Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077424
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63667
USSR: 34731
NSČR: 121534
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421469
Krajské súdy (ČR): 41622
Posledná aktualizácia
18.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vymáhaná pohľadávka


Približný počet výsledkov: 46 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vymáhaná pohľadávka
  • vymahana nájdené 175 krát v 126 dokumentoch
  • pohladavka nájdené 28618 krát v 5010 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 47 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 1213 dokumentov


Právna veta: Pokiaľ povinný v rámci exekúcie namieta, že pohľadávku dobrovoľne uhradil, pričom exekútor to popiera, je povinnosťou všeobecného súdu dať povinnému možnosť tvrdenie dokázať. Opačný postup je porušením základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, resp. práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Z pohľadu ústavného súdu treba konštatovať, že okresný súd za daného stavu nepostupoval tak, aby sa sporná námietka sťažovateľky spoľahlivo objasnila. Pritom nie sú žiadne pochybnosti o tom, že išlo o relevantnú námietku, v prípade preukázania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 114/2015­49 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   12.   augusta   2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa   Mészárosa   (sudca   spravodajca)   prerokoval   prijatú   sťažnosť   , zastúpenej advokátkou  , , Advokátska kancelária, , pre namietané porušenie čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru .
Právna veta: Povinnosť doplniť návrh na vykonanie exekúcie podľa § 39 ods. 4 Exekučného poriadku o rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným má každý oprávnený, ak je podkladom na vykonanie exekúcie rozhodnutie, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou. V prípade, že vymáhaná pohľadávka bola postúpená pôvodným veriteľom, je nový veriteľ (oprávnený v exekučnom konaní) povinný opísať vlastné vzťahy s povinným, na základe ktorých vznikol samotný hmotnoprávny vzťah medzi povinným a pôvodným veriteľom. Vo vzťahu k tvrdeniu sťažovateľky, že okre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 539/2016-38 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. septembra 2016 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Private Capital Investments Limited, 83 83 Ducie Street, Manchester, Veľká Británia, zastúpenej usadeným euroadvokátom Mgr. Michalom Jendrulekom, Citorínska 9, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy .
Právna veta: V prípade spravovania sa sťažovateľa nesprávnym poučením prvostupňového (okresného) súdu o prípustnosti, resp. o neprípustnosti odvolania proti jeho rozhodnutiu, sa lehota na podanie sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky proti tomuto rozhodnutiu prvostupňového (okresného) súdu považuje za zachovanú, ak bola sťažnosť podaná do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu o odmietnutí tohto odvolania z dôvodu jeho neprípustnosti. Podľa ústavného súdu odôvodnenie rozhodnutia najvyššieho súdu nemožno v zásade považovať za zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... započítanie proti pohľadávke oprávneného voči nemu. Dokazovaním bolo preukázané a sťažovateľ to ani nepopiera, že v exekučnom konaní vymáhaná pohľadávka oprávneného voči sťažovateľovi vznikla zo zmluvy o pôžičke zo 6. marca 1996. Podľa sťažovateľa mu zasa jeho ... zisteniam, a tým súčasne aj k nesprávnemu právnemu posúdeniu veci, pokiaľ bolo ustálené, že v exekučnom konaní vymáhaná pohľadávka nezanikla jej započítaním na základe dohody o urovnaní zo 14. apríla 1997, čím mal okresný súd arbitrárne odoprieť .
Právna veta: Hoci súdny exekútor má zákonný nárok na úhradu trov, nemusí to bezpodmienečne znamenať, že tieto trovy aj v každom prípade reálne vymôže. Ústavný súd zastáva názor, že samotná skutočnosť, že v konečnom dôsledku môže nastať stav, keď nebudú uspokojené všetky nároky súdneho exekútora pri výkone exekúcie, nemusí viesť k protiústavným dôsledkom. Riziko, ktoré súdny exekútor nesie, je odôvodnené a do značnej miery kompenzované je-ho v podstate monopolným postavením pri výkone exekúcie. Na uvedené je primeraným spôsobom aplikovateľný aj právny názor Európskeho súdu pre ľudské práva vyjadrený v jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preukázané, že súdny exekútor vyčíslil predbežnú odmenu v súlade s citovanými právnymi predpismi. Základ na určenie odmeny súdneho exekútora tvorila vymáhaná pohľadávka po zákonom zaokrúhlení 786.- Eur. Súdnemu exekútorovi patrí odmena vo výške 10 %, t. j. po zaokrúhlení 7.- Eur. V čase .
