SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187001
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
10.07.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zásada úspechu vo veci


Približný počet výsledkov: 55 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zásada úspechu vo veci
  • zasada nájdené 40887 krát v 16828 dokumentoch
  • uspech nájdené 7004 krát v 4287 dokumentoch
  • vo nájdené 432742 krát v 33548 dokumentoch
  • vec nájdené 692450 krát v 33535 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 50 dokumentov
Krajské súdy SR 837 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd vyslovil, že arbitrárne ¬ neodôvodnené rozhodnutie súdu o nepriznaní trov konania predstavuje (okrem porušenia čl. 46 ústavy) i porušenie práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ústavy. Podľa názoru ústavného súdu rozhodnutie súdu v časti výroku o nepriznaní náhrady trov konania účastníka, ktorý mal v konaní úspech, v odôvodnení, ktoré neobsahuje žiadne skutočnosti umožňujúce preskúmať závery rozhodnutia súdu,(...) je potrebné považovať za formálny výkon práva na súdnu ochranu, ktorý porušuje základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 200/2015­16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. marca 2015 v senáte zloženom z predsedu  Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza  predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti BOGI GAMES s. r.   o.,   Sabinovská   32,   Veľký   Šariš,   zastúpenej   advokátom   JUDr.   Matejom   Kukurom, Advokátska kancelária IURISTICO s. r. o., Štefánikova 26, Košice, vo veci  .
Právna veta: Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v časti výroku o nepriznaní náhrady trov konania účastníka, ktorý mal v konaní úspech, v odôvodnení, ktoré neobsahuje žiadne skutočnosti umožňujúce preskúmať závery rozhodnutia dovolacieho súdu (absencia odkazu na relevantnú právnu normu a nemožnosť vyvodiť, či Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutím o nepriznaní trov konania prihliadal na osobitné okolnosti odôvodňujúce postup podľa § 150 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), je potrebné považovať za formálny výkon práva na súdnu ochranu, ktorý porušuje základné právo na súdnu ochranu po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky              I. ÚS 423/2010-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. apríla 2011 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudcov Milana Ľalíka a Marianny Mochnáčovej prerokoval sťažnosť spoločnosti B., s. r. o., B., zastúpenej advokátom JUDr. F. N., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 4 Ústavy .
Právna veta: Aj nezaplatenie súdneho poplatku zo žaloby samo osebe je skutočnosťou zakladajúcou zavinenie sťažovateľa ako žalobcu za zastavenie konania, ktorá odôvodňuje aplikáciu prvej vety ustanovenia § 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku o úhrade trov konania. Platí totiž, že náhrada trov sporového konania je ovládaná zásadou úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zmyslom využitia zásady zavinenia je sankčná náhrada trov konania, ktoré by pri jeho riadnom priebehu nevznikli, uložená rozhodnutím súdu tomu, kto ich vznik zavinil. V takýchto prípadoch – ako to zodpovedá i ustálenej judik ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 281/2011-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. júna 2011 predbežne prerokoval sťažnosť P. J., P., zastúpeného JUDr. J. G., P., vo veci namietaného porušenia ustanovenia čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 2 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a .
Právna veta: Právna úprava náhrady trov konania v sporovom konaní sa podľa doterajšej úpravy v Občianskom súdnom poriadku, ako aj podľa novej úpravy účinnej od 1. júla 2016 v Civilnom sporovom poriadku spravuje zásadou úspechu v konaní/spore. Z porovnania doterajšej a novej právnej úpravy vyplýva, že Civilný sporový poriadok už nemá ustanovenie obdobné úprave obsiahnutej v § 142 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, ktoré sa uplatňovalo ako lex specialis vo vzťahu k úprave obsiahnutej v § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Z uvedeného síce vyplýva, že nepatrný úspech už Civilný sporový poriadok ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sporový poriadok aktuálne nepozná, zohľadňuje sa teda každý neúspech, a to vrátane neúspechu v časti príslušenstva pohľadávky. Zásadu úspechu vo veci treba uplatniť aj na konania, v ktorých výška plnenia závisí od úvahy súdu (sudcovské právo) alebo od ... výsledku v zásade zhodne ako podľa doterajšej úpravy“. Sťažovateľ z toho vyvodzuje záver, že je potrebné uplatniť zásadu úspechu vo veci aj na konania, v ktorých výška plnenia závisí od znaleckého posudku. Poukazuje aj na niektoré rozhodnutia krajských .
Právna veta: Ak odvolací súd evidentne prehliadne úspech účastníka občianskoprávneho konania v spore s iným účastníkom konania, ktorý úspech nemal, a jeho rozhodnutie, ktorým zmenil rozsudok prvostupňového súdu vo výroku o trovách konania, neobsahuje preskúmateľné dôvody, na ktorých je založené (absentuje špecifikácia a konkretizácia dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 150 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), potom je potrebné toto rozhodnutie považovať za arbitrárne, a tým aj za ústavne neakceptovateľné a rozporné s čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , aj keď bol v konaní (100 %) úspešný, že bola zjavne porušená zásada spravodlivého procesu. Náhrada trov konania je zásadne ovplyvnená zásadou úspechu vo veci, ktorú obsahuje § 142 ods. 1 O. s. p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná .
Právna veta: Ak všeobecný súd v občianskom súdnom konaní navrhovateľovi nariadi, aby sa vyjadril k odvolaniu odporcu, a tento mu požadované vyjadrenie predloží, ide o súčasť prípravy rozhodnutia vo veci a tento úkon je všeobecný súd povinný zohľadniť pri rozhodovaní o trovách odvolacieho konania. Pokiaľ najvyšší súd v odôvodnení uznesenia len konštatoval, že žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože odvolacie konanie bolo zastavené, ale nevychádzal z uvedených zásad a úkonov, ktoré boli účastníkmi, resp. ich právnymi zástupcami v konaní vykonané, nemožno takéto odôvodnenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnymi zástupcami, pričom výška náhrady trov konania sa určuje podľa osobitného predpisu.   Vo všeobecnosti platí, že náhradu trov konania ovláda zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zmyslom využitia zásady zavinenia je sankčná náhrada trov konania, ktoré by pri jeho riadnom priebehu .
Právna veta: Pri zastavení konania je potom na vyriešenie otázky náhrady trov konania kľúčové zistenie, či niektorý z účastníkov konania (a pokiaľ áno, ktorý z nich) z procesného hľadiska zastavenie konania zavinil, resp. či návrh bol vzatý späť pre správanie odporcu, ako to bolo aj v danej veci, keď žalovaný po podaní žaloby uznal nárok sťažovateľa a uspokojil ho. To znamená, že § 146 ods. 1 písm. c) OSP, podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené, možno aplikovať len v prípade, ak neexistujú dôvody (resp. výnimky) na priznanie náhr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnymi zástupcami, pričom výška náhrady trov konania sa určuje podľa osobitného predpisu.   Vo všeobecnosti platí, že náhradu trov konania ovláda zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zmyslom využitia zásady zavinenia je sankčná náhrada trov konania, ktoré by pri jeho riadnom priebehu .
