Nájdené rozsudky pre výraz: zánik funkcie sudcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

96 dokumentov
746 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Keďže Národná rada Slovenskej republiky nie je štátnym orgánom, ktorý by disponoval oprávneniami alebo povinnosťami pri výkone trestov uložených v trestnom konaní, nemožno uvažovať o povinnosti Národnej rady Slovenskej republiky analogicky použiť Trestný poriadok, ktorý upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní. Z toho vyplýva, že rozhodovaniu Národnej rady Slovenskej republiky o odvolaní navrhovateľa z funkcie sudcu nemuselo predchádzať súdne konanie pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky o uznaní právoplatného rozsudku v jeho trestnej veci, aj keď tento rozsudok bol vynesený cudzo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 11/01      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. februára 2001 predbežne prerokoval podnet JUDr. P. D., bytom Ž., zastúpeného advokátom JUDr. K. Ž., L. L., vo veci porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 až 50 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 22. septembra 2000 číslo 1048 a takto   r o z h o d o l :    Podnet JUDr. P. D. o d m
Právna veta: Zo znenia § 27 a § 28 zákona o ústavnom súde ďalej ústavný súd vyvodzuje, že medzi podmienky rozhodovania o vylúčení sudcu pre jeho predpojatosť, resp. medzi podmienky konania o námietke zaujatosti patrí nepochybne aj to, že osoba, o vylúčení ktorej sa má rozhodovať, samotnú funkciu sudcu ústavného súdu vykonáva. V danom prípade však už táto podmienka splnená nie je, preto ústavný súd v zmysle § 31a zákona o ústavnom súde analogickým použitím § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku o zastavení konania v prípade nedostatku podmienok konania, ktoré nemožno odstrániť, dospel k záveru, že pokiaž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 679/2014-22   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. novembra 2014 prerokoval vyhlásenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odmietnutí sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa pre ich predpojatosť v rozhodovaní vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. II. ÚS 653/2013 a takto   rozhodol:   1.  Sudca Ú
Právna veta: 1. Ústavný súd v tejto súvislosti považoval za potrebné opakovane poukázať na svoju ustálenú judikatúru k základnému právu na zákonného sudcu (napr. I. ÚS 126/03, I. ÚS 121/06), v rámci ktorej spravidla zdôrazňuje, že pri skúmaní podstatných náležitostí pojmu „zákonný sudca“ podľa čl. 48 ods. 1 ústavy treba brať do úvahy nielen príslušnú zákonnú úpravu, ale predovšetkým ustanovenia ústavy a dohovoru o nezávislom a nestrannom výkone súdnictva. Existencia nestrannosti musí byť určená jednak podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania konkrétneho sudcu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 462/2011-22   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. decembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti E., C., zastúpenej advokátkou JUDr. A. H. R., K., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv
Právna veta: Vychádzajúc z obsahu základného práva na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 ústavy a čl. 38 ods. 1 listiny) a nadväzne na to zo základných zásad činnosti súdov ustanovených zákonom o súdoch (č. 757/2004 Z. z.), osobitne zohľadňujúc účel a zmysel zakotvenia zásady uvedenej v § 3 ods. 3 druhej vete citovaného zákona, podľa ktorej ak rozhoduje súd v senáte, zákonnými sudcami sú všetci sudcovia určení podľa rozvrhu práce na konanie a rozhodovanie v senáte v čase napadnutia veci na súd, je nevyhnutné konštatovať, že vydaním zmien a doplnkov v rozvrhu práce nemožno bez zákonom predpokla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 249/2017-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. augusta 2017 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka, sudcu Milana Ľalíka a sudkyne Marianny Mochnáčovej prerokoval prijatú sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Mikuľakom, Františkánska 274/5, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republik
