Nájdené rozsudky pre výraz: vydanie bezdôvodného obohatenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 952

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1806 dokumentov
14787 dokumentov
12 dokumentov
48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V občianskom súdnom konaní sa uplatňuje zásada „iura novit curia“. To v praxi znamená, že účastníci konania nie sú povinní uplatnené nároky ani obranu proti nim právne kvalifikovať, pretože právo na kvalifikáciu je vecou súdu. Účastníci konania musia však uviesť rozhodujúce skutočnosti, ktoré umožnia súdu, aby nárok žalobcu prípadne obranu žalovaného správne právne kvalifikoval. Takéto rozhodné skutočnosti pre správnu kvalifikáciu nároku žalobcu boli v návrhu na začatie konania uvedené. Pokiaľ súd prvého stupňa zaviazal žalovaného aj k zaplateniu úroku z omeškania, o tejto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 751/2015­8 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   11.   novembra   2015  v senáte   zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta   (sudca   spravodajca)   a   zo sudcov   Lajosa  Mészárosa  a Ladislava Orosza predbežne  prerokoval sťažnosť spoločnosti  ,  , zastúpenej advokátkou JUDr. Annou Lacovou, Pražská 4, Košice,  vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na rozhodnutie o žalobe sťažovateľov domáhajúcich sa vydania bezdôvodného obohatenia nepostačuje zistenie, že právoplatné rozhodnutie, ktoré bolo titulom exekučného plnenia, bolo následne zrušené, treba akceptovať. Zrušenie právoplatného rozhodnutia v danom prípade nezakladá bez ďalšieho právo sťažovateľov na vrátenie poskytnutého plnenia, pretože rozhodujúce je, či právny dôvod plnenia spočíval na reálne existujúcom hmotnoprávnom základe. Názor sťažovateľov, podľa ktorého zrušenie právoplatného rozsudku zakladá samo osebe právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, by bol akceptova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 18/2016-78 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. februára 2017 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza prerokoval prijatú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, obaja bytom XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpených Advokátskou kan
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predpokladom vzniku zodpovednosti z bezdôvodného obohatenia v zmysle tohto zákonného ustanovenia je na jednej strane existencia právnej povinnosti (zákonnej alebo zmluvnej) na plnenie u toho, za koho sa plnilo a na druhej strane neexistencia takejto povinnosti u toho, kto v skutočnosti plnil. Konštatoval, že za obohateného treba považovať toho, za koho sa plnilo, nie toho, komu sa plnenie poskytlo. Ide napríklad aj o prípad platenia úhrad a nákladov za užívanie domu iba jedným z rozvedených manželov, hoci dom užívajú aj po rozvode spoločne obaja bývalí manželia, ako je tomu v predmetnej veci. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 476/2013-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. augusta 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. P. E., K., zastúpeného advokátkou JUDr. Z. K., K., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu i inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 703 ods. 1 ZMO, kto získa majetkový prospech bez právneho dôvodu, je povinný vydať to, o čo sa obohatil, tomu, z majetku ktorého získal majetkový prospech. Predmetom odvolacieho konania bolo vzhľadom na tvrdenie žalobcu, opierajúce sa o ustanovenie § 220 ods. 1 ZMO, vyriešenie právnej otázky, či žalovaný získal bezdôvodné obohatenie zaplatením uvedených zmeniek žalobcom. Podľa § 220 ods. 1 prvá veta ZMO veriteľ je povinný prijať plnenie, ponúknuté treťou osobou, ak s tým dlžník súhlasí a ak plnenie nie je viazané na osobné vlastnosti dlžníka. Toto ustanovenie sa nachádza v dieli V. Z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 24/07-41   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. marca 2007 predbežne prerokoval sťažnosť akciovej spoločnosti Č., Česká republika, zastúpenej advokátkou Mgr. O. B., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: V konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky nemožno úspešne uplatniť nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, aj keď tvrdený nárok súvisí s konaním o súlade právnych predpisov, v ktorom došlo k zrušeniu ustanovenia zakladajúceho povinnosť určitého plnenia voči štátu (napríklad dane zo mzdy).

