Nájdené rozsudky pre výraz: zamietnutie návrhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 389

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

871 dokumentov
8301 dokumentov
126 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd už v minulosti vyslovil, že súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je povinnosť súdu akceptovať dôvody prípustnosti opravného prostriedku uvádzané sťažovateľom, v dôsledku čoho ich „nerešpektovanie“ súdom ani nemožno bez ďalšieho považovať za porušenie označeného práva (I. ÚS 145/2010). Pretože namietané rozhodnutie najvyššieho súdu nevykazuje znaky svojvôle a je dostatočne odôvodnené, ústavný súd nie je oprávnený ani povinný jeho postupy 11 a hodnotenia nahrádzať (podobne aj I. ÚS 21/98, III. ÚS 209/04) a v tejto situácii nemá dôvod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 381/2016-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. júna 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , , a , , obaja zastúpení advokátom JUDr. Ladislavom Pirovitsom, Ľ. Štúra 29, Kráľovský Chlmec, pre namietané porušenie ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľ
Právna veta: V konaní o návrhu na obnovu konania v štádiu do rozhodnutia o povolení obnovy konania alebo rozhodnutia o zamietnutí návrhu na obnovu konania, nie je aplikovateľný čl. 48 ods. 2 ústavy v časti týkajúcej sa práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, pretože nejde o rozhodovanie o občianskom práve alebo záväzku a odstránenie stavu právnej neistoty v primeranej lehote právoplatným rozhodnutím vo veci. Takéto rozhodnutie už bolo totiž vydané v pôvodnom konaní, v zmysle § 159 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku predstavuje prekážku veci rozhodnutej a túto nemožno prejednávať znova. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 173/05-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 20 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 29 Cb 285/94 a Najvyššieho súdu Slove
Právna veta: Ak všeobecný súd zamietne návrh účastníka občianskoprávneho konania, iba táto právna skutočnosť nie je bez existencie konkrétneho porušenia základných práv a slobôd dôvodom na začatie konania pred ústavným súdom. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 3/95 z 27. februára 1995)Ďalej ústavný súd konštatuje, že len všeobecný súd je oprávnený r o z h o d n ú ť o práve vzniku nájmu /užívania/ k bytu a toto rozhodnutie je záväzné pre všetky subjekty majúce na veci právny záujem. Preto aj Stavebné bytové družstvo musí toto rozhodnutie rešpektovať a jeho konanie v tomto zmysl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I.ÚS 3/95 Č. 37/95 Č. 37 Ak všeobecný súd zamietne návrh účastníka občianskoprávneho konania, iba táto právna skutočnosť nie je bez existencie konkrétneho porušenia základných práv a slobôd dôvodom na začatie konania pred ústavným súdom. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 3/95 z 27. februára 1995) Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci porušenia základných práv konaním a rozhodnutím Obvodného súdu Bratislava 2 a Stavebného bytového družstva v obvode Bratisla
Právna veta: Účelom obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku je odstrániť nedostatky v skutkových zisteniach právoplatných rozhodnutí všeobecných súdov, pokiaľ dodatočne vyšli najavo nové skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli súdu skôr známe a nemohli sa ani brať do úvahy. Účelom obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného stíhania ani verifikovanie pôvodne vykonaných dôkazov či spochybňovanie spôsobu ich hodnotenia. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť ani inak korigovať a dôkazy už vykonané v pôvodnom konaní už nemožno opakovať. V konaní o návrhu na povolenie obnovy konania už s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 350/2013-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. júna 2013 predbežne prerokoval sťažnosť P. G., nar..., t. č. vo výkone trestu a výkone väzby, ktorou namieta porušenie svojho práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva na účinný právny prostriedok nápravy podľa čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základný
Právna veta: Aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky platí, že pre rozhodnutie je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Ak teda v čase vyhlasovania rozhodnutia ústavného súdu zanikli dôvody, ktoré viedli ústavný súd k prijatiu podnetu fyzickej osoby podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, takému podnetu nemožno vyhovieť.

