SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189961
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zásada rovnosti účastníkov súdneho konania


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zásada rovnosti účastníkov súdneho konania
  • zasada nájdené 40959 krát v 16864 dokumentoch
  • rovnost nájdené 10576 krát v 3873 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 173090 krát v 24402 dokumentoch
  • sudny nájdené 328909 krát v 30007 dokumentoch
  • konanie nájdené 1171746 krát v 33908 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Krajské súdy SR 120 dokumentov


Právna veta: Taký postup všeobecného súdu, pri ktorom v súvislosti s posudzovaním žiadosti účastníka konania o odročenie pojednávania zo zdravotných dôvodov prihliadne na lekársku správu, ktorej obsah nemusí byť účastníkovi konania známy a ktorá má podľa názoru všeobecného súdu rozhodujúci význam pre posúdenie žiadosti, pričom žiadosti účastníka konania nevyhovie, treba považovať z pohľadu účastníka konania za prekvapujúci a nepredvídateľný. V naznačených súvislostiach môže znamenať neprípustný zásah do základného práva účastníka konania osobne sa zúčastniť pojednávania. Má to zároveň výrazný dopad aj na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 138/09-38   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. septembra 2009 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť D. B., P., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne .
Právna veta: Povinnosti súdu pri doručovaní zásielok podľa § 243i Občianskeho súdneho poriadku negarantujú priame doručenie zásielky adresátovi (keďže zaň možno považovať aj náhradné doručenie podľa § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku), samotné nedoručenie mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora Slovenskej republiky sťažovateľke neznamená ipso facto porušenie jej práv Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Ústavný súd vyvodil, že v predmetnom stanovisku sťažovateľka svoju ústavnú sťažnosť rozšírila, keďže ako pochybenie najvyššieho súdu neoznačuje nedoručenie mimoriadneho dovolania generálneho p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania (navrhovateľovi) takáto možnosť poskytnutá (daná) bola, je nielen hrubým porušením zásady kontradiktórnosti konania, ale predovšetkým predstavuje nepovolený zásah do zásady rovnosti účastníkov súdneho konania a zásady spravodlivého súdneho procesu.“   Sťažovateľka navrhuje, aby senát ústavného súdu prijal jej sťažnosť na ďalšie konanie a následne takto .
Právna veta: 1) Odporca v 3. rade sa vždy včas ospravedlnil z neúčasti na pojednávaní, dôvody, ktoré uvádzal, možno považovať za dôležité (§ 119 ods. 1 OSP) s tým, že súhlasil s vykonaním pojednávania v jeho neprítomnosti. Ústavný súd je toho názoru, že ak okresný súd trval na jeho osobnej účasti na pojednávaní, mal a mohol zabezpečiť osobnú prítomnosť fyzickej osoby oprávnenej konať za neho a poskytovať stanoviská k veciam tvoriacim predmet konania. Podľa výpisu zo živnostenského registra z 21. februára 2012 štatutárny orgán odporcu v 3. rade tvorilo 9 fyzických osôb. Z predmetného výpisu nevyplýva spôsob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 28. 6. 2011 vydal predbežné opatrenie - a to na druhý deň po podaní návrhu na vydanie predbežného opatrenia. V zmysle zásady rovnosti účastníkov súdneho konania je Okresný súd v Žiline povinný poskytnúť rovnako efektívnu ochranu práv všetkým účastníkom súdneho konania a nielen niektorým.“   Ústavný súd .
Právna veta: Z judikatúry ústavného súdu, ako aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že konanie o návrhu oprávneného subjektu na predĺženie väzby (podľa § 71 ods. 1 a 3 Trestného poriadku nimi boli prokurátor, predseda senátu a generálny prokurátor) predstavuje automatické súdne preskúmanie zákonnosti väzby zahŕňajúce preskúmanie existencie všetkých jej podmienok v určitých intervaloch a z úradnej povinnosti. Z uvedeného dôvodu je na takéto konanie aplikovateľný čl. 5 ods. 4 dohovoru (pozri mutatis mutandis rozhodnutie sp. zn. III. ÚS 227/03, ako aj rozsudok ESĽP z 21. decembra 2000 vo v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia o predĺžení sťažovateľovej väzby (bod 1 výrokovej časti nálezu).   Ťažiskom neústavnosti uznesenia najvyššieho súdu je nerešpektovanie zásady rovnosti. Keďže zásada rovnosti účastníkov súdneho konania vyplýva priamo z ústavy (čl. 47 ods. 2 a 3), následkom jej nerešpektovania v súdnom konaní musí byť procesná ústavnoprávna .
Právna veta: Za nedôvodnú posúdil odvolací súd výtku otca o nesprávnom procesnom postupe súdu prvej inštancie, keď zamietol jeho ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania na pojednávaní. Odvolací súd konštatuje, že zo zápisnice z pojednávania nevyplýva, že súd prvej inštancie zamietol návrh otca na doplnenie dokazovania v zmysle špecifickej zásady koncentrácie podľa § 131 C. m. p., ale jeho návrh na doplnenie dokazovania bol zamietnutý v zmysle obmedzeného vyhľadávacieho princípu zakotveného v § 123 C. m. p. v návratovom konaní. Z ustanovenia § 131 vyplýva špecifická zásada koncentrácie v tomto type mimosp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvej inštancie nezistil skutočný stav veci, pretože nevykonal ním navrhnuté dôkazy a stotožnil sa len s tvrdeniami matky, čím porušil zásadu rovnosti účastníkov súdneho konania. Sťažovateľ zároveň namieta nepreskúmateľnosť a arbitrárnosť napadnutého uznesenia, v ktorom sa krajský súd nedostatočne vysporiadal s jeho odvolacími námietkami a .
... z konania pre jeho/ich zaujatosť, ďalej rozhodnutiami najvyššieho súdu o týchto návrhoch a napokon postupom krajského súdu narušujúcim ústavnú zásadu rovnosti účastníkov súdneho konania. Vychádzajúc z uvedeného ústavný súd predovšetkým zobral do úvahy, že podľa platnej právnej úpravy konania pred všeobecnými súdmi sú ich .
... sťažovateľa domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde dané v čl. 46 ods. 1, a zásada rovnosti účastníkov súdneho konania daná čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.  2. Ústavný súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn .
... sťažovateľka v petite sťažnosti síce navrhla vysloviť aj porušenie čl. 47 ods. 3 ústavy, dôvody porušenia zásady rovnosti účastníkov súdneho konania avšak ďalej v texte sťažnosti žiadnym spôsobom nešpecifikuje.   III.A K namietanému porušeniu základného práva na ... sťažovateľka v petite sťažnosti síce navrhla vysloviť aj porušenie čl. 47 ods. 3 ústavy, ale dôvody porušenia zásady rovnosti účastníkov súdneho konania ďalej v texte sťažnosti žiadnym spôsobom nešpecifikovala.   Podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o .
... , pozn.]. V tomto prípade to nebol prvý prípad, keď okresný súd uprednostnil požiadavky veriteľa pred inými veriteľmi, čím porušil aj zásadu rovnosti účastníkov súdneho konania. Okresnému súdu sťažovateľka vytýka napokon aj svojvôľu pri výklade a aplikácii právnych noriem (napr. § 526 Občianskeho zákonníka a § .
... nález: „1. Základné právo , nar. , trvale bytom na súdnu ochranu zaručené v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky práva, zásada rovnosti účastníkov súdneho konania zaručená v čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie zaručené v čl. 6 ods .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.