Právna veta: Námietky sú procesnou obranou povinného proti neprípustnej exekúcii, ktorých účelom je zastavenie exekúcie alebo upustenie od vykonania exekúcie. Námietky povinného proti exekúcii musia byť odôvodnené v súlade s ust. § 50 ods. 1 Exekučného poriadku. Účastník konania na strane povinného nesie dôkazné bremeno, to znamená je povinný preukázať, že po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti alebo je povinný preukázať, že sú tu iné dôvody, pre ktoré je e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pohľadávky, ­ povinný zaslal oprávnenému započítací prejav, ­ oprávnený riadne prevzal započítací prejav povinného, ­ vymáhaná pohľadávka doručením započítacieho prejavu zanikla, ­ exekúcia v tomto prípade voči povinnému je absolútne neprípustná. ...   ktoré   by   umožnili   súdu   námietkam   povinného   proti exekúcii vyhovieť. Z vyjadrenia oprávneného je zrejmé, že vymáhaná pohľadávka nebola do dnešného dňa uhradená a oprávnený na exekúcii naďalej trvá.“ Podľa   konštantnej   judikatúry   ústavný   súd   .
Právna veta: Ústavný súd poznamenáva, že ústavnému právu na autonómiu vôle strán v občianskom súdnom konaní zodpovedá procesnoprávny aspekt, ktorého obsahom je dispozičné právo účastníka konania a obsahuje v sebe oprávnenie slobodne disponovať hmotnými a procesnými právami v občianskom súdnom konaní. Je výsostným (slobodným) právom účastníka konania rozhodovať o tom, či zoberie svoj návrh späť, ak tak urobí „zákonom ustanoveným postupom“ v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy. Účastník konania späťvzatím návrhu pred začatím pojednávania uplatní svoje ústavné právo na autonómiu vôle strán, a ak je návrh účinne vzat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Súčasne podal dňa 20. 08. 2004 návrh na odklad exekúcie a návrh na zastavenie exekúcie. Uvedené návrhy odôvodnil nasledovným: a) vymáhaná pohľadávka pozostáva výlučne z 365 % ročného úroku z omeškania, a teda ďalším vymáhaním vo veci môže dôjsť k spáchaniu trestného činu .
Kľúčové slová: Z ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. vyplýva, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce celkové majetkové a sociálne pomery účastníka a jeho majetkové zdroje, a takisto aj posúdenie, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Pomery, účastníka sa chápu ako spoločensko-ekonomické podmienky, v ktorých žije, jeho zárobkové a majetkové možnosti, počet osôb, ktoré je povinný vyživovať podľa zákona, jeho oprávnené potreby (bývanie, strava, uspokojovanie bežných, kultúrnych a iných hmotných potrieb, tiež jeho zdravotný stav a pod.). Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov celkom alebo sčasti musia byť splnené súčasne obidve zákonné podmienky citované v § 138 ods. 1 O.s.p. Okrem toho pri rozhodovaní o žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je podstatná aj výška súdneho poplatku, čo je ďalšie z hľadísk, ktoré súd skúma v súvislosti s posúdením, či účastník vzhľadom na svoje pomery je schopný zaplatiť súdny poplatok bez ohrozenia svojej výživy a či zaplatenie súdneho poplatku možno od neho spravodlivo žiadať., predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, súdne poplatky, oslobodenie od súdnych poplatkov

Právna veta: Z ust. § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. vyplýva, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce celkové majetkové a sociálne pomery účastníka a jeho majetkové zdroje, a takisto aj posúdenie, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešne uplatňovanie alebo bránenie práva. Pomery, účastníka sa chápu ako spoločensko-ekonomické podmienky, v ktorých žije, jeho zárobkové a majetkové možnosti, počet osôb, ktoré je povinný vyživovať podľa zákona, jeho oprávnené potreby (bývanie, strava, uspokojovanie bežných, kultúrnych a iných hmotných potrieb, tiež jeho zdravo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... „čistý príjem“ uskutočnená krajským súdom neudržateľná. Sťažovateľ zdôrazňuje, že na jednej strane podľa všeobecných súdov je vymáhaná pohľadávka s najväčšou pravdepodobnosťou nedobytná, a preto podľa nich ide o zrejme bezúspešné uplatňovanie práva, ako prekážku pre ... od platenia súdnych poplatkov v konaní je skutočnosť, že navrhovateľ sám poukázal na skutočnosť, že ním vymáhaná pohľadávka je s najväčšou pravdepodobnosťou nedobytná, tým pádom sa jedná o zrejme bezúspešne uplatňovanie práva, čo je prekážka .
