Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o sprístupnenie informácii

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

314 dokumentov
1263 dokumentov
2 dokumenty
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Postup pri výkone základného práva na informácie je v zákone o slobode informácií konkretizovaný v § 14 (Žiadosť o sprístupnenie informácií) a nasl. citovaného zákona a povinnosť „povinnej osoby“ (§ 2 ods. 1 zákona o slobode informácií) upravuje § 17 a nasl. zákona o slobode informácií. Hoci zákon o slobode informácií pripúšťa obmedzenie prístupu k určitým informáciám, napríklad z dôvodu ochrany utajovaných skutočností (§ 8), ochrany osobnosti a osobných údajov (§ 9), ochrany obchodného tajomstva (§ 10), prípadne informácií týkajúcich sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 3/02-8    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. januára 2002 predbežne prerokoval sťažnosť D. T., t. č. bytom M., zastúpeného advokátom JUDr. J. S., K., vo veci porušenia jeho základného práva na informácie podľa čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri vybavovaní jeho žiadosti o poskytnutie informácie a takto   r o z h o
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že obmedzenia prístupu k informáciám sú v rámci zákona o slobode informácií uvedené v § 8 až § 11 a jej žiadosti o sprístupnenie informácie nemohlo byť podľa názoru najvyššieho súdu vyjadreného v napadnutom rozsudku vyhovené s poukazom na § 9 zákona o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov), a nie s poukazom na niektorý z dôvodov podľa § 11 tohto zákona (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám), na čo najvyšší súd výslovne v napadnutom rozsudku odkázal, keď uviedol: „... žalobca žiadal o sprístupnenie informácie týkajúcej sa konkrétnej fyzickej osoby, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 92/2017-26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. decembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca) prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, zastúpenej spoločnosťou Fridrich Paľko, s. r. o., Grösslingová 4, Bratislava, v mene kt
Právna veta: Podľa § 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) - ďalej len „zákon o slobode informácií“, tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. V poznámke k tomuto ustanoveniu je citovaný aj čl. 26 ústavy, ktorá síce nemá normatívnu povahu, ale vyjadruje zámer zákonodarcu, čo sa týka o účelu zákona o slobode informácií, t. j. úpravou v tomto zákone sa má chrániť reálne uplatnenie čl. 26 ústavy. Okresný úrad je povinný poskytovať informácie podľa zákona o slobode informáci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                             II. ÚS 147/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. septembra 2002 predbežne prerokoval sťažnosť I. P., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. J. H., B. B., ktorou namietal porušenie základných práv podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 10 ods.1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného úradu Bratislava I v konaní
Právna veta: Zmyslom osobitnej úpravy zakotvujúcej neverejnosť rokovaní je vylúčiť verejnosť z tých rokovaní orgánov verejnej moci, keď by prítomnosť tretích osôb, resp. ich prístup k prerokovávaným skutočnostiam v plnom rozsahu mohla ohroziť plnenie povinností orgánov verejnej moci vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä pri ochrane utajovaných skutočností, osobných údajov, obchodného tajomstva, práv a záujmov tretích osôb), pričom zabezpečenie ochrany týchto skutočností iným spôsobom by mohlo mať negatívny vplyv na rýchlosť a efektívnosť činnosti týchto orgánov. Ústavný súd Slovenskej republiky sa sto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 514/2010   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. decembra 2010 predbežne prerokoval sťažnosť O. D., B., zastúpeného advokátkou Mgr. K. B., P., pre namietané porušenie základného podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 26 ods. 1 a 5 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sži/4/2009 z 21. apríla 2010 v spojení
Právna veta: K sťažovateľmi namietanému nevykonaniu testu proporcionality zo strany najvyššieho súdu ústavný súd na dôvažok dopĺňa, že si je vedomý pestrosti (aj právneho) života a uvedomuje si, že môže nastať situácia, že na sprístupnenie určitých informácií týkajúcich sa utajovaných skutočností bude existovať pálčivý verejný (alebo súkromný) záujem a občianska spoločnosť (či jednotlivec) sa bude odôvodnene dožadovať pri kontrole výkonu verejnej moci sprístupnenia istých informácií týkajúcich sa utajovaných skutočností. I v takomto hypotetickom prípade však právna úprava nesprístupnenia utajovaných skutoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 118/2018-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. februára 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, a , , zastúpených advokátskou kanceláriou JP Legal, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Ján Piešťanský, vo veci namietaného porušenia čl. 26 ods. 1 a