Právna veta: Ústavou Slovenskej republiky garantovanú nezávislosť súdnej moci nemožno vykladať tak, že by iné zložky moci nemali mať v súlade so svojím ústavným poslaním a funkciami reálne možnosti ovplyvňovať organizáciu a chod súdnictva, prirodzene za predpokladu, že tým nie je dotknutý fundamentálny základ nezávislosti súdnej moci spočívajúci v nezávislosti sudcovského rozhodovania. Iné chápanie princípu nezávislosti súdnej moci založené na tvrdení, že o veciach týkajúcich sa súdnictva môžu rozhodovať len sudcovia, by viedlo v konečnom dôsledku k supremácii súdnej moci, jej nekontrolovateľnosti, a tým v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 46/2011-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. februára 2011 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. D. H., Ž., zastúpeného advokátom JUDr. B. N., B., ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 30 ods. 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, porušenie čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a
Právna veta: K ústavným (verejným) funkciám, z ktorých možno ústavného činiteľa odvolať bez toho, aby ústava alebo zákon ustanovovali dôvody odvolania (popri funkciám členov súdnej rady), patria funkcie predsedu a podpredsedov národnej rady, ako aj funkcie predsedov výborov národnej rady (ďalej len „funkcionári národnej rady“). Rovnako ako pri členoch súdnej rady ústava a tiež zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 454/2012­65 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. decembra 2014 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka, zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Bohumilom Novákom, Horná 27, Banská Bystrica, ktorou na
Právna veta: Ústavný súd zastáva názor, že z hľadiska ústavnoprávnej ochrany základných práv sťažovateľov nie je možné považovať zmenu zloženia senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu za „trestanie“ sudcov (v tomto prípade sťažovateľov) pre ich právny názor vyjadrený v rozhodnutiach s následkami ich diskriminácie, t. j. s kvalifikovaným negatívnym dopadom na ich základné práva. Inak povedané, sudca nemá zákonný a ani ústavný nárok na jeho zaradenie do toho-ktorého konkrétneho senátu, preto zmena zloženia senátu proti vôli sudcu v žiadnom prípade nemôže predstavovať diskrimináciu v jeho zame ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 110/2016-52 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. februára 2016 predbežne prerokoval sťažnosti a , , , , obaja zastúpení advokátom JUDr. Bohumilom Novákom, advokátska kancelária, Horná 27, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia „a) čl. 12 ods. 1, čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky, v spojení s čl. 21 ods. 1, čl. 41 Charty základných práv Európskej únie, čl. 2 ods. 1, čl. 26 Medzi
Právna veta: Rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o odvolaní predsedu všeobecného súdu z funkcie nemôže byť prejavom jeho svojvôle voči osobe, ktorá je činná vo verejnej funkcii, a preto musí byť predvídateľné, presvedčivé, konkrétne a určité minimálne z hľadiska dôvodov, ktoré ho v danom prípade viedli k uplatneniu svojej mocenskej právomoci. Ak zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje výpočet konkrétnych povinností predsedov všeobecných súdov, nemôže byť takéto rozhodnutie odôvodnené len všeobecným poukazom na nepl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       IV. ÚS 75/09-98   Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí senátu 3. februára 2011 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza v konaní o sťažnosti JUDr. R. U., R., zastúpeného advokátkou JUDr. E. K., B., ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl
Právna veta: Podľa právneho názoru najvyššieho súdu predmetné ustanovenie Obchodného zákonníka sa má vykladať tak, že pre platnosť zmluvy o prevode spoločného obchodného podielu sa nevyžaduje, aby boli jednotliví spolupodielnici buď účastníkmi zmluvy o prevode obchodného podielu, alebo aby na jej uzavretie udelili spoločnému zástupcovi ustanovenému na výkon práv z obchodného podielu osobitné písomné splnomocnenie. Podľa názoru najvyššieho súdu pre platnosť zmluvy o prevode spoločného obchodného podielu postačuje, ak na jej uzavretie jednotliví spolupodielnici dali spoločnému zástupcovi súhlas... Potreba o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 646/2014-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. novembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť ź. N., zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mgr. Marek BENEDIK, s. r. o., Rudnayovo námestie 1, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konatež Mgr. Marek Benedik, ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podža čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 47 ods. 3
MENU