Právna veta: Označené porušenie niektorej z noriem jednoduchého práva v dôsledku svojvôle alebo v dôsledku interpretácie, ktorá je v extenzívnom rozpore s princípmi spravodlivosti, mohlo byť spôsobilé zasiahnuť do označených práv sťažovateľov, pretože uvedené závery (body 12 až 14) sa v celom rozsahu uplatňujú aj v nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí, ktorý tvorí osobitný druh civilného procesu patriaci do právomoci všeobecných súdov a orgánov určených osobitným zákonom. Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí vrátane súdnej exekúcie podľa Exekučného poriadku je podľa stabilnej judikatúry ústavného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... návrhu na začatie exekúcie súdnemu exekútorovi Mgr. Bc. Martinovi Čekanovi, t. j. 2. júlom 2010. Keďže vymáhaná pohľadávka sa stala splatnou 15. novembra 1996, absolútna premlčacia doba uplynula 15. novembra 2006. Hoci absolútna premlčacia doba uplynula ... bola uložená povinnosť zaplatiť navrhovateľovi (v exekučnom konaní označený ako oprávnený) sumu 3.563,13 eur s príslušenstvom (vymáhaná pohľadávka) na tom skutkovom a právnom základe, že ako právni nástupcovia a zároveň dedičia po pôvodnom odporcovi (J. .
Právna veta: 1) Zo sťažnosti a k nej priloženej dokumentácie vyplýva, že spor, v súvislosti s ktorým sa sťažovateľ uchádza o ústavnú ochranu v konaní pred ústavným súdom, sa týka exekučného konania smerujúceho na vymoženie pohľadávky vo výške 35 € (z titulu uloženej poriadkovej pokuty). V nadväznosti na túto skutočnosť ústavný súd poukazuje na § 238 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, z ktorého okrem iného vyplýva, že dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok nie je prípustné vo veciach, v ktorých je napadnuté právoplatné rozhodnutie neprevyšujúce trojnásobok minimálnej mzdy, t. j. táto skutočnosť pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nikdy nemohla a nemala byť v zmysle zákona uložená, a teda nikdy by nevznikol exekučný titul, na podklade ktorého je vymáhaná pohľadávka v exekučnom konaní. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ďalšiu podstatnú skutočnosť, ktorou je samotné priestupkové konanie, v ktorom .
Právna veta: Podľa ust. § 21 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, účinného ku dňu konania opakovanej dražby, v prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tomu k premlčaniu práva žalovaného v 1. rade na zaplatenie sumy, pre ktorú  bola   vykonávaná   dražba,   neprihliadol.   Pokiaľ   vymáhaná   pohľadávka   neprešla   súdnou  kontrolou, postup krajského súdu, ktorý na takúto súdnu kontrolu tiež rezignoval, nebol v  súlade s účelom a zmyslom ...  i na to, že v zmluve o vykonaní dražby uzatvorenej  medzi žalovaným v 1. a 2. rade bola vymáhaná pohľadávka v sume skoro 75 000 €, avšak v  tom čase zostatok dlhu už tejto sume nezodpovedal, pretože medzičasom bol  .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.