Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067385
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o uzavretí budúcej zmluvy


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
  • zmluva nájdené 211472 krát v 55766 dokumentoch
  • o nájdené 1437942 krát v 32552 dokumentoch
  • uzavretie nájdené 4316 krát v 1964 dokumentoch
  • buduci nájdené 2475 krát v 899 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 57 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 197 dokumentov


Právna veta: Porušenia Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) zaručených základných práv sa všeobecný súd dopustí aj vtedy, pokiaľ formalistickým výkladom noriem podústavného práva odoprie autonómnemu prejavu vôle zmluvných strán dôsledky, ktoré zmluvné strany takým prejavom zamýšľali vo svojej právnej sfére vyvolať. Dohoda o budúcej kúpnej zmluve či už v režime Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka (porovnaj § 50a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 289 Obchodného zákonníka) musí mať obsahové a formálne náležitosti, ktoré má mať uzatváraná kúpna zmluva. Pokiaľ ide o čas jej uzavretia, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 184/2015­35 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   26.   augusta   2015 v senáte   zloženom   z predsedníčky   Marianny   Mochnáčovej   a   zo   sudcov   Milana   Ľalíka a Petra   Brňáka   prerokoval   sťažnosť   spoločnosti   Tatra   Real   Trade,   a.   s.,   Dunajská   25, Bratislava,   zastúpenej   advokátom   JUDr.   Pavlom   Malichom,   Advokátska   kancelária, Dunajská   .
Právna veta: «Podľa ustanovenia § 112 ods. 2 ide o návrhové konanie. Navrhovateľ však súčasne musí byť aktívne legitimovanou osobou vo vzťahu k účelu vyvlastnenia. To znamená, že súčasne musí byť osobu, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje. Vyvlastnenie je originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. V tomto prípade dochádza k prechodu (nie k prevodu) vlastníckeho práva z vlastníka na navrhovateľa vyvlastnenia (§ 109 ods. 2 prvá veta stavebného zákona). Stavebný zákon neupravuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... “.   Aktívne legitimovaným subjektom vo veciach miestnych komunikácií je obec. Nedostatok aktívnej legitimácie   žalobcov   v   procese   vyvlastnenia   nie   je   možné   odstrániť   zmluvou   o   uzavretí budúcej zmluvy medzi žalobcami 1/ a 2/ ako navrhovateľmi vyvlastnenia a mestom  z dôvodu,   že   tieto   prevodové   zmluvy   sú   už   uzatvárané   mimo .
Právna veta: Občiansky zákonník ako aj Obchodný zákonník obsahujú úpravu inštitútu zmluvy o budúcej zmluve a tieto úpravy sú v mnohom odlišné, avšak spoločné pre obe právne úpravy je to, že vyžadujú pre platné uzavretie takéhoto typu zmluvy zhodu vôle zmluvných strán vyjadrenú v písomnej forme o uzavretí zmluve o budúcej zmluve a taktiež dojednanie doby, dokedy zmluvné strany budúcu zmluvu uzatvoria. Ak by tieto požiadavky neboli naplnené, nemožno hovoriť o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve. Ďalšiu podstatnú požiadavku upravuje Obchodný zákonník a Občiansky zákonník rozdielne. Kým Obchodný zákonník vyžaduje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dočasnosť. Nemôže zaväzovať zmluvné strany bez časového obmedzenia na dobu neurčitú. To by odporovalo účelu inštitútu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy.   Vychádzajúc z uvedeného, ústavný súd zastáva názor, že v sťažovateľkinej veci sa konajúce všeobecné súdy ... dočasnosť. Nemôže zaväzovať zmluvné strany bez časového obmedzenia, na dobu neurčitú. To by odporovalo účelu inštitútu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy. Od určenej doby, do ktorej majú strany uzavrieť budúcu zmluvu, sú odvodené ďalšie zákonné nároky, .
Právna veta: 1) Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu však odvolanie nie je prípustné (§ 201 OSP a contrario), takže jeho právoplatnosť nastáva v zmysle § 159 ods. 1 OSP doručením účastníkom konania. Plynutie akejkoľvek lehoty teda nie je pre nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu relevantné. Ani vydanie opravného uznesenia nemení nič na tom, že rozhodnutie odvolacieho súdu už bolo doručené a tým okamihom aj nadobudlo právoplatnosť. Práve preto § 240 ods. 1 druhej vety OSP viaže plynutie novej dovolacej lehoty na doručenie opravného uznesenia, pretože vydanie takého uznesenia nemá na samotnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tejto skutočnosti je „rozhodujúce pre posúdenie predmetného sporu“, t. j. „či zmluvu o kúpe prenajatej veci spolu so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 7. 8. 1994 podpísala za odporcu osoba oprávnená (§ 243 Obch. zák.) a či tento nedostatok nerobí ... Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že „rozhodujúce pre posúdenie predmetného sporu je, či zmluvu o kúpe prenajatej veci spolu so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 7. 8. 1994 podpísala za odporcu osoba oprávnená (§ 243 Obch. zák.) a či tento nedostatok .
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. jednoznačne vyplýva, že jednou z podmienok priznania nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom spočívajúcim v zbytočných prieťahoch je konštatovanie prieťahov v konaní niektorým zo subjektov uvedených v § 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. Konajúce súdy preto nepochybili, ak zamietli návrh sťažovateľky z dôvodu, že táto objektívne nepreukázala prieťahy v označených konaniach podľa § 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z., a svoje tvrdenie opierala len o svoj subjektívny názor. Nespochybniteľný je aj záver konajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  to, že v zmysle aktuálnej súdnej praxe, pri prevode veci na tretiu osobu, práva a povinnosti zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zaniknú pre nemožnosť plnenia, ale medzi  účastníkmi zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy vznikne  zodpovednostný  vzťah.  Žalobca má  teda  voči budúcim predávajúcim zo  zmluvy, o budúcej   zmluve   pohľadávku   zo .
Kľúčové slová: nakladanie s odpadom, organizácia zodpovednosti výrobcov

