Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094206
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí


Približný počet výsledkov: 42 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí
  • zakon nájdené 657890 krát v 32882 dokumentoch
  • o nájdené 1456893 krát v 32927 dokumentoch
  • volba nájdené 22534 krát v 1997 dokumentoch
  • do nájdené 279980 krát v 29687 dokumentoch
  • organ nájdené 164336 krát v 26598 dokumentoch
  • samosprava nájdené 5444 krát v 1070 dokumentoch
  • obec nájdené 22258 krát v 2319 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Krajské súdy SR 8 dokumentov


Právna veta: 1) K námietke sťažovateľov, že obecné zastupiteľstvo je vo veci vyhlásenia ich nastúpenia na uvoľnené mandáty poslancov obecného zastupiteľstva a vydania osvedčenia podľa § 51 ods. 2 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí nečinné, ústavný súd uvádza, že nezákonný zásah orgánu verejnej správy môže spočívať i v nečinnosti tohto orgánu pri vykonaní administratívneho úkonu mimo správneho konania, na vykonanie ktorého je podľa príslušného zákona povinný. Takúto nečinnosť, ktorá je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, je však potrebné odlišovať od nečinnosti orgánu verejnej správy v rámci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky           II. ÚS 479/2014-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. júla 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta predbežne prerokoval sťažnosti Z. I. a Š. Z., zastúpených advokátom JUDr. L. T., vedené pod sp. zn. Rvp 6615/2014 a sp. zn. Rvp 6616/2014 vo veci namietaného porušenia ich základného práva na prístup k voleným a .
Právna veta: Pre úplnosť vo vzťahu k námietke porušovania volebného moratória odporcom prostredníctvom internetovej stránky Facebook poukazuje na právne názory vyslovené v iných svojich rozhodnutiach, podľa ktorých z povahy sociálnej siete Facebook ako rozsiahleho komunikačného webového systému, ktorý je primárne prostriedkom sociálnej komunikácie, a nie prostriedkom pravidelného informovania verejnosti, vyplýva, že túto sociálnu sieť nemožno považovať za hromadný informačný prostriedok, na ktorý by sa vzťahoval zákaz ustanovený v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 33/2014­94 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   25.   februára   2015 v pléne   zloženom   z predsedu   Milana   Ľalíka   a   zo   sudcov   Ľubomíra   Dobríka,   Ľudmily Gajdošíkovej,   Sergeja   Kohuta,   Lajosa   Mészárosa,   Marianny   Mochnáčovej,   Ladislava Orosza   (sudca   spravodajca)   a   Rudolfa   Tkáčika   o   sťažnostiach       , ,   a 726 oprávnených   voličov   mesta   Šaštín­Stráže .
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu podmienky obmedzenia prístupu k volenej funkcii (poslancovi mestského zastupiteľstva) a podmienky zotrvania v tejto funkcii nemusia byť upravené totožným spôsobom, a preto krajský súd postupoval ústavne udržateľným spôsobom, ak svojím výkladom tieto rozdiely zohľadnil. Ich rozdielna úprava a jej aplikácia v okolnostiach danej veci preto nemôže viesť ani k porušeniu princípu rovnosti a zásady nediskriminácie podľa čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy a k porušeniu zákazu diskriminácie podľa čl. 14 dohovoru v spojení so základným právom podľa čl. 30 ods. 4 ústavy. Výklad krajs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí k zániku mandátu poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva.   Podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí prekážkou vo výkone volebného práva je... výkon trestu odňatia slobody...   Podľa § 3 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí ... spĺňa podmienky ústavne súladného výkladu predmetných ustanovení zákona o obecnom zriadení a zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí so zreteľom na označené základné práva a s ohľadom na uvedené .
Právna veta: Z ústavnoprávneho hľadiska je potrebné pred slobodným výberom osoby asistujúcej preferovať ústavnú zásadu slobodného výkonu volebného práva podľa čl. 30 ods. 1 ústavy. Ústavne konformný výklad § 32 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v danej súvislosti vylučuje, aby voličovi, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, asistoval taký iný volič, ktorý je sám v prebiehajúcich voľbách v postavení kandidáta. Išlo by totiž o zrejmý rozpor záujmov medzi voličom odkázaným na pomoc inej osoby a voličom asistujúcim s potenciálnymi dôsledk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osoby asistujúcej preferovať ústavnú zásadu slobodného výkonu volebného práva podľa čl. 30 ods. 1 ústavy. Ústavne konformný výklad § 32 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v danej súvislosti vylučuje, aby voličovi, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať .
Právna veta: Zmyslom rozhodovania ústavného súdu o volebných sťažnostiach nie je sankcionovanie kandidáta, ktorý porušil zákon alebo v prospech ktorého bol porušený zákon, ale posúdenie, či volebné vady mohli ovplyvniť výsledok volieb. Z toho však vyplýva, že je nutné posúdiť nielen volebné vady spôsobené priamo kandidátmi, ale vziať do úvahy aj volebné vady spôsobené inými osobami (ochrana objektívneho volebného práva). Účelom volebného moratória je podľa ústavného súdu v zásade relatívne upokojenie vyhrotenej atmosféry pred voľbami a zabránenie šírenia zvlášť takých náhlych informácií o kandidátoch, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 30 ods. 2 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.   Podľa § 30 ods. 11 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v čase 48 hodín ... prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.   Podľa § 30 ods. 12 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr do siedmeho dňa pred dňom volieb.     Ústavný .
