Nájdené rozsudky pre výraz: zákonná prekážka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1430

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

312 dokumentov
4068 dokumentov
3 dokumenty
7 dokumentov
5 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Aj v prípade osobných prekážok na strane sudcu môže dôjsť k porušeniu práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Je vecou štátu a organizácie práce súdov, aby za situácie, keď tomu nebráni žiadna zákonná prekážka, nedochádzalo k zbytočným prieťahom v konaní.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 64/00    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval podnet Ing. F. H., B., na začatie konania pre porušenie základných práv zaručených v čl. 20 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava II v konaní sp. zn. 14 C 123/92 a postupom Okresného súdu Bratislava II v konaní sp. zn. 14 C 121/92 a takto   r o z h o d o l :    1. Podnet I
Právna veta: K prieťahom v konaní na Najvyššom súde Slovenskej republiky nemôže dôjsť v prípade, ak existuje zákonná prekážka (vyhlásenie konkurzu na majetok účastníka konania a s tým spojené prerušenie konania), ktorá mu bráni v konaní pokračovať. Aj konanie, v ktorom najvyšší súd rozhoduje o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora, patrí medzi konania, pri ktorých ústava garantuje ich účastníkom právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Je však prirodzené, a ústavný súd to už vo svojej judikatúre zdôraznil, že každé namietané porušenie práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy sa skúma vždy s o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                 I. ÚS 368/08-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. marca 2009 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti E., s. r. o., T., zastúpenej advokátom JUDr. J. F., T., pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa
Právna veta: Dovolacie konanie nie je zákonnou prekážkou postupu konania. Prekážky postupu konania sú taxatívne vymedzené v § 107 a 111 Občianskeho súdneho poriadku. Tieto ustanovenia neobsahujú právnu normu, ktorá by umožňovala, aby všeobecný súd nekonal a nerozhodoval vo veci len z dôvodu, e v súvisiacom spore je začaté dovolacie konanie. Takýmto ustanovením nie je ani § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, pretože dovolacie konanie začína na základe mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý nemožno subsumovať pod citovanú normu Občianskeho súdneho poriadku. Nečinnosť okresného súdu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky I. ÚS 3/00          Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 21. júna 2000 prerokoval prijatý podnet Ing. Ľ. J., bytom v H., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu súdu v H. konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. 9 C 782/95 a takto rozh
Právna veta: Ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním je prípustná len subsidiárne, t. j. vtedy, ak osoba, ktorá sa domáha podania mimoriadneho dovolania, neúspešne využila všetky zákonom dovolené a efektívne prostriedky na ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov alebo takéto právne prostriedky nemala k dispozícii, alebo jej bolo zákonnými prekážkami znemožnené využiť tieto právne prostriedky nápravy.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 185/09-37   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. novembra 2009 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta o sťažnosti JUDr. J. P., B., zastúpeného JUDr. I. R., K., vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok zaručeného v čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochr
Právna veta: K porušeniu práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môže dôjsť v dôsledku nekonania všeobecného súdu (bez existencie relevantnej zákonnej prekážky), ako aj v dôsledku takého jeho postupu, ktorý nesmeruje k odstráneniu právnej neistoty navrhovateľa vo veci, s ktorou sa obrátil na súd.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             II. ÚS 9/01-30      Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte vo veci podnetu Mgr. I. Ch., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. D. J., B., o porušení jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu v Trnave vo veci sp. zn. 19 C 156/97, pôvodne vedenej pod sp. zn. 12
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaníprávo na prerokovanie veci bez prieťahov prerušenie konania
Zbierka ÚS 131/2003
Právna veta: V čase rozhodovania ústavného súdu o namietanom porušení práv sťažovateliek na prerokovanie ich veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru bolo konanie vedené okresným súdom pod sp. zn. 7 C 143/97 prerušené v dôsledku prebiehajúceho konkurzného konania, v ktorom má žalovaný v druhom rade postavenie úpadcu. Ďalšiemu postupu okresného súdu v označenom konaní bráni v súčasnom období zákonná prekážka. Prípadný výrok ústavného súdu prikazujúci okresnému súdu postupovať v posudzovanom konaní bez prieťahov by bol preto neadekvátny súčasn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky               III. ÚS 62/03-38    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Juraja Babjaka a zo sudcov Eduarda Báránya a Ľubomíra Dobríka vo veci sťažnosti MUDr. M. E., bytom K., Mgr. E. J., bytom K., a E. S., bytom K., zastúpených advokátom JUDr. J. B., A. k., K., pre namietané porušenie ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl.
Kľúčové slová: nečinnosť súduzbytočné prieťahy v konaníprávo na prerokovanie veci bez prieťahov
Zbierka ÚS 8/2002
Právna veta: Obdobie nečinnosti všeobecného súdu, keď jeho konaniu nebráni žiadna zákonná prekážka, ústavný súd posúdil ako zbytočný prieťah (II. ÚS 3/00). Otázky množstva vecí, personálne a organizačné problémy súdu nie sú v zásade ústavne významné pre posúdenie toho, či došlo k zbytočným prieťahom v konaní (III. ÚS 14/00). Pri rozhodovaní o trvaní pracovného pomeru zohráva časové hľadisko dôležitú úlohu (pozri napr. II. ÚS 52/99).

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 51/01    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 24. januára 2002 prerokoval podnet Ing. J. S., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. J. F., B., ktorým namietal porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu B. vo veci vedenej pod sp. zn. 9 C 285/99, a takto
Právna veta: Ústavný súd už tiež vyslovil, že je vecou štátu a organizácie práce súdov, aby za situácie, ak tomu nebráni žiadna zákonná prekážka, nedochádzalo k zbytočným prieťahom v konaní. Uplatnenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov nemôže byť zmarené len preto, že Slovenská republika nevie alebo nemôže v čase konania zabezpečiť primeraný počet sudcov alebo ďalších pracovníkov súdu na súde, ktorý oprávnený subjekt požiadal o odstránenie svojej právnej neistoty (II. ÚS 52/99).

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I.  ÚS 56/02   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. mája 2003 v senáte zloženom z predsedu Štefana Ogurčáka a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Daniela Švábyho prerokoval prijatú sťažnosť maloletého P. P., zastúpeného matkou H. P., obaja bytom B., právne zastúpeného advokátom JUDr. P. A., Advokátska kancelária, B., vo veci porušenia základného práva na prerokova
Právna veta: 1. Existencia dôvodného podozrenia, že obvinená osoba spáchala trestný čin, je podmienkou sine qua non regulárnosti vzatia a držania vo väzbe. Aby bolo možné obvineného vziať do väzby, musí okrem formálnych náležitostí existovať aj tzv. dvojitý materiálny predpoklad vzatia do väzby, a to dôvodnosť obvinenia a dôvodnosť väzby. 2. Súd rozhodujúci o väzbe je povinný dôsledne sa zaoberať otázkou dôvodnosti vzneseného obvinenia, a to vrátane preskúmania vzneseného obvinenia zo spáchania skutku obvineným podľa kvalifikovanej skutkovej podstaty. Zároveň je súd rozhodujúci o väzbe povinný preskúmať, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       III. ÚS 29/2015-68   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. februára 2015 v senáte zloženom z predsedu źubomíra Dobríka a zo sudkýň Jany Baricovej a Ivetty Macejkovej (sudkyňa spravodajkyňa) v konaní o sťažnosti M. T., zastúpeného JUDr. Evou Mišíkovou, Advokátska kancelária, Laurinská 2, Bratislava, Mgr. Markom Parom, Advokátska kancelária, Šancová 48, Bratislava, a
MENU