Právna veta: V súvislosti s nosnou námietkou sťažovateľa, ktorý sa nestotožnil s tým, že krajský súd v napadnutom uznesení nezohľadnil existenciu dôvodov hodných osobitného zreteľa, a tým neaplikoval § 257 CSP a namiesto aplikácie daného ustanovenia aplikoval § 255 ods. 1 CSP, ústavný súd pripomína, že aplikácia § 257 CSP je možná výlučne v tom prípade, ak všeobecný súd dospeje k záveru, že v okolnostiach danej veci dôvody osobitného zreteľa skutočne a bezvýhradne existujú. Vymedzenie obsahu tohto právneho pojmu je úlohou všeobecných súdov, a to vždy so zreteľom na kontext v konkrétne posudzovanej veci. Vz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... strane dospel k právnemu záveru o nevyhnutnosti aplikácie § 255 ods. 1 CSP, teda o nevyhnutnosti rozhodnúť podľa zásady úspechu vo veci (keď navyše v tejto súvislosti definoval aj kritériá, podľa ktorých je potrebné úspech v konaní o vyporiadanie BSM ... krajský súd síce vo veci považoval za potrebné aplikovať ustanovenie § 255 ods. 1 CSP, teda rozhodnúť podľa zásady úspechu vo veci, avšak otázku úspechu vo veci vôbec neskúmal a neriešil, ale za jediný dôvod svojho rozhodnutia o priznaní náhrady .
Právna veta: Podľa § 92 ods. 4 O. s. p. za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. K zámene osoby účastníka za konania dochádza vtedy, ak sa ukáže, že pôvodný účastník nie je vecne legitimovaný, a to buď až v priebehu konania, alebo od začiatku konania. Účelom tohto inštitútu je teda konvalidácia nedostatku vecnej legitimácie účastníka, ktorá existuje od počiatku. Zámena účastníkov podľa vyššie uvedeného § 92 ods. 4 O ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníka. Krajský súd uvádza, že pre rozhodovanie o trovách konania vo všeobecnosti platí, že náhradu trov sporového konania ovláda zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zmyslom využitia zásady zavinenia je sankčná náhrada trov konania, ktoré by pri jeho riadnom .
Právna veta: „... pri rozhodovaní o náhrade trov sporového konania, ktoré bolo zastavené, vychádza súd rozhodujúci o trovách zastaveného konania zo zásady zodpovednosti za zavinenie alebo náhodu. Zmyslom využitia tejto zásady je sankčná náhrada trov konania, ktoré by pri jeho riadnom priebehu nevznikli, uložená rozhodnutím súdu tomu, kto ich vznik zavinil. Pretože nárok na náhradu trov konania je nárokom vyplývajúcim nie z hmotného práva, ale z práva procesného, na to, či šlo o dôvodne podanú žalobu (zavinenie v zmysle § 146 ods. 2 O. s. p.) je nutné usudzovať z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na ďalšie konanie.    Rozhodovanie   o   trovách   konania   sa   vo   všeobecnosti   spravuje   zásadou   úspechu vo veci alebo zásadou zavinenia. Konajúci súd môže účastníkovi konania, ktorý mal vo veci plný  úspech  alebo ktorý   nezavinil zastavenie ...   trov konania sa určuje podľa osobitného predpisu.    Vo všeobecnosti platí, že náhradu trov konania ovláda zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zmyslom využitia zásady zavinenia je sankčná náhrada trov konania, ktoré by pri jeho .
Právna veta: Krajský súd sa vo svojom rozhodnutí na jednej strane stotožnil s okresným súdom o potrebe zohľadniť otázku platnosti nájomnej zmluvy (predbežná otázka vo vzťahu k žalovanému nároku) skúmanej v inom konaní ako dôvod hodný osobitného zreteľa pri rozhodnutí o nepriznaní náhrady trov konania a na strane druhej argumentačne posilnil dôvody aplikácie § 150 OSP, keď ako dôvod hodný osobitného zreteľa zobral do úvahy aj majetkové pomery obidvoch účastníkov konania. Krajský súd tak v prvom rade zohľadnil nepriaznivé majetkové pomery žalobcu, ktorý bol v konkurze a „(...) ktorý má na zreteli už len spra ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 000,- Sk. Odôvodnenie súdu prvého stupňa, že podľa § 150 O. s. p. nemusí súd priznať náhradu trov konania podľa zásady úspechu vo veci (§ 142 O. s. p.) pri skúmaní procesného zavinenia na strane toho, ktorého účastníka podľa § 146 ods. 2 O .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.