SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1188779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124707
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
13.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vyrovnanie dedičských podielov


Približný počet výsledkov: 52 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyrovnanie dedičských podielov
  • vyrovnanie nájdené 2839 krát v 917 dokumentoch
  • dedicsky nájdené 7196 krát v 1337 dokumentoch
  • podiel nájdené 9616 krát v 2777 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 28 dokumentov
Krajské súdy SR 59 dokumentov


Právna veta: Právo osoby "nebyť odňatý ̋ svojmu zákonnému sudcovi" nemožno interpretovať až tak extenzívne, aby sa spájalo s osobou jediného sudcu. Účel základného práva priznaného podľa čl. 48 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky sa splní, keď o práve občana rozhodne sudca pridelený na výkon funkcie na súd toho stupňa súdnej moci, ktorý je vecne a miestne príslušný rozhodnúť, za predpokladu, že podľa rozvrhu práce ide o sudcu, ktorý je oprávnený konať a rozhodovať určitý druh súdnej agendy (v tomto prípade rozhodovať o odvolaniach v dedičských veciach).

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 15/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 3. apríla 1996 vo veci podnetu F. M., bytom Štúrovo, pre porušenie ústavného práva priznaného čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet F. M. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky obdržal dňa 12. 3. 1996 podanie F. M., ktoré označil ako "návrh v zmysle § 20 zákona NR SR .
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd Slovenskej republiky poskytuje ochranu označeného základného práva každému, kto sa o ňu uchádza predpísaným spôsobom, bez ohľadu na to, či v konaní pred všeobecným súdom má postavenie navrhovateľa (žalobcu) alebo odporcu. Základnému právu na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezodpovedá akýkoľvek (hoci aktívny) postup súdu, ale len ten, do ktorého sa premieta procesná zásada hospodárnosti súdneho konania, rešpe ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky         II. ÚS 67/01-31      Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí senátu 8. novembra 2001 prerokoval podnet A. G., bytom K., D. G., bytom B., A. M., bytom K., Ľ. N., bytom K., a V. S., bytom K., zastúpených advokátom JUDr. J. V., K., na začatie konania vo veci porušenia ich základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Košice – .
Právna veta: Ak dovolací súd posudzuje prísne (zužujúcim spôsobom) splnenie podmienok na podanie dovolania, nemožno len v tejto skutočnosti vidieť porušenie práva na prístup k dovolaciemu súdu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Porušenie práva na súd, resp. prístup k súdu podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd by v prípade dovolacieho súdu prichádzalo do úvahy len vtedy, keby podmienky na prístup k tomuto súdu ustanovené Občianskym súdnym poriadkom neboli rešpektované zo strany dovolacieho súdu spôsobom zjavne neopodstatneným alebo arbitrárnym.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 72/01-16    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 12. júla 2001 predbežne prerokoval podnet na začatie konania I. K., bytom H., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., pre porušenie práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 23/2000 zo 16 .
Právna veta: V ústavnom poriadku Slovenskej republiky všeobecný zákaz spätného pôsobenia právnych predpisov alebo ich ustanovení možno odvodiť z čl. 1 ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je Slovenská republika právnym štátom. K imanentným znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí aj požiadavka (princÌp) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou čoho je i zákaz spätného (retroaktÌvneho) pôsobenia právnych predpisov, resp. ich ustanovenÌ. V ústavnom poriadku Slovenskej republiky platÌ zásada, podľa ktorej ten, kto konal, resp. postupoval na základe dôvery v platný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... resp. rieši (za predpokladu, že žiadosť oprávnených osôb o vyrovnanie bola podaná do 30. júna 1993) vyrovnanie dedičských podielov v tých prípadoch, ak podľa právnych predpisov upravujúcich vznik a pôsobenie užívacích pozemkových vzťahov došlo k nadobudnutiu poľnohospodárskych alebo ... 180/1995 Z. z. Základný rozdiel (evidentné sú aj iné rozdiely) medzi opatreniami proti drobeniu pozemkov a vyrovnaním dedičských podielov podľa § 13 až 17 zákona č. 293/1992 Zb. spočíva v tom, že sa týkajú iba jednotlivých .
Právna veta: Viacnásobné zmeny žalobného petitu, ktorými účastník konania reaguje na aktuálny vývoj procesnej situácie, nemožno pripočítať na jeho ťarchu. Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu. Samotným prerokovaním veci na súde alebo inom štátnom orgáne sa právna neistota osoby domáhajúcej sa rozhodnutia neodstráni. K odstráneniu stavu právnej neistoty dochádza spravidla až právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu. Priznanie práva na prerokovanie v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (pôvodne ako žalobca v 8. rade, v súčasnosti v procesnom postavení žalobcu v 10. rade) spolu s ďalšími žalobcami domáhal vyrovnania dedičských podielov z dedičstva po poručiteľke M. B. (ďalej len „poručiteľka“). Podľa tvrdení sťažovateľa okresný súd koná v jeho veci neefektívne, so .
Právna veta: Pokiaľ všeobecný súd napriek opakovaným výzvam navrhovateľovi na odstránenie vád podania, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania, nevyužil oprávnenie vyplývajúce z § 43 Občianskeho súdneho poriadku (v znení účinnom do 31. augusta 2003), t. j. zastaviť konanie, ak v ňom nemožno ďalej pokračovať, potom takéto konanie všeobecného súdu je potrebné považovať za značne neefektívne, nevedúce k nastoleniu právnej istoty, a tým porušujúce základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úprave vlastníckych vzťahov“) sú návrhy na vyrovnanie dedičských podielov štandardnou súčasťou rozhodovacej agendy všeobecných súdov. Pred uvedeným dátumom (t. j. do 10. júna 1992) ... ak navrhovatelia žalujú osoby, ktorým z hmotného práva nevyplývajú voči navrhovateľom povinnosti (v tomto prípade na vyrovnanie dedičských podielov), všeobecný súd má proti týmto osobám žalobu zamietnuť. Inak povedené, ustálenie okruhu účastníkov konania, prípadne .
Právna veta: V súvislosti s konaním, ktoré bolo právoplatne skončené po 20 rokoch od jeho začatia, Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že ak porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy prekročí takú intenzitu, že to signalizuje zo strany príslušného všeobecného súdu odmietnutie možnosti domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, tak možno urobiť záver o tom, že takýmto postupom súdu došlo, resp. dochádza aj k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy.

Úryvok z textu:
...   súd,   vychádzajúc   zo   skutočnosti,   že   predmetom   namietaného konania pred okresným súdom je rozhodovanie o žalobe o vyrovnanie dedičských podielov, konštatuje,   že   po   právnej   stránke   ide   o štandardnú   občianskoprávnu   vec   patriacu do rozhodovacej ... nie je podľa nášho názoru právne zložitá.   Rozhodovanie   o   žalobných   návrhoch   na   vyrovnanie   dedičských   podielov   je štandardným občiansko­právnym konaním s dostupnou početnou judikatúrou. Taktiež podľa nášho   názoru   nie   .
... spol., ktorým sa domáhali, aby ústavný súd zmenil rozsudok Okresného súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach vo veci vyrovnania dedičských podielov podľa § 13 a nasl. zákona č. 293/1992 Zb., pretože ide o protiústavné rozhodnutia. Podanie odôvodnili tým, ... žiadať od povinných osôb vyrovnanie svojho dedičského podielu v lehote do 30. júna 1993, inak právo zaniká (§ 13). Vyrovnanie dedičských podielov sa uskutoční dohodou oprávnenej a povinnej osoby (§ 15 ods. 1). Ak medzi nimi k tejto dohode nedôjde, .
... šiestich účastníkov bolo rozsudkom Okresného súdu Bratislava – vidiek sp. zn. 11 C 133/93 z 2. júna 1995 rozhodnuté o vyrovnaní dedičských podielov voči odporkyni T. Š. tak, že sťažovateľ (spolu s ďalšími žalobcami) je podielovým vlastníkom označených nehnuteľností v katastrálnom území G .
... ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka konania (2) a postup samotného súdu (3).   1. Predmetom konania na okresnom súde je vyrovnanie dedičských podielov k poľnohospodárskej pôde. Ústavný súd konštatuje, že tieto spory nie sú právne zložité, existuje k nim stabilizovaná judikatúra a metodika .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.