Právna veta: Ústavná požiadavka zabezpečenia slobodnej súťaže politických síl predstavuje kľúčové východisko pre zákonnú úpravu všetkých politických práv a slobôd. Túto požiadavku ale nemožno chápať absolútne, a preto zákonodarca môže ustanoviť aj určité obmedzenia pasívneho volebného práva, ktoré sú ale ústavne akceptovateľné len za predpokladu, že nezasahujú do jeho podstaty, rešpektujú jeho zmysel a sledujú legitímny cieľ (ciele). Za legitímny a ústavne konformný cieľ, ktorý sú ustanovenia volebných zákonov o volebných kauciách spôsobilé plniť (a aj reálne plnia), treba považovať aj vytvorenie takého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 2 ods. 2 písm. b) zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, podľa ktorého „Prekážkou vo výkone volebného práva je výkon trestu odňatia slobody.“. Podčiarknutá časť § 3 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, podľa ktorého «Za poslanca obecného (mestského ... eskorty), ktorá je podľa platnej zákonnej úpravy nevyhnutná na uskutočnenie volebného aktu (zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí nepozná inštitút voličských preukazov ani hlasovanie poštou, či inými technickými prostriedkami, pričom .
Právna veta: Predmetom konania ústavného súdu vo volebných veciach je tvrdenie sťažovateľov o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, resp. sťažnosť proti ich výsledkom. Účelom takéhoto konania je preskúmanie volieb do orgánov územnej samosprávy, ako aj ich výsledkov z hľadiska dodržiavania ústavnosti a zákonnosti. Ak dôjde v priebehu volieb k zásahu do ústavných práv, je nepochybné, že je založená právomoc ústavného súdu ako súdneho orgánu ochrany ústavnosti. Rozdielna situácia nastáva pri porušení zákona týkajúceho sa volieb, pretože je potrebné zaujať stanovisko, ktoré porušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... komisie; prvopis zápisnice bezodkladne predloží miestnej volebnej komisii (pre hlavné mesto platí ustanovenie § 14a zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí),  c) odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.    Podľa ustanovenia § 36 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčíta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných .
Právna veta: Ústavný súd považoval za potrebné upozorniť, že podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z. (ďalej len „zákon o občianskych preukazoch“) je občiansky preukaz neplatný, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny. Podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona o občianskych preukazoch je občiansky preukaz neplatný tiež vtedy, ak sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údajov zapísaných na žiadosť občana podľa § 3 ods. 3. Podľa § 5 ods. 9 zákona o občianskych pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 10. 8. 2007 vyplýva, že členovia komisie pri overovaní totožnosti a trvalého pobytu voliča podľa občianskeho preukazu konali v zmysle Zákona o voľbách do orgánov samosprávy obci č. 346/1990 Zb. S týmto tvrdením nie je možné súhlasiť, pretože členovia komisie svojím konaním znemožnili sťažovateľovi hlasovanie vo .
Právna veta: Na preukázanie naplnenia podmienok na zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva je potrebná aj aktivita orgánov samosprávy obce smerujúca k objektívnemu zisteniu dôvodov neúčasti poslanca obecného zastupiteľstva na jeho zasadnutí. V prípade, že takýmto spôsobom orgán obce nepostupuje a dospeje k nesprávnemu záveru týkajúcemu sa naplnenia podmienok zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“), poruší práva a právom chránené záujmy dotknutej osoby. Zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súčasne znamená pre obecné zastupiteľstvo i starostu obce vznik povinnosti podľa § 51 ods. 2 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí (povinnosť vyhlásiť nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva a vydanie osvedčenia o jeho zvolení). Realizácia ... oprávnenia, resp. povinnosti orgánov obce (obecného zastupiteľstva a starostu) postupovať podľa § 51 ods. 2 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.   Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo .
Právna veta: Z legálnej definície volebnej kampane obsiahnutej v citovanom § 30 ods. 1 zákona o voľbách možno vyvodiť, že jej podstata spočíva v „aktivite“, t. j. v činorodej iniciatíve buď politickej strany, alebo nezávislého kandidáta, príp. iných subjektov zúčastňujúcich sa na   volebnom   procese,   ktorá   je   zameraná   na   aktívne   šírenie,   zverejňovanie,   resp. propagovanie   či   už   kandidujúcej   politickej   strany   ako   takej,   alebo   jej   kandidáta, príp. nezávislého kandidáta, spôsobom slúžiacim na jej (jeho) podporu a prospech. Účelom takejto   aktivity   je   aktívne   ov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  slovom, písmom, zvukom alebo obrazom. Podľa   §   30   ods.   12   zákona   o   voľbách   do   orgánov   samosprávy   obcí   zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr do siedmeho dňa predo dňom volieb.   Podľa   §   30   ods.   13   zákona   o   voľbách   do   orgánov   samosprávy   obcí   členovia volebných komisií a pracovníci odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.