Právna veta: Nevyužitie možnosti aplikácie zákonom dovolenej správnej úvahy súdom rozhodujúcim o nesprístupnení, resp. obmedzenom sprístupnení informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov týkajúcich sa účastníka konania a súvisiacich s jeho základnými právami vo svojich dôsledkoch môže viesť k porušeniu jeho základných práv. V nadväznosti na uvedené argumentácia najvyššieho súdu, že tak správny orgán, ako aj konajúce súdy poskytujú ochranu základným právam len v rámci ich právomoci v súlade s čl. 2 ods. 2 ústavy, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       IV. ÚS 464/2010-45   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. novembra 2011 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Jána Lubyho o sťažnosti obchodnej spoločnosti M., a. s., Č., zastúpenej advokátkou JUDr. M. P., Č., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Sloven
Právna veta: Úlohou ústavného súdu bolo preskúmať, či požadované limity spravodlivého súdneho konania boli v prípade sťažovateľa dodržané a či sa náležité posúdenie veci sťažovateľa odrazilo v jasnom a zrozumiteľnom zodpovedaní všetkých právnych a skutkovo relevantných otázok, teda aj v náležitom odôvodnení rozhodnutia krajského súdu. Podľa § 57 ods. 2 OSP lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 773/2015-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2016 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza vo veci prijatej sťažnosti , zastúpeného advokát , , za ktorú koná , ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé
Právna veta: Aj keby malo byť pravdou, že znalecký posudok podal zaujatý, a preto nevierohodný znalec, o odborných schopnostiach ktorého možno mať určité pochybnosti, nie je tým naplnený dovolací dôvod podľa ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku, teda že rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom. Znalecký posudok podaný zaujatým a odborne spochybniteľným znalcom je nepochybne zákonným dôkazom, pričom sťažovateľom namietané okolnosti sú vecou hodnotenia takéhoto dôkazu. Ako to najvyšší súd správne zdôraznil, hodnotenie dôkazov ako súčasť ustaľov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 48/2020-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. apríla 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, , zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Antalom, Hlavná 13 Trnava, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 a čl. 47 o
Právna veta: Keďže zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich nevyžaduje súhlas predsedu senátu (samosudcu) na vyhotovenie zvukového záznamu... a nerobí tak ani iný právny predpis, ústavný súd vychádza z názoru, že v právomoci predsedu senátu (samosudcu) je iba to, aby v zmysle ustanovenia § 117 ods. 1 OSP urobil „vhodné opatrenia“. Na základe uvedených skutočností ústavný súd zistil, že príslušník zboru svojím postupom, ktorý viedol k odňatiu diktafónu sťažovateľovi (účastníkovi súdneho konania) pri vstupe do objektu súdu, prekročil zákonom ustanovené právomoci tým, že mu odňal vec, ktorá nema ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 26/02-37    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. júna 2003 v senáte zloženom z predsedu Jána Klučku, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcu Alexandra Bröstla o sťažnosti O. B., bytom K., zastúpeného advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci porušenia jeho základného práva na informácie a základného práva na slobodné vyhľadávanie a rozširovanie informá
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 písm. c/ zákona o slobode informácií povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto osobitných predpisov na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas. Pri posudzovaní skutočnosti, či možno informáciu nesprístupniť z dôvodu ochrany duševného vlastníctva podľa § 11 ods. 1 písm. c/ zákona o slobode informácií je potrebné na jednej strane vážiť právo na ochranu duševného vlastníctva a na druhej strane zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 739/2017-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. decembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská 6, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Radovan Pala, LL.M., PhD., ktorou namieta
MENU