Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096181
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63985
USSR: 35001
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422507
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
27.02.2020 05:41

Nájdené rozsudky pre výraz: záruky spravodlivého procesu


Približný počet výsledkov: 51 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: záruky spravodlivého procesu
  • zaruka nájdené 8347 krát v 3802 dokumentoch
  • spravodlivy nájdené 76825 krát v 18819 dokumentoch
  • proces nájdené 35015 krát v 12803 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov
Krajské súdy SR 8 dokumentov


Právna veta: Pokiaľ sa všeobecný súd vo svojom rozhodnutí nevysporiadal s argumentmi obžalovaného uvedenými v jeho písomnom podaní sťažnosti z dôvodu, že toto podanie nemal pri rozhodovaní k dispozícii a oboznámenie sa s jeho obsahom ani nemožno rozumne očakávať, pretože takéto podanie bolo doručené súdu nižšej inštancie v ten istý deň, v ktorý rozhodoval súd vyššej inštancie, a súčasne ostatné záruky spravodlivého procesu vzťahujúce sa na rozhodovanie o väzbe, predovšetkým právo dotknutej osoby byť vypočutý súdom k dôvodom a okolnostiam vzatia do väzby boli zachované, nemôže to bez ďalšieho viesť k vyslov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
III. ÚS 466/2010 106/2010 ZÁKLADNÉ PRÁVO NA OSOBNÚ SLOBODU A ROZHODOVANIE O VÄZBE OBŽALOVANÉHO Pokiaľ sa všeobecný súd vo svojom rozhodnutí nevysporiadal s argumentmi obžalovaného uvedenými v jeho písomnom podaní sťažnosti z dôvodu, že toto podanie nemal pri rozhodovaní k dispozícii a oboznámenie sa s jeho obsahom ani nemožno rozumne očakávať, pretože takéto podanie bolo doručené súdu nižšej inštancie v ten istý deň, v ktorý rozhodoval súd vyššej inštancie, a súčasne ostatné záruky spravodlivého .
Právna veta: Podľa článku 5 ods. 4 dohovoru (analogicky čl. 17 ods. 5 ústavy) osoba pozbavená osobnej slobody má právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti takého pozbavenia osobnej slobody a nariadil prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné. V okolnostiach prípadu ide o konanie o predĺžení väzby na návrh prokurátora predstavujúce aj „... automatické súdne preskúmanie zákonnosti väzby v určitých intervaloch a z úradnej povinnosti... (III. ÚS 227/03-9)“. Podľa ustálenej judikatúry ESĽP (rozsudok z 21. decembra 2000 vo veci Jublonski v. Poľsko, NG 33492/96, § 87) sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v. Švajčiarsko z 21. októbra 1986 a Schiesser v. Švajčiarsko zo 4. decembra 1979]. Prítomnosť dotknutej osoby je sama osebe zárukou spravodlivého procesu a zároveň aj zárukou eliminácie možného porušenia základných práv a slobôd (III. ÚS 84/06).   Ústavný súd konštatuje, že najvyšší .
Právna veta: Ustanovenie kolízneho opatrovníka maloletým v súdnom konaní až po relevantnom rozhodnutí súdu, v ktorom dochádza ku kolízii ich záujmov so záujmami ich zákonných zástupcov (ich rodičov), je takým nedostatkom konania, ktorý má za následok porušenie ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd uvádza, že sťažovatelia v prvom až treťom rade boli v čase dražby a rozhodovania maloleté osoby, ktoré sú zákonom osobitne chránené, a pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... maloletých vlastníkov a matky s nimi bývajúcej, nebol dodržaný postup súdneho exekútora pri príprave a vykonaní dražby, ako aj procesné záruky spravodlivého procesu, maloletým účastníkom bolo porušené právo na právnu pomoc tým, že im bez príslušného právoplatného rozhodnutia bolo bezdôvodne odňaté právo na .
Právna veta: Účasť potencionálne dotknutej osoby na súdnom konaní patrí medzi dôležité záruky ochrany základných práv, pretože vytvorenie priestoru na účinné vznesenie námietok (v kontradiktórnej schéme konania) najlepšie zaistí ochranu základných práv, ktorá je z hľadiska fair procesu prvotným účelom súdneho konania. Súd nemôže dospieť k relevantnému zisteniu bez dodržania základných procesných náležitostí, ku ktorým je potrebné radiť hlavne bezprostrednosť, kontradiktórnosť a ústnosť. Tieto kritériá vyplývajúce z postulátu fair procesu je potrebné vztiahnuť na akékoľvek rozhodovanie, ktorým sú dotknuté ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priestor. Len takto vykonané konanie možno považovať za súladné s nárokmi vyplývajúcimi zo samotnej podstaty fair procesu. 15. Tieto inštitucionálne záruky spravodlivého procesu treba aplikovať na konanie pred všetkými inštanciami v prípade, že autoritatívne novo rozhodujú o väzbe, vine či treste, t. j .
Právna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom a právo byť vypočutý je potrebné považovať za základný prvok práva na spravodlivý proces. Pritom vypočutím nemožno rozumieť len výsluch obvineného vykonaný k jednotlivým dôkazom, ale musí mu byť daná príležitosť jednak účinne uplatňovať námietky a argumenty, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť rozhodovanie súdu o otázkach podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, väzby či viny a trestu a s ktorými sa súd musí v rozhodnutí náležite vysporiadať, a jednak sa vyjadrovať a vyvracať návrhy a dôkazy prednesené prokurátorom. Na uplatnenie základného p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priestor. Len takto vykonané konanie možno považovať za súladné s nárokmi vyplývajúcimi zo samotnej podstaty fair procesu.   13. Tieto inštitucionálne záruky spravodlivého procesu treba aplikovať na konanie pred všetkými inštanciami v prípade, že autoritatívne rozhodujú o väzbe, vine či treste, t. j. nielen .
Právna veta: Ak teda zmluvné strany sa dohodnú, že ich spory sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní, musia si tým byť vedomé, že sú povinné podrobiť sa rokovaciemu poriadku príslušného súdu, keď je zákonnou povinnosťou rozhodcovského súdu pripravovať a viesť rozhodcovské konanie podľa svojho rokovacieho poriadku. Bolo potom na rozhodcovi, ak to považoval za nevyhnutné, že mohol rozhodnúť o nariadení ústneho pojednávania v danej veci. V danom prípade však rozhodca nepovažoval vykonanie ústneho pojednávania za účelné, pričom v odôvodnení rozhodcovského rozsudku (strana 3) sa rozhodcovský súd dôsl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... primeraný priestor. Len takto vykonané konanie možno považovať za súladné s nárokmi vyplývajúcimi zo samotnej podstaty fair procesu. Tieto inštitucionálne záruky spravodlivého procesu treba aplikovať na konanie pred všetkými súdnymi inštanciami, vrátane rozhodcovských súdov... Je potrebné taktiež ďalej uviesť, že Rozhodcovský súd v .
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu

Právna veta: Ustanovenie § 157 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 167 ods. 2 treba z hľadiska čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru aj s ohľadom na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Garcia Ruiz v. Španielsko z 21. januára 1999, ods. 26 týkajúci sa povinnosti súdov odôvodniť svoje rozhodnutia) vykladať a uplatňovať tak, že uznesenie okresného súdu o schválení udeleného príklepu musí v odôvodnení obsahovať dostatočné a relevantné dôvody, na základe ktorých je vynesené. Okresný súd sa pri svojom rozhodovaní neriadil rešpektovaním práva na prístup na súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tým, že nebol dodržaný zákonný postup súdneho exekútora v exekučnom konaní pri príprave a vykonaní dražby nehnuteľností, ako aj procesné záruky spravodlivého procesu exekučného konania. Najmä nebolo preukázané podľa § 134 Exekučného poriadku, že nehnuteľnosti sú vo vlastníctve povinného a jeho manželky, dražobná .
Právna veta: Požiadavky práva na preskúmanie zákonnosti väzby a rozhodnutie o nej sú obsiahnuté v čl. 17 ods. 5 ústavy, ako i v čl. 5 ods. 4 dohovoru (ktoré sa vzťahujú aj na konanie o predĺžení väzby) a sú definované v niekoľkoročnej judikatúre ESĽP, ktorou sa pri svojej rozhodovacej činnosti riadi i ústavný súd. Patrí medzi ne aj to, že takéto konanie musí byť kontradiktórne, musí zaručiť rovnosť zbraní, pričom ak pozbavenie osobnej slobody spadá pod čl. 5 ods. 1 písm. c) dohovoru (teda aj väzba), vyžaduje sa vypočutie dotknutej osoby [pozri napr. rozsudok z 15. novembra 2005 vo veci Reinprecht v. Ra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Grécko z 13. júla 1995). ESĽP vychádza za daných okolností z predpokladu, že osobná prítomnosť dotknutej osoby je sama osebe zárukou spravodlivého procesu a zároveň aj zárukou eliminácie možného porušenia základných práv a slobôd.   Ústavný súd v náleze sp. zn. III. ÚS 79 .
Právna veta: V danej veci je totiž významné, že v konaní o návrhu na povolenie obnovy trestnej veci jej meritom nie je otázka viny trestného činu ani otázka trestu, ale iba posúdenie – pri rešpektovaní prezumpcie správnosti právoplatného rozhodnutia – charakteru dôkazov a skutočností predkladaných navrhovateľom z hľadísk uvedených v § 394 ods. 1 Trestného poriadku; zároveň však treba dodať, že už s ohľadom na čl. 13 ods. 4 ústavy nemožno ani v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch rezignovať na inštitucionálne záruky spravodlivého procesu, ktorého sú práva uve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  už s ohľadom na čl. 13 ods.   4   ústavy   nemožno   ani   v konaní   o mimoriadnych   opravných   prostriedkoch rezignovať na inštitucionálne záruky spravodlivého procesu, ktorého sú práva uvedené v čl. 48 ods. 2 ústavy, prípadne v čl. 6 ods. 3 písm. d) dohovoru základom .
Právna veta: Rozhodnutie o tom, či v reštrukturalizačnom konaní o návrhu na postup podľa § 131 ods. 2 ZKR (obligatórna konverzia reštrukturalizácie na konkurz, pozn.) bude príslušný všeobecný súd rozhodovať s nariadením alebo bez nariadenia pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov, je podľa názoru ústavného súdu vecou úvahy všeobecného súdu, v rámci ktorej zohľadňuje konkrétne okolnosti prípadu. Na druhej strane je však žiaduce, aby tento postup príslušný všeobecný súd účastníkom konania odôvodnil. Za významnejšiu v okolnostiach prípadu považu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z 5. 7. 2005). Štrasburská judikatúra vyžaduje, aby sa v prípade, ak konanie prebieha len na jednom stupni, rešpektovali všetky záruky spravodlivého procesu v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru. Vo   veci   Fredin   v.   Švédsko   ESĽP   uviedol,   že   v súdnom   konaní,   ktoré   sa .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.