Právna veta: Na základe prezentovaných argumentov a posúdenia relevantných ustanovení zákona o odpadoch dospel ústavný súd k záveru, že multiplicita zmluvných vzťahov by v posudzovanom prípade predstavovala zvýšené transakčné náklady a vice versa systém jednej zmluvy znižuje transakčné náklady, keďže zjednodušuje a sprehľadňuje systém. Odvolávajúc sa na základný koncept ekonomickej analýzy práva – Coaseho teorému – je možné konštatovať, že z pohľadu ekonomickej efektivity právnej úpravy je želateľným stavom situácia, keď právna regulácia napomáha znižovať transakčné náklady (BROULÍK, J., BART ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... málo pravdepodobné, ak nie prakticky vylúčené, aby určitá obec vypovedala svoju zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov a podpísala zmluvu, resp. zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy so subjektom, ktorému ešte nebola udelená autorizácia, a ktorému táto autorizácia ani nemusí byť udelená v prípade, ak neuzatvorí dostatočný .
... Ústavný súd v uvedenej súvislosti ďalej poznamenáva, že na aplikovanie príslušných hmotnoprávnych predpisov v súvislosti s posudzovaním zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy je zásadne príslušný všeobecný súd. Skutočnosť, že sťažovateľ zastáva iný právny názor, než prijal v tejto veci ... oprel svoje žalobu zamietajúce rozhodnutie o ust. § 289 ods. 1 Obch. zák., podľa ktorého zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy sa zaväzuje jedna alebo obe zmluvné strany uzavrieť v určenej dobe budúcu zmluvu s predmetom plnenia, ktorý .
... konanie. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že „rozhodujúce pre posúdenie predmetného sporu je, či zmluva o kúpe prenajatej veci spolu so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 8. 7. 1994 podpísala za odporcu osoba oprávnená (§ 243 Obch. zák.) a či tento nedostatok nerobí predmetnú .
... s uzavretím zmluvy o podnájme, neuskutočnila právne úkony smerujúce k odkúpeniu bytu od m., aby mohla splniť svoj záväzok zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a previesť vlastnícke právo k bytu po jeho nadobudnutí od M. na žalovanú D. B. Odôvodnenie napadnutého rozsudku Krajského súdu .
... rozhodnutia, podloženou objektívnou hrozbou, definitívneho zániku možnosti uspokojiť po právoplatnom skončení konania svoj oprávnený nárok. Podstata zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy spočíva v tom, že sa jej subjekty písomne zaväzujú do stanovenej doby uzatvoriť určitú zmluvu, a ... o budúcej zmluve podľa § 50a Občianskeho zