SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1226456
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65521
USSR: 36261
NSČR: 126127
NSSČR: 68264
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427296
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
21.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: základom územnej samosprávy je obec


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: základom územnej samosprávy je obec
  • zaklad nájdené 137232 krát v 28583 dokumentoch
  • uzemny nájdené 5887 krát v 1770 dokumentoch
  • samosprava nájdené 5523 krát v 1091 dokumentoch
  • je nájdené 762698 krát v 33462 dokumentoch
  • obec nájdené 22655 krát v 2397 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Krajské súdy SR 2 dokumenty
Odborné články 2 dokumenty


Kľúčové slová: územie obce, základom územnej samosprávy je obec

Právna veta: Ústavný súd obdobne ako v prípade sp. zn. PL. ÚS 19/05 považuje za obzvlášť závažnú skutočnosť nielen to, že v namietanom prípade bol z dôvodu usporiadania území individuálne určených obcí použitý (zneužitý) priamo zákon („všeobecne záväzný“ právny predpis), a to aj napriek skutočnosti, že zákon o obecnom zriadení už pred prijatím dotknutej novely určoval všeobecne záväzné pravidlá, resp. požiadavky na akýkoľvek zákonom poznateľný a predvídaný zásah do územia ktorejkoľvek obce, ale aj skutočnosť, že v týchto individuálne určených prípadoch teritoriálnych zmien území konkrétnych obcí zákonodarc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 18/2006 6/2009 DEĽBA MOCI A ZÁKONODÁRNA ČINNOSŤ Zákonodarca ako vykonávateľ všeobecnej a prvotnej mocenskej reglementácie musí nedostatok ním vytvorenej právnej úpravy v určitej oblasti riešiť jej prispôsobením opäť na všeobecnej úrovni. Iný záver by pripúšťal zasahovanie zákonodarného zboru do právomoci ostatných zložiek štátnej moci, kedykoľvek by považoval za vhodné takto korigovať nedokonalosť ním nastavených všeobecných právnych noriem, čo je neprípustné z hľadiska princípu deľby moci. .
Právna veta: 1) K námietke sťažovateľov, že obecné zastupiteľstvo je vo veci vyhlásenia ich nastúpenia na uvoľnené mandáty poslancov obecného zastupiteľstva a vydania osvedčenia podľa § 51 ods. 2 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí nečinné, ústavný súd uvádza, že nezákonný zásah orgánu verejnej správy môže spočívať i v nečinnosti tohto orgánu pri vykonaní administratívneho úkonu mimo správneho konania, na vykonanie ktorého je podľa príslušného zákona povinný. Takúto nečinnosť, ktorá je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, je však potrebné odlišovať od nečinnosti orgánu verejnej správy v rámci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... časti verejných vecí na úroveň samosprávnu (územnú samosprávu). Tomu korešponduje ústavná úprava územnej samosprávy, konkrétne čl. 64 až čl. 71. Základom územnej samosprávy je obec (čl. 64 ústavy). Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území .
Právna veta: Ak sa v konaní o volebnej sťažnosti preukáže, že napriek formálnemu prihláseniu sa na trvalý pobyt v obci „novoprihlásení“ obyvatelia obce nemajú skutočný záujem podieľať sa na výkone obecnej samosprávy, potom je v základoch narušená ústavná koncepcia plynúca z čl. 64a v spojení s čl. 67 a čl. 69 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky zahŕňajúca požiadavku, aby personálne obsadenie orgánov obce bolo výsledkom vôle fyzických osôb, ktoré majú k obci ako jednotke územnej samosprávy právne relevantný vzťah spočívajúci v trvalom pobyte na jej území. V takom prípade voľby do orgánov samosprávy obce ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonov majúcich priamu súvislosť so vznikom a existenciou volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy obce. Podľa čl. 64 ústavy základom územnej samosprávy je obec. Podľa čl. 64a ústavy obec a vyšší územný celok sú samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky združujúce osoby .
