidoval štátny podnik navrhovateľa ako člena dozornej rady. Tieto námietky uviedol aj výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vo svojom stanovisku pre účely konania vo veci ochrany verejného záujmu, ktorý však jeho obranu neprijal a uviedol, že vyjadrenie .
Právna veta: 1)...... „verejný funkcionár má po skončení výkonu funkcie povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za dobu výkonu funkcie v kalendárnom roku, v ktorom skončil aktívny výkon funkcie, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku“. Týmto zjednocujúcim stanoviskom ústavný súd prekonal judikatúru, na ktorú sa odvoláva navrhovateľ, a senáty sú v ďalšom konaní podľa § 6 zákona o ústavnom súde ním viazané.

Úryvok z textu:
... tajomníka odvolaný. Výkon verejnej funkcie teda Navrhovateľovi skončil dňa 3. apríla 2012 (ďalej len „deň skončenia výkonu verejnej funkcie“). 3. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Výbor“) doručil Navrhovateľovi oznámenie o začatí konania č. VP/37/13-K vo veci .
Právna veta: Nesplnenie povinností vyplývajúcich verejným funkcionárom z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu zakladá legálny a legitímny dôvod na uplatnenie (ústavnoprávnej) zodpovednosti podľa tohto ústavného zákona príslušným orgánom verejnej moci, t. j. verejný funkcionár, ktorý si tieto povinnosti dôsledne nesplní, sa vystavuje možnému sankčnému postihu podľa príslušných ustanovení tohto ústavného zákona.

Úryvok z textu:
... blížiacim sa termínom podania oznámenia upozorňovaný na doručenie predmetného oznámenia podľa Zákona a to zo strany Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ako aj jeho administratívneho aparátu. Táto prax trvá podľa dostupných informácií aj v súčasnosti. Porušenie ... za jej nesplnenie sú rovnaké na oboch stranách, nie je možné, aby boli súčasní poslanci konaním Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií takto „uprednostňovaní“ pred bývalými poslancami. Druhé porušenie zásady rovnosti vidí navrhovateľ taktiež v konaní Výboru .
... . do 30 dní odo dňa ujatia sa výkonu verejnej funkcie som dodržal, nakoľko som túto zákonnú povinnosť oznámil NR SR – výboru pre nezlučiteľnosť funkcií dňa 18. septembra 2006 (podací lístok). Z tejto príčiny žiadam, aby začaté konanie voči mojej osobe bolo ukončené z dôvodu .
... podmienok“ a to dňa 06. 09. 2006... Mám zato, že 30 dňovú lehotu som dodržal a preto navrhujem NR SR - Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ukončiť konanie...».   8. Rozhodnutím sp. zn. VP/93/06-K z 29. januára 2007 výbor konštatoval, že navrhovateľ ako verejný .
... odo dňa ujatia sa výkonu verejnej funkcie podať daňové priznanie, som dodržal, pretože som túto zákonnú povinnosť oznámil NR SR – Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií dňa 25. septembra 2006...».   8. Rozhodnutím sp. zn. VP/97/06-K z 29. januára 2007 (vyhotoveným 28. marca 2007 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.