Nájdené rozsudky pre výraz: vykonávanie dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 219

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

491 dokumentov
1877 dokumentov
57 dokumentov
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. K obsahu subjektívneho a objektívneho petičného práva nepatrí povinnosť štátneho orgánu (prezidenta republiky) petícii vyhovieť bez zreteľa na konkrétne okolnosti a povahu verejnej veci, ktorá je predmetom petície. 2. Ústava ani Zákon o petičnom práve neupravujú záruky priaznivého alebo nepriaznivého vybavenia petície, pretože subjektívne právo na petíciu síce značí právo podať petíciu, ale toto právo nezahŕňa povinnosť vyhovieť petícii, t.j. prijať petíciu v navrhovanom rozsahu. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 38/94 z 27. februára 1995)Podľa čl. 30 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I.ÚS 38/94 Č. 36/95 Č. 36 1. K obsahu subjektívneho a objektívneho petičného práva nepatrí povinnosť štátneho orgánu (prezidenta republiky) petícii vyhovieť bez zreteľa na konkrétne okolnosti a povahu verejnej veci, ktorá je predmetom petície. 2. Ústava ani Zákon o petičnom práve neupravujú záruky priaznivého alebo nepriaznivého vybavenia petície, pretože subjektívne právo na petíciu síce značí právo podať petíciu, ale toto právo nezahŕňa povinnosť vyhovieť petícii, t.j. prijať petíc
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaníBezpodielové spoluvlastníctvo manželov rozvod manželstva
Zbierka ÚS 13/2000
Právna veta: Napriek tomu, že jurisdikcia Ústavného súdu Slovenskej republiky ("rationae temporis") sa vzťahuje na obdobie po 15. februári 1993, v rámci posúdenia základnej otázky - či sa vec podnecovateľky prerokovala na okresnom súde v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky bez zbytočných prieťahov - treba prihliadnuť aj na deň začatia konania na okresnom súde a dobu, ktorá v konaní uplynula do 15. februára 1993.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 18/00   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí dňa 1. júna 2000 vo veci podnetu H. D., bytom T., zastúpenej advokátom JUDr. J. F., Advokátska kancelária, T., na začatie konania o porušení základného práva podľa čl. 48 o ds. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní Okresného súdu v H. vedenom pod sp. zn. 9 C 658/90 takto rozhodol: Okresný súd v H. v konaní o vyporiadanie
Právna veta: U každej osoby trestne stíhanej, na ktorú u bola podaná obžaloba, ide podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o právo, aby o oprávnenosti tejto obžaloby rozhodol nezávislý a nestranný súd, a podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o právo, aby sa táto obžaloba (jeho vec) verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty osoby, na ktorú bola podaná obžaloba. 2. Postup súdu po podaní obžaloby nekonajúceho dôvodne vo veci preto, lebo pokiaľ ide o náležité objasnenie totožnosti skut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           III. ÚS 60/00-36    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a členov Eduarda Báránya a Juraja Babjaka (sudca spravodajca) na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. decembra 2000 prejednal podnet na začatie konania I. M., bytom P., toho času vo väzbe v L., zastúpeného advokátom JUDr. P. Sch., Advokátska kancelária, B., vo veci porušenia základné
Kľúčové slová: odročenie pojednávaniarozsudok súdu v sporovom konanívykonávanie dôkazov
Zbierka ÚS 56/2001
Právna veta: Podľa § 119 ods. 2 OSP, na začiatku nového pojednávania predseda senátu oznámi obsah prednesov a vykonaných dôkazov. V zmysle ustanovenia § 156 ods. 2 OSP sa však toto ustanovenie nepoužije v prípade, ak bolo pojednávanie odročené za účelom vyhlásenia rozsudku. Z citovaných ustanovení v ich vzájomnej súvislosti vyplýva, že v prípade odročenia pojednávania za účelom vyhlásenia rozsudku v období medzi odročením pojednávania a vyhlásením rozsudku na takto odročenom pojednávaní nie je prípustné, aby súd vykonával ďalšie dôkazy.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 49/01            Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. decembra 2001 v senáte zloženom z predsedu senátu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatý podnet Ing. J. R. a K. R., obaja bytom V. K., zastúpených advokátom JUDr. I. M., B. B., na začatie konania vo veci porušenia ich práva vyjadriť sa ku všetkým vykonáva
Právna veta: V súlade s medzinárodným štandardom uplatňovania Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) platí, že nadmerné množstvo vecí, v ktorých štát musí zabezpečiť súdne konanie, nezbavuje štát zodpovednosti za zbytočné prieťahy v súdnom konaní (III. ÚS 17/02). Námietka pretrvávajúceho vysokého nápadu pracovných vecí či námietka častých personálnych zmien obsadenia tohto úseku a v tejto súvislosti neprimeraného zaťaženia sudcov pri vybavovaní agendy nemá povahu okolnosti, ktorá by vylučovala alebo znižovala zodpovednosť súdu za rozhodnutie vo veci občana, ktorý sa naň ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                 IV. ÚS 82/02-29    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. marca 2003 v senáte zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta a Juraja Horvátha prerokoval sťažnosť Ing. I. R., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. H., B. B., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Sl
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                                                                                                   II. ÚS 85/03-32   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. mája 2003 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. J. S., PhD., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. J. F., so sídlom Advokátska kancelária, B., vo veci porušenia jeho základného práva upraveného v čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej r
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 99/03     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. mája 2003 predbežne prerokoval sťažnosť A. R., K., zastúpenej advokátom JUDr. V. S., K., vo veci porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Košice I z 12. mája 1997 č. k. 20 C 1140/9
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                    IV. ÚS 26/02-39   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta a Jána Lubyho na neverejnom zasadnutí 20. mája 2003 prerokoval sťažnosť JUDr. J. H., bytom K., zastúpeného advokátkou JUDr. I. R., K., ktorou namieta porušenie jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústa
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       II. ÚS 202/02-30    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 2003 v senáte zloženom z predsedu Jána Klučku, zo sudcov Alexandra Bröstla a Ľudmily Gajdošíkovej v konaní o sťažnosti A. M., bytom R. n/L., zastúpeného advokátom JUDr. P. K., K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy S
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 235/03-19      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. októbra 2003 predbežne prerokoval sťažnosti R. H., bytom S., Ľ. H., bytom V., a P. L., bytom V., zastúpených advokátom JUDr. M. L., Advokátska kancelária, M., ktorými namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd zaručených čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského úradu justičnej polície Policaj
MENU