Nájdené rozsudky pre výraz: zaujatosť sudcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1267

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3983 dokumentov
3444 dokumentov
1 dokument
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Špecializovaný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v tomto smere upozorňuje na konštantné závery, ktoré už zaujal v situáciách, keď sa namietal profesionálny, resp. kolegiálny vzťah medzi sudcom a účastníkom konania - iným sudcom, okolnosť profesionálneho, resp. kolegiálneho vzťahu k účastníkovi ako sudcovi vykonávajúcemu svoju funkciu na tom istom súde (porovnaj napr. uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. apríla 2010 sp. zn. 1 Nc 8/2010, z 25. marca 2011 sp. zn. 1 Nc 18/2011, z 15. apríla 2011 sp. zn. 1 Nc 26/2011, zo 14. júla 2011 sp. zn. 1 Nc 39/2011). Najvyšší súd z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 474/2014-18   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. septembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť T. D. a K. D., zastúpených advokátom JUDr. Jurajom Bizoňom, advokátska kancelária Bizoň & Partners, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podža čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny zákla
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Formulácia ustanovenia § 15a ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku zahŕňa veľmi širokú škálu skutočností, ktoré možno považovať za „postup sudcu v konaní o prejednávanej veci“. A contrario počet možných typov skutkových okolností, ktoré neprichádzajú do úvahy ako „postup sudcu v konaní o prejednávanej veci“, je týmto značne zúžený. Ide o zrejmú snahu zákonodarcu obmedziť potrebu rozhodovania o námietkach zaujatosti v záujme urýchlenia súdneho konania, resp. obmedzenia priestoru pre zbytočné prieťahy v súdnom konaní. Je to teda zákonom ustanovený obmedzujúci zásah do základného práva na súdnu och ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky              II. ÚS 153/08-32   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. júla 2008 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť O. S., Ž., zastúpenej ustanovenou advokátkou JUDr. T. P., Ž., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republik
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) Predmet konania o uplatnenej námietke zaujatosti konajúceho sudcu nemožno stotožňovať s predmetom konania, v ktorom dotknutý sudca koná a rozhoduje. Konanie o uplatnenej námietke zaujatosti končí rozhodnutím, ktorým konkrétny sudca je, alebo nie je vylúčený z prerokúvania a rozhodovania určitej veci. Toto rozhodnutie však nie je rozhodnutím o otázke tvoriacej predmet sporového konania, v ktorom namietaný sudca konal...............................2) Konanie o uplatnenej námietke zaujatosti sudcu preto predstavuje čiastkový procesný postup všeobecného súdu smerujúci k rozhodnutiu slúžiacemu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                III. ÚS 424/2013-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosti obchodnej spoločnosti P., s. r. o., B., zastúpenej F., s. r. o., B., v mene ktorej koná konateľ a advokát doc. JUDr. B. F., PhD., ktorými namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na zákonnéh
Merito veci Námietka zaujatosti
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Nestrannosť znamená absenciu zaujatosti či predsudku, znamená, že sudca nemá žiaden osobný záujem na výsledku konania (porov. BARAK, A. Judge in a Democracy. Princeton University Press, 2008, s. 101 a nasl.), resp. nevzniká navonok legitímny dojem, že by takýto záujem mohol mať. Rozhodovanie sudcom, ktorý nie je nestranný, nie je len 12 popretím rovnosti účastníkov konania, ale ide svojím spôsobom aj o rozhodovanie vo vlastnej veci (nemo iudex in causa sua; porov. bod 5 uznesenia Najvyššieho správneho súdu Českej republiky č. k. Nao 46/2010-78 z 11. júna 2010; www.nssoud.cz), a vôbec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 121/2020-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. apríla 2020 prerokoval námietku zaujatosti sudcov III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku a Petra Straku vznesenú vo veci ústavnej sťažnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedenej na Ústavn
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SRodstránenie vádzaujatosť sudcu
Zbierka ÚS 67/1998
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa právo zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zabezpečuje prostredníctvom povinností Ústavného súdu Slovenskej republiky prejednať návrh na odmietnutie niektorého zo sudcov pre jeho zaujatosť. Ak sudca spravodajca poučí predkladateľa podania o vadách jeho podania a požiada ho o odstránenie vád v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom, také správanie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno hodnotiť ako prejav zaujatosti sudcu.

Úryvok z textu:
II. ÚS 60/98 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. novembra 1998 predbežne prerokoval podnet , bytom , na začatie konania pre porušenie čl. 13 ods. 1, čl. 17 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) dostal 24. septembra 1998 podnet , bytom , na začatie konania pred ús
Kľúčové slová: rovnosť stránrovnosť v konaní pre súdomzaujatosť sudcu
Zbierka ÚS 83/2005
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že aj keď jeden z dôvodov, pre ktoré najvyšší súd odvolanie sťažovateľa proti rozhodnutiu konkurzného súdu odmietol, bol nesprávny (podanie odvolania neoprávnenou osobou), vždy existoval druhý dôvod pre jeho odmietnutie (neprípustnosť odvolania). Napriek skutočnosti, že najvyšší súd vo svojom rozhodnutí pochybil tým, že odvolanie sťažovateľa odmietol aj ako podané zjavne neoprávnenou osobou, ústavný súd považuje jeho rozhodnutie za vecne správne. Podľa čl. 47 ods. 3 ústavy „všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 2 rovní“. Zásada rovnosti strán v procese sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 159/05-26    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. J. B., bytom P., zastúpeného advokátom JUDr. S. V., P., ktorou namieta porušenie jeho základného práva domáhať sa ochrany svojho práva na nezávislom a nestrannom súde podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 Ús
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 OSP sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Podľa § 15 OSP ak sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi súdu. Podľa § 15a ods. 1 OSP účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Odôvodnenia napadnutých uznesení krajského súdu sú podľa názoru ústavného súdu jasné a zrozumiteľné a kra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 365/2015­11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júna 2015 v senáte zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta,   zo   sudkyne   Ľudmily   Gajdošíkovej   a sudcu spravodajcu   Lajosa   Mészárosa   (sudca   spravodajca)   predbežne   prerokoval   sťažnosti obchodnej   spoločnosti   POHOTOVOSŤ,   s. r. o.,   Pribinova   25,   Bratislava,   zastúpenej advokátom   doc.   JUDr.   Branislavom   Fridricho
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Charakter a intenzita vzťahov medzi právnym zástupcom vedľajšieho účastníka a zákonnou sudkyňou ako bývalými manželmi môžu za určitých okolností vyvolať objektívne dôvody na vyslovenie jej zaujatosti, a preto je žiaduce, aby príslušný všeobecný súd na účely overenia relevantných skutočností vykonal primerané dokazovanie. Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované najmä prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodovania predmetnej veci pre zaujatosť. Z uvedenéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 815/2014­36 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. apríla 2015 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Sergeja Kohuta a Ladislava Orosza   (sudca   spravodajca)   v   konaní   o   sťažnosti   ,  ,   zastúpeného   Advokátskou   kanceláriou   Jurovatý   &   Partners,   s.   r.   o., Námestie   SNP   14,   Bratislava,   konajúcou   prostredníctvom   kona
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1. Nadštandardné vzťahy možno chápať aj ako vzťahy osobnejšieho charakteru, ktoré idú nad rámec podoby vzťahov, aké pri bežnej činnosti štátnych orgánov môžu medzi jednotlivými osobami zastávajúcimi rôzne funkcie vznikať a svojou povahou sú neutrálne (teda ani priateľské, ani nepriateľské). Vo vzťahu k prezidentovi možno pri sudcoch ústavného súdu považovať za nadštandardné vzťahy predovšetkým tie, ktoré presahujú rámec prípustných kontaktov obvykle vznikajúcich v úradnom (pracovnom) styku medzi ústavnými orgánmi, ktoré tieto osoby reprezentujú.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 550/2013-30   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. novembra 2013 prerokoval vyhlásenie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča o odmietnutí sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Lajosa Mészárosa, Sergeja Kohuta a Juraja Horvátha pre ich predpojatosť v rozhodovaní, ktorí majú ako členovia II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodovať v konaní vedenom pod
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Z pohľadu čl. 6 ods. 1 dohovoru možno nestrannosť posudzovať na základe dvoch rôznych prístupov. Možno rozlišovať subjektívny prístup, pri ktorom sa skúma skôr myseľ sudcu, teda to, čo si sudca v danej situácii myslel vo svojom vnútornom fóre, a objektívny prístup, pri ktorom sa skúma, či sudca poskytuje dostatočné záruky, aby bola vylúčená každá pochybnosť o jeho nestrannosti. Objektívny prístup spočíva v otázke, či nezávisle od osobného správania sudcu určité overiteľné skutočnosti neumožňujú pochybovať o jeho nestrannosti. V tomto smere i zdanie môže byť dôležité. Mal by byť vylúčený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 47/05-66 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. mája 2005 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Juraja Babjaka a Eduarda Báránya prerokoval sťažnosť PhDr. E. H., bytom B., a W., spol. s r. o., R., zastúpených advokátom JUDr. M. B., B., vo veci namietaného porušenia základného práva domáhať sa svojho práva na súdnu a inú právnu ochranu zaručeného čl.
MENU