SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1155930
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64353
USSR: 35517
NSČR: 123820
NSSČR: 66858
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424337
Krajské súdy (ČR): 43636
Posledná aktualizácia
29.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výkon poľovníctva


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výkon poľovníctva
  • vykon nájdené 62723 krát v 15228 dokumentoch
  • polovnictva nájdené 436 krát v 59 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 49 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské súdy SR 55 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd SR vo svojej judikatúre sp. zn. PL. ÚS 38/95 konštatuje, že „Ústava Slovenskej republiky v čl. 20 ods. 1 neustanovuje absolútne rovnaký obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov ku všetkým veciam, ktoré môžu byť predmetom vlastníctva. Určuje však rovnaký zákonný obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov. Z uvedeného vyplýva, že vlastníci druhovo rovnakej vecí musia mať rovnaký zákonom stanovený obsah svojho vlastníckeho práva.“. Napadnutá právna úprava, konkrétne čl. I bodu 6 zák. č. 72/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a dop ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   PL. ÚS 9/2012-51   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 21. novembra 2012 predbežne prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených PhDr. T. R., v čase doručenia návrhu Ústavnému súdu Slovenskej republiky poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky - o súlade čl. I bodu 6 zákona č. 72/2012 .
Právna veta: Podľa § 41 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) zriaďuje sa Slovenská poľovnícka komora. Podľa § 41 ods. 4 zákona o poľovníctve komora sa člení na obvodné komory, ktoré pôsobia spravidla v územnom obvode okresného úradu a ktoré združujú poľovnícke organizácie, základné organizačné jednotky komory a držiteľov platných poľovných lístkov s miestom trvalého bydliska v tomto územnom obvode, ktorí nie sú členmi základných organizačných jednotiek. Základnou organizačnou jednotkou komory sú právnické osoby a fyzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 51/2016-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. januára 2016 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátkou JUDr. Gabrielou Kľačanovou, Andreja Kmeťa 28, Martin, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods .
Právna veta: Právo poľovníctva je zákonom formulované ako právo jednotné („... súhrn práv a povinností...“). Vykonáva sa na území poľovného revíru, ktorý vzniká na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu o uznaní poľovných pozemkov za poľovný revír [§ 2 písm. p) zákona o poľovníctve]. Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže podať vlastník alebo vlastníci poľovného pozemku, z ktorého má byť poľovný revír uznaný (§ 4 ods. 1 zákona o poľovníctve). 33. Podľa § 2 písm. w) zákona o poľovníctve je užívaním poľovného revíru výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri. 34. Ak sa vlastníci sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predmetnom prípade zaoberal práve výkonom športového resp. rekreačného poľovníctva. Keďže podľa slovenskej právnej úpravy poznáme iba jeden druh výkonu poľovníctva, nie je možné dávať za príklad toto rozhodnutie, keďže vychádza z rozdielnych skutkových a právnych okolností.“. Navyše ... a ochrany životného prostredia. 31. Súčasne podľa § 2 písm. q) zákona o poľovníctve je právom a výkonom poľovníctva súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej .
Právna veta: Voľnočasová aktivita sudcu, zvlášť ak ide o poľovníctvo, ktoré má významný sociálny rozmer, môže byť predmetom legitímneho záujmu médií, pričom skutočnosť, že ide o voľnočasovú aktivitu, nemôže byť sama osebe dôvodom na uprednostnenie ochrany súkromia sudcu pred ochranou slobody prejavu médií. Z hľadiska intenzity ochrany súkromia požíva predseda súdu nižšiu mieru ochrany ako ostatní sudcovia príslušného súdu, keďže predseda súdu symbolizuje súd, na čele ktorého stojí, zastupuje ho a reprezentuje navonok. To platí zvlášť vtedy, ak ide o funkciu predsedu Špecializovaného trestného súdu, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočnosťou, keď mal za preukázané, že žalobcovi nebol poskytnutý žiadny dar, ani sa nijak neobohatil, nakoľko poľovačku realizoval v rámci výkonu poľovníctva, konal v súlade so zákonom, naviac, sám poskytol protiplnenie poskytnutím bažantej zveri...“ Sťažovateľka, obhajujúc prvý zo sporných výrokov, tvrdí, že .
... riešila otázka preskúmavania rozhodnutia Lesného úradu o disciplinárnom opatrení za disciplinárne previnenie spočívajúce v porušení povinností ustanovených právnymi predpismi upravujúcimi výkon poľovníctva... V danom prípade sa jednalo teda o preskúmavanie rozhodnutia orgánu štátnej správy, ktoré sa týka oblasti verejnej správy. Keď navrhovateľ .
... predpisoch o poľovníctve. Potom by išlo o obchádzanie zákona, keby bol užívateľ (prípadne vlastníci poľovných pozemkov) povinný prevziať záväzky z výkonu poľovníctva vzťahujúce sa na revír, ktorý zanikol. Po zániku poľovného revíru žalobca, ktorý mal voči užívateľovi poľovného revíru zmluvné právo, zodpovedajúce .
... a povinnosti. V proteste prokurátor ďalej uviedol, že „Ak teda nedôjde k uzavretiu zmluvy alebo viacerých zmlúv o prenájme práva výkonu poľovníctva, medzi poľovníckym združením a vlastníkom poľovných pozemkov tak, aby sa umožnil výkon práva poľovníctva na celom území poľovného revíru, môže .
... Z týchto skutočností je zrejmé, že neobstojí námietka sťažovateľov, že krajský súd uprednostnil právo výkonu poľovníctva pred vlastníckym právom. Zohľadnenie práva výkonu poľovníctva žalobcu bolo len dodatočným dôvodom jeho rozhodnutia. Z odôvodnenia namietaného uznesenia krajského súdu vyplýva ... krajského lesného úradu podľa § 250c ods. 1 OSP. Namietajú, že krajský súd uprednostnil právo výkonu poľovníctva pred vlastníckym právom sťažovateľov, a tiež to, že im postupom krajského súdu bola odňatá možnosť konať .
... nie je skutkovo ani právne zvlášť náročná, zákonným spôsobom meritórne rozhodnúť...“. Ďalej argumentuje nezákonnosťou napadnutého rozhodnutia odporcu, ktoré mu znemožňuje výkon poľovníctva a v dôsledku ktorého mu „vznikla a pretrváva značná nemajetková ujma“. Sťažovateľ je totiž „v očiach ostatných poľovníkov aj z .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.