Právna veta: Toho času ústava (čl. 64a, čl. 69 ods. 3), ako i platná právna úprava (§ 2 ods. 1 zákona o voľbách) považuje "trvalý pobyt" za štandardnú podmienku nadobudnutia aktívneho, ako i pasívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí. V situácii, ak je zákonom ustanovená podmienka trvalého pobytu conditio sine qua non výkonu aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, nemožno ju ako takú nahradiť samotným "úprimným záujmom o politickú situáciu v obci", respektíve akoukožvek inou "citovou väzbou k rodnej obci". Z takto konštruovanej podmienky možno podža náz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 30 ods. 4 ústavy občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.   Podža čl. 64 ústavy základom územnej samosprávy je obec.   V zmysle čl. 64a ústavy je obec samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim osoby, ktoré majú .
Právna veta: Ústava garantuje jednotlivcovi také právne postavenie, v ktorom sa minimalizujú zásahy štátu do práv a slobôd človeka. Ústava zaručuje právne postavenie jednotlivcov viacerými ustanoveniami, v konkrétnom prípade čl. 16 ods. 1, podľa ktorého: "Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom." Účelom ústavou priznaného práva na súkromie je nielen poskytnúť ochranu práv priznaných podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ale zároveň aj zabrániť štátnym orgánom i orgánom územnej samosprávy, aby zasahovali do správania jednotlivca nad nevyh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práv a slobôd kodifikuje v štvrtej hlave aj postavenie a pôsobnosť územnej samosprávy. V čl. 64 ods. 1 ustanovuje, že základom územnej samosprávy je obec (cit. Základom územnej samosprávy je obec), ktorá podľa čl. 67 (cit. vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne) a podľa čl. 68 (cit. Vo veciach .
Právna veta: Prihlásenie sa na trvalý pobyt v určitej obci a uplatnenie aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy tejto obce nie je v zásade oprávnený skúmať a na tom základe zasahovať do výsledkov uskutočnených volieb do orgánov samosprávy obce ani ústavný súd v konaní vo volebných veciach. Výnimku tvorí situácia, ak by celý reťazec týchto spoločenských procesov (ohlásenie trvalého pobytu a následný výkon aktívneho volebného práva) bol negáciou ústavnej koncepcie, podľa ktorej zloženie orgánov samosprávy obce má vyjadrovať vôľu obyvateľov obce majúcich úmysel tvoriť integrálnu súčasť per ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   verejných   vecí   na   úroveň   samosprávnu   (územnú   samosprávu). Tomu korešponduje ústavná úprava územnej samosprávy, konkrétne čl. 64 až čl. 71 ústavy. Základom   územnej   samosprávy   je   obec   (čl.   64   ústavy).   Obec   je   samostatný   územný samosprávny   a správny   celok   Slovenskej   republiky   združujúci   osoby,   ktoré   majú   na   jej území .
... i  tie právnické osoby, ktorým zákon zveruje rozhodovanie v oblasti verejnej správy.         Podľa čl. 64 ods. 1 a 2 ústavy základom územnej samosprávy je obec, ktorá je  samostatným územným a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim osoby,  ktoré majú na jej území trvalý pobyt.         Vo veciach .
... . 30 ods. 4 ústavy občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.   Podľa čl. 64 ústavy základom územnej samosprávy je obec.   Podľa čl. 67 ods. 1 ústavy územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho .
... a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.   Podža čl. 64 ústavy základom územnej samosprávy je obec.   Podža čl. 64a ústavy obec a vyšší územný celok sú samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky zdru .
... verejných vecí na úroveň samosprávnu (územnú samosprávu). Tomu korešponduje ústavná úprava územnej samosprávy, konkrétne čl. 64 až čl. 71 ústavy. Základom územnej samosprávy je obec (čl. 64 ústavy). Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.