SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111192
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: vyhlásenie referenda


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyhlásenie referenda
  • vyhlasenie nájdené 18144 krát v 6153 dokumentoch
  • referendum nájdené 1153 krát v 124 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 3 dokumenty


Právna veta: Piata hlava Ústavy Slovenskej republiky sa člení na dva rovnocenné oddiely ustanovujúce zákonodarnú moc v Slovenskej republike. V prvom oddiele jej piatej hlavy sa upravujú podmienky zmeny ústavy normotvornou činnosťou šštátnych orgánov. Ustanovením článku 72 sa právomoc zmeniť ústavu priznáva Národnej rade Slovenskej republiky. Zároveň sa ním zaručuje, že nijaký iný šštátny orgán nemôžže zmeniť Ústavu Slovenskej republiky. Druhý oddiel piatej hlavy Ústavy Slovenskej republiky má pomenovanie Referendum. Referendum je ústavnoprávny inšštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom šštátu, aby b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Prezidenta Slovenskej republiky (aj keď je jedným z najvyšššších orgánov šštátnej moci) podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky nemožžno považžovať za ústredný orgán šštátnej správy a ani za orgán miestnej šštátnej správy či územnej samosprávy. Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov šštátnej správy v znení neskoršších predpisov tiež neobsahuje normu, ktorá by ustanovovala, že prezident Slovenskej republiky patrí medzi ústredné orgány šštátnej správy. Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky preto nemôžžu byť predmet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ak prezident republiky zistí, žže nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok na vyhlásenie referenda, nie je oprávnený petíciou iniciované referendum vyhlásiť. Takéto jeho konanie nemožžno hodnotiť ako poruššenie petičného práva občana. Vyvolať právne účinky vyplývajúce z požžiadaviek uvedených v petícii môžže iba taká petícia, ktorá je plne v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskoršších predpisov. Z čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky nemožžno vyvodiť subjektívne právo na vyhlásenie referenda, ale len prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 35/00         Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval podnet petičného výboru, ktorého zástupcami sú J. B. a D. Š., právne zastúpení advokátom JUDr. L. P., vo veci porušenia základných práv a slobôd zakotvených v čl. 30 ods. 1 v spojení s čl. 93 ods. 2 a čl. 95 a v čl. 27 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 24. 8. 1999 č. KP 173/1999 a .
Právna veta: Prezident republiky ako šštátny orgán je nepochybne oprávnený preskúmať, či petícia zodpovedá Ústave Slovenskej republiky (čl. 93, čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky), osobitnému zákonu (§ 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskoršších predpisov) a či má predpísané náležžitosti (§ 1c zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda), teda či mu vznikla povinnosť referendum vyhlásiť. Súvislosť medzi petičným právom občana a právom zúčastniť sa na správe vecí verejných formou referenda (čl. 30 ods. 1, čl. 93 a čl. 94 Ústavy Slovenskej republiky) je podmienená úk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 36/00         Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval podnet T. I., zastúpeného advokátom JUDr. L. P., vo veci porušenia základných práv a slobôd zakotvených v čl. 2 ods. 2, čl. 30 ods. 1, čl. 94 a čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 24. 8. 1999 č. KP 173/1999 a takto rozhodol:         Podnet T. I. na začatie konania odmieta ako zjavne .
Právna veta: Prezident Slovenskej republiky, ktorému ako jedinému podľa ústavy patrí právo referendum vyhlásiť, referendum na základe petície občanov v zmysle čl. 95 ústavy nevyhlásil. Účelom referenda je zabezpečiť občanom štátu – ako nositeľovi primárnej (originálnej) moci-, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. V demokratickom parlamentnom systéme, tak ako je zakotvený aj v Ústave Slovenskej republiky, však občania sami uznávajú, že ich originálna moc je obmedzená ústavou, ktorú prijal ústavodarný orgán a ktorému občania delegovali svoju moc. Ak Ústava Slovenskej republiky na jednej s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 22/00 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval podnet J. B., bytom B. n/B., na začatie konania vo veci porušenia jeho ústavných práv zakotvených v čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojitosti so zmarením referenda prezidentom Slovenskej republiky v roku 1998 a takto r o z h o d o l : Podnet J. B. na začatie konania o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. O d ô v o d n e n i e : .
Právna veta: Ústava priznáva právomoc vyhlásiť celoštátne referendum výlučne prezidentovi. Ústavný súd v prvom rade uvádza, že čl. 93 ods. 3 ústavy obsahuje ústavný príkaz, ktorý prezident musí rešpektovať pri posudzovaní otázky, či obsah petície zodpovedá ústave. Tento článok však neupravuje aj postup prezidenta, ktorý nasleduje po preskúmaní podmienok, splnenie ktorých je nevyhnutné na vyhlásenie referenda alebo na odmietnutie vyhlásiť referendum. Procesný postup predchádzajúci rozhodnutiu prezidenta o vyhlásení referenda alebo o odmietnutí vyhlásiť referendum netvorí predmet ústavnej úpravy, ale je pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 804/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 7. novembra 2000 predbežne prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o výklad čl. 93 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1, čl. 2 ods. 1 a 2, čl. 30 ods. 2 a 4 a v spojení s čl. 73 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej .
Právna veta: Za závažnejšiu považuje ústavný súd argumentáciu v prospech nezrušiteľnosti amnestií poukazom na porušenie princípu právnej istoty. V tejto súvislosti ústavný súd považuje v prvom rade za žiaduce zaoberať sa možným porušením princípu zákazu retroaktivity. Tento zákaz sa primárne dotýka zákazu spätného pôsobenia právnych noriem. V posudzovanom prípade nejde o retroaktivitu právnych noriem v pravom zmysle slova, keďže preskúmavané uznesenie národnej rady nemá povahu právneho predpisu (a novelizácia ústavy vykonaná ústavným zákonom č. 71/2017 Z. z., ktorá ju umožnila predovšetkým prostredn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štátu, čím porušil ústavou garantované práva minimálne všetkých tých občanov, ktorí sa prostredníctvom petície domáhali vyhlásenia referenda o priamej voľbe prezidenta. Z už uvedeného zároveň vyplýva, že podľa názoru ústavného súdu išlo v ... . marca 1997 petičný výbor odovzdal prezidentovi petičné hárky obsahujúce 521 580 podpisov občanov, ktorými podporili vyhlásenie referenda o priamej voľbe prezidenta. Kancelária prezidenta preverila petičné hárky a podpisy na nich a na tomto .
... znenia ústavy, ústavných zákonov a zákonov vyhlásených predsedom národnej rady, d) rozhodnutia prezidenta o rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky, o vyhlásení referenda, o udelení amnestie, o prenesení právomoci dojednávať medzinárodné zmluvy a rozhodnutia prezidenta, ak tak ustanovuje osobitný predpis, e) rozhodnutia vlády .
...  smere považuje za formalistický a môže viesť k absurdným záverom   (napr.   potreba   podpísať   10   000   podpisových   hárkov   pri   petícii   na   vyhlásenie referenda). Sťažovateľka namieta, že ak by aj mala povinnosť podpísať podpisové hárky, okresný súd   nijako   nezohľadnil   §   5   ods.   5   zákona .
Právna veta: Podľa čl. 95 ods. 2 prvej vety ústavy prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na ústavný súd návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Podľa čl. 125b ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Podľa čl. 12 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 125b ods. 2 ústavy návrh na rozhodnutie podža odseku 1 môže podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky pred vyhlásením referenda, ak má pochybnosti, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady ... súlade predmetu referenda, ktoré sa má vyhlásiť podža osobitného predpisu, môže podať prezident Slovenskej republiky, ak má pred vyhlásením referenda pochybnosti, či predmet referenda je v súlade s ústavou alebo s ústavnými zákonmi.     Podža § 25 ods. 1 .
... I. ÚS 88/07).   Jadrom podanej sťažnosti je tvrdenie sťažovateľa, podľa ktorého uznesenie obecného zastupiteľstva o vyhlásení referenda o odvolaní starostu obce je protiprávne, pretože zákonné dôvody na odvolanie sťažovateľa z funkcie starostu obce v skutočnosti neboli ... dané. Ak je protiprávne uznesenie o vyhlásení referenda, potom podľa právneho názoru sťažovateľa protiprávne musí byť aj referendum samotné, a to bez ohľadu na to .
... Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), podľa relevantnej časti ktorého „Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky (...) nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene (...)“. Podľa .
... vydal tento nález: „... rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky z 5. 2. 2004, čís. 52/2004 Z. z. o vyhlásení referenda s otázkou „Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia ... ďalej len „ústava“) v spojení s čl. 73 ods. 1 ústavy rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) o vyhlásení referenda zo 4. februára 2004 uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 52/2004 Z. z. (ďalej len „rozhodnutie“). .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky sám vykladá a uplatňuje právo a nie je viazaný výkladom iných orgánov verejnej moci. Ústavný súd Slovenskej republiky interpretuje ustanovenie § 11a ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „...urbanisticky nesplynula s obcou...“ tak, že má ísť o dosiahnutie určitého stavu do momentu rozhodovania, a nie o plánovaný stav, ktorý sa má dosiahnuť v budúcnosti.

Úryvok z textu:
... zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) týka uvedených základných práv týchto osôb.   Pre rozhodovanie o vyhlásení referenda o odčlenení Tomčian od Martina je irelevantné, či sú Tomčany mestskou časťou v zmysle § 23 zákona o obecnom zriadení .
... ods. 1 až 4 (volebného práva) rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 286/2000 Z. z. z 5. septembra 2000 o vyhlásení referenda.    Ústavný súd vo výzve z 31. októbra 2000 upozornil navrhovateľa na skutočnosť, že ako fyzická osoba nie je oprávnený iniciovať ... . 1 až 4 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 286/2000 Z. z. z 5. septembra 2000 o vyhlásení referenda a takto   r o z h o d o l :    Podnet Mgr. A. K. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.