Nájdené rozsudky pre výraz: žaloba o vylúčenie veci z konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

86 dokumentov
121 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: K obsahu základného práva na súdnu ochranu podľa názoru ústavného súdu patrí aj to, aby tretia osoba v konkurznom konaní mala možnosť uplatniť svoj nárok podaním žaloby o vylúčenie veci z konkurznej podstaty. Toto právo je však obmedzené. Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej 4 len „zákon o konkurze“) súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 127/04-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. mája 2004 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti VESEC GROUP, s. r. o., so sídlom Svätoplukova 684/13, Bojnice, zastúpenej advokátom JUDr. M. Š., CSc. so sídlom B., vo veci porušenia jej základných práv upravených v čl. 46
Právna veta: 1) Ústavný súd nad rámec už uvedeného k námietke, že rozhodnutia v konkurznom konaní môže preskúmavať len konkurzný súd, uvádza, že túto námietku nepovažuje za opodstatnenú. V rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 421/2012 napr. ústavný súd odkazuje na komentár k Občianskemu súdnemu poriadku (Števček/Ficová a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck 2009, s. 424 – 425), podľa ktorého „skutočnosť, že výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre všetky orgány, sa však nemôže vykladať tak, že by sa iný subjekt než účastník právoplatne rozhodnutého konania nemohol domáhať svojho nároku, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 531/2012-34   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. februára 2013 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a zo sudcov Jána Auxta a Ľubomíra Dobríka vo veci sťažnosti Ing. J. Š., N., zastúpeného advokátkou Mgr. Ing. E. S., N., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravo
Právna veta: Súčasťou konkurznej podstaty sú pravidelne aj pohľadávky, ktoré má úpadca v právnej pozícii veriteľa voči svojim dlžníkom. Tieto pohľadávky je správca povinný vymáhať, alebo ich môže speňažiť formou odplatného uspokojenia pohľadávok. Správca konal s odbornou starostlivosťou, keď zahrnul aj predmetnú pohľadávku úpadcu voči žalobcovi. Priložené písomné doklady, ako i vyjadrenie žalobcu na pojednávanie, totiž vzbudzujú potrebu ich dôsledného preskúmania pre určenie ich platnosti, či už vcelku alebo v čas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 405/2015­16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. júna 2015 v senáte zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)   a   zo   sudcov Lajosa   Mészárosa   a   Ladislava   Orosza   predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  ,   zastúpeného   ,   konajúca   prostredníctvom   advokáta   a konateľa   , vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 ods. 1 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 651/2016-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. septembra 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , ktorou sa domáha náhrady škody spôsobenej prípisom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 35380/2015/34 z 13. januára 2015, a takto ro zhodo l : Sťažnosť
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 202/2010-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. mája 2010 predbežne prerokoval sťažnosť Š. S., H., zastúpeného advokátom JUDr. M. C., N., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Komárno v konaní vedenom pod sp. zn. 4 D 328/200
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 410/09-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. decembra 2009 predbežne prerokoval sťažnosť M. Š., B., zastúpeného advokátkou JUDr. B. Š., T., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Trnava v konaní vedenom pod sp. zn. 31 Cbi 2/2008 a takto   rozhodol:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 154/04-36   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. mája 2004 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. Ing. Dušana Ďurďoviča, Stavebně obchodní firma Hodonín, Česká republika, zastúpeného advokátom JUDr. J. H., B., vo veci porušenia čl. 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a základných práv a slobôd podľa čl. 19 ods. 3, čl. 20 ods. 1 a 3, čl. 46 ods. l a 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy S
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 328/2016-33 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. mája 2016 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti CHIRANA T. Injecta, a. s., Námestie dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, zastúpenej obchodnou spoločnosťou Čarnogurský ULC s. r. o., Tvarožkova 5, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Mag. Ján Čarnogurský, vo veci namietaného porušenia
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 242/2022-25 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a zo sudcov Libora Duľu a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa Mgr. Petra Zvaru, správcu konkurznej podstaty úpadcu Vodohospodárske stavby a. s. Nitra, Cabajská cesta 28, Nitra, IČO 31 411 487, proti uzneseniu Najvy
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   III. ÚS 56/2012-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. februára 2012 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. Ing. D. Ď., Česká republika, a M. T., B., zastúpených advokátom JUDr. J. H., B., ktorou namietajú porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1, 3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a práva na ochranu majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane
MENU