SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zákon o konkurze a reštrukturalizácii


Približný počet výsledkov: 277 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zákon o konkurze a reštrukturalizácii
  • zakon nájdené 684562 krát v 33839 dokumentoch
  • o nájdené 1507283 krát v 33884 dokumentoch
  • konkurz nájdené 15301 krát v 1627 dokumentoch
  • a nájdené 2782206 krát v 33888 dokumentoch
  • restrukturalizacia nájdené 4291 krát v 538 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 289 dokumentov
Krajské súdy SR 1264 dokumentov


Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu ani táto vlastná úvaha krajského súdu nijako nevybočuje z ústavných medzí výkladu označených zákonných ustanovení: Krajský súd v napadnutom rozsudku vychádzajúcom z označeného rozsudku okresného súdu zrozumiteľným a jasným spôsobom vysvetlil, z akého dôvodu nemôže byť sporná pohľadávka považovaná za podmienenú pohľadávku v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii ani za podmienenú budúcu pohľadávku v zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, keď uviedol, že sporná pohľadávka, ktorá inak vyplynula z verejného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 51/2014-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. januára 2014 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha (sudca spravodajca) a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť Š. S., správcu konkurznej podstaty úpadcu Maini Precision Products Slovakia, s. r. o., Na stanicu, Žilina, zastúpeného advokátom JUDr. Igorom Gažíkom, Advokátska kancelária, Bojnická cesta 7, .
Právna veta: 1) Ústavný súd však považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že aj keď bol sťažovateľ vymenovaný do funkcie likvidátora súčasne s nariadením dodatočnej likvidácie dlžníka ešte v roku 2006, návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka podal až v roku 2012. V okolnostiach daného prípadu bola nariadená dodatočná likvidácia dlžníka, ktorý bol vymazaný z obchodného registra v roku 2004. Likvidátor je povinný podať návrh vyhlásenie konkurzu bez zbytočného odkladu po zistení úpadku dlžníka. Táto povinnosť likvidátora vyplýva z ustanovenia § 72 ods. 2 Obchodného zákonníka, ako aj § 11 ods. 2 zákona o k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 290/2012-27   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. B., likvidátora spoločnosti O., spol. s r. o. v dodatočnej likvidácii, B., zastúpeného advokátkou JUDr. A. Ch., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a .
... /2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Ustanovením čl. I § 208 bodu 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii bol s účinnosťou od 1. januára 2006 zrušený zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní .
... . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“).    Ustanovením § 208 bod 3. zákona o konkurze a reštrukturalizácii bola s účinnosťou od 1. januára 2006 zrušená vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou .
... ani v teórii, ani v praxi nie je celkom jednoznačné a pravdepodobne legislatívne určito je táto otázka zodpovedná až v zákone o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 7/2005 Z. z. V ust. § 198 ods. 1 tohto zákona .
... ani v teórii, ani v praxi nie je celkom jednoznačné a pravdepodobne legislatívne určito je táto otázka zodpovedná až v zákone o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 7/2005 Z. z. V ust. § 198 ods. 1 zákona je .
... len „zákon č. 328/1991 Zb.“), ktorý platil v čase rozhodovania najvyššieho súdu (od 1. januára 2006 je účinný nový zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), sú účastníkmi konkurzu veritelia, ktorí podali na vyhlásenie konkurzu .
... že je oprávnenou osobou ), - odvolací súd rozhodoval podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku napriek osobitnej úprave Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (napr. po zákonom stanovenej lehote, upravuje na zákonom zakázaný procesný postup - vykonávanie dokazovania, prerušenie ... súdu Bratislava I v Bratislave. - odvolací súd vyhovel odvolaniu i napriek tomu, že podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii odvolanie nebolo prípustné a odvolanie podala neoprávnená osoba (i odvolací súd pri R. R. vychádza .
... že od 1. januára 2006 budú konkurzné konania vyhlasované už iba podľa nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zákon o správcoch a zákon o konkurze a reštrukturalizácii boli schválené 9. decembra 2004), ústavný súd preskúmal existenciu príčinnej súvislosti medzi ... 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), ktorým bol zákon o konkurze a vyrovnaní zrušený.   Vzhľadom na uvedený časovo obmedzený účel navrhovateľmi .
... voči dlžníkovi v reštrukturalizácii, hoci aj takéto zabezpečovacie právo zaťažuje majetok dlžníka v reštrukturalizácii...“, - zákon o konkurze a reštrukturalizácii „... neobsahuje žiadne také ustanovenia, na základe ktorých by mohli zaniknúť záložné práva zriadené k ... právnym prostriedkom, nemohol si túto pohľadávku prihlásiť ako zabezpečenú. Z vyššie citovaných ustanovení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že veriteľ si môže do reštrukturalizácie prihlásiť len také zabezpečovacie právo, ktoré .
... vyhlásení konkurzu rozhodol po uplynutí lehoty ustanovenej v § 22 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.   Podľa relevantnej časti § 22 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii odvolací súd rozhodne o odvolaní najneskôr do 30 dní od predloženia veci. ... a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) odvolací súd môže iba potvrdiť rozhodnutie prvostupňového konkurzného súdu alebo ho zmeniť a rozhodnúť o .
... Pri rozhodovaní veci odvolací súd aplikoval príslušné ustanovenia Exekučného poriadku ako aj § 48 7/2005 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súd svoje rozhodnutie odôvodnil a dôvody uviedol v písomnom ... konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) bolo vyhlásením konkurzu exekučné konanie zastavené. Sťažovateľka požiadala Okresný súd Veľký Krtíš, aby rozhodol o .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.