Úryvok z textu:
I. ÚS 126/93 Č. 58/94 Č. 58 Aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky platí, že pre rozhodnutie je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Ak teda v čase vyhlasovania rozhodnutia ústavného súdu zanikli dôvody, ktoré viedli ústavný súd k prijatiu podnetu fyzickej osoby podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, takému podnetu nemožno vyhovieť. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 126/93 z 29. novembra 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky nev
Právna veta: Zamietnutie návrhu na začatie konania pred všeobecným súdom môže byť dôvodom na začatie konania pred ústavným súdom na základe podnetu podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky len vtedy, ak sa tvrdí, že ním došlo k porušeniu konkrétneho základného práva alebo slobody. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 130/95 zo 6. decembra 1995)Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti nie je nadriadeným orgánom všeobecných súdov, a nie je ani odvolacím súdom ďalšieho stupňa proti ich rozhodnutiam, preto ich nemôže zrušovať, čo vyplýva z čl. 144 ods. 1, 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I.ÚS 130/95 Č. 51/95 Č. 51 Zamietnutie návrhu na začatie konania pred všeobecným súdom môže byť dôvodom na začatie konania pred ústavným súdom na základe podnetu podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky len vtedy, ak sa tvrdí, že ním došlo k porušeniu konkrétneho základného práva alebo slobody. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 130/95 zo 6. decembra 1995) Ústavný súd Slovenskej republiky podnet fyzickej osoby odmietol pre nedostatok právomoci. Odôv
Právna veta: Na tomto základe krajský súd následne, aplikujúc teoretické východiská v spojitosti so skutkovým stavom ustáleným v prerokúvanej veci, vyslovil právny názor, že „napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa je potrebné zmeniť, a návrh navrhovateľky na určenie výživného na manželku za obdobie od 21.01.2008 do 25.06.2008 zamietnuť, nakoľko je nedôvodný. Mal totiž za to, že navrhovateľka počas celého konania neprodukovala a ani neoznačila žiadne dôkazy, z ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že odporca mal v žalovanom období vyššiu životnú úroveň ako ona sama. V tejto súvislosti odvola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 360/2016-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. apríla 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Líviou Krnčokovou, Advokátska kancelária, Ulica 29. augusta 5, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ús
Právna veta: Ako už bolo uvedené, jednou zo zákonných podmienok zrušenia predbežného opatrenia, ako aj neodkladného opatrenia je odpadnutie dôvodov, pre ktoré bolo nariadené [§ 77 ods. 2 OSP a § 334 CSP]. Zákonným dôvodom zrušenia predbežného opatrenia (vrátane neodkladného opatrenia) je zmena tých pomerov, ktoré oproti stavu rozhodujúcemu v čase jeho nariadenia boli relevantné pre jeho nariadenie. Z uvedeného potom a contrario vyplýva, že existencia/trvanie týchto dôvodov vytvára zároveň zákonnú prekážku, aby sa strana domáhajúca jeho zrušenia mohla dôvodne tohto návrhu aj domôcť. 9 Táto konštruk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 491/2017-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. augusta 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť mesta Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa, zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Kubinom, Štefánikova 15, Bratislava (pôvodne zastúpeného Advokátskou kanceláriou
Právna veta: Súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, resp. práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je aj vykonávanie dôkazov s cieľom ustálenia skutkových okolností súdenej veci, ktoré sú pre jej právne posúdenie podstatné a sú medzi účastníkmi konania sporné. Z ustanovenia § 126 ods. 1 tretej a štvrtej vety Občianskeho súdneho poriadku vyplýva právo svedka odoprieť svedeckú výpoveď za splnenia ustanovených podmienok. V konečnom dôsledku je vecou slobodného rozhodnutia svedka, či právo od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 379/09-126   Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 19. októbra 2010 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti R., a. s., právne zastúpenej advokátom JUDr. J. D., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu a na rovnosť účastníkov konania podľa čl. 46 ods.
Právna veta: Ústavný súd považuje za odňatie práva obrátiť sa na všeobecný súd aj také rozhodnutie všeobecného súdu v správnom súdnictve, ktorým sa pred ním konanie končí uznesením o zamietnutí návrhu, ak proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok a k zamietnutiu návrhu došlo bez zákonom uznaného dôvodu na takýto výrok v správnom súdnictve, resp. všeobecný súd použil zákonný dôvod, na aplikáciu ktorého neboli splnené skutkové a zákonné predpoklady. V takomto prípade ústavný súd považuje zamietnutie návrhu za odmietnutie spravodlivosti a porušenie ústavného princípu základného práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 200/05-77    Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 14. decembra 2005 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Juraja Babjaka a Eduarda Báránya prerokoval sťažnosť JUDr. J. B., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., ktorou namietal porušenie práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republ
MENU