Úryvok z textu:
I.ÚS 87/93 Č. 12/93 Č. 12 V konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky nemožno úspešne uplatniť nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, aj keď tvrdený nárok s úvisí s konaním o s úlade právnych predpisov, v ktorom došlo k zrušeniu ustanovenia zakladajúceho povinnosť určitého plne
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z dôvodu, že odporca namietol premlčanie nároku navrhovateľa v zmysle § 107 Občianskeho zákonníka, prvostupňový súd pristúpil k ustáleniu, či sa v danej veci jedná o vydanie bezdôvodného obohatenia bez právneho dôvodu, alebo o vydanie bezdôvodného obohatenia z neplatnej zmluvy. Zo strany odporcu nedošlo k prejaveniu vôle uzavrieť zmluvný vzťah s navrhovateľom o takom obsahu, ktorý tvrdil navrhovateľ, a preto mal za to, že sa jedná o prípad vydania bezdôvodného obohatenia bez právneho dôvodu. Úprava premlčania obsiahnutá v Obchodnom zákonníku n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 268/2015­13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. júna 2015 predbežne prerokoval   sťažnosť   obchodnej   spoločnosti   Elektro­inžiniering,   s.   r.   o.,   Rakytovská cesta 130,   Banská   Bystrica,   zastúpenej   advokátskou   kanceláriou   ATTORNEYS   GROUP s. r.   o.,   Kláry   Jarunkovej   2,   Banská   Bystrica,   v mene   ktorej   koná   konateľ   a advokát JUDr. Ing. Miroslav Ďuraj, vo veci
Právna oblasť: Právo duševného vlastníctva

Právna veta: Právo výkonného umelca sa viaže na šírenie záznamu umeleckého diela na základe súhlasu výkonného umelca na jeho šírenie. Teda odmena výkonného umelca je podmienená použitím umeleckého výkonu spôsobom upraveným s Autorskom zákone. Ak tretia osoba použije umelecký výkon bez súhlasu výkonného umelca alebo iným protiprávnym spôsobom dopúšťa sa konania, ktoré môže byť trestným činom (§ 152 Trestného zákona) a v každom prípade takéto konanie zakladá nárok na náhradu škody, ktorá výkonnému umelcovi vznikla, nezakladá však nárok na odmenu výkonného umelca. Ak nastala situácia neoprávneného použitia di ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 204/2010-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. mája 2010 predbežne prerokoval sťažnosť I. Š., B., zastúpeného advokátom JUDr. M. Š., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu majetku podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu výsledkov jeho tvor
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ust. § 667 ods. 1 poslednej vety OZ teda vyplýva, že ak dal prenajímateľ súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa k úhrade nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci. Strany sa však v nájomnej zmluve dohodli, že pre prípad ukončenia nájmu podľa čl. III. bod 2. Zmluvy, nemá nájomca právo na náhradu vynaložených nákladov na rekonštrukciu predmetu nájmu v prípade ak vynaloženými nákladmi došlo k jej zhodnoteniu. Vôľa zmluvných strán teda pre tento prípad smerovala k vylúčeniu aplikácie ust. § 667 ods. 1 poslednej vety OZ (v nadväznosti tiež nár ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 842/2015-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. decembra 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného AK Gavorová a partner, s. r. o., Lombardiniho 22b, Bratislava,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 149 CSP prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky. Podľa § 435 CSP v dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti dovolania. 27. Otázka, či a kedy vznikol nárok na zaplatenie úrokov z omeškania, je otázkou právnou, ktorej vyriešenie je závislé od zisteného skutkového stavu veci. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 584/2022-18 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ladislava Duditša a sudcov Libora Duľu (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky spoločnosti EUROFORMA, s. r. o., Pri mlyne 1, Michalovce, IČO 46 972 234, zastúpenej advokátom JUDr. Slavomírom Kučmášom, Plynárenská 1, Michalovce, proti
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Rozhodujúcou otázkou pre posúdenie dôvodnosti žalobcom uplatňovaného nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia je totiž práve otázka existencie pracovného pomeru medzi účastníkmi konania, lebo pokiaľ by pracovný pomer medzi účastníkmi nevznikol, nemohol byť ani ukončený výpoveďou z organizačných dôvodov a nemohol teda ani založiť nárok na zaplatenie odstupného. To znamená, že aj v prípade záveru, že vyššie uvedené pracovné zmluvy neboli platne uzavreté za predpokladu, že vznik pracovného pomeru medzi účastníkmi (na základe inej – iný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 249/2015­14  Ústavný súd Slovenskej republiky na  neverejnom zasadnutí senátu 10.  júna 2015 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti ITALINOX Slovakia, s. r. o., Ulica svornosti   100,   Bratislava,   zastúpenej   advokátom   JUDr.   Františkom   Sedlačkom,   PhD., LL.M.,   Advokátska   kancelária,   SEDLAČKO   &   PARTNERS,   s. r. o.,   Štefánikova   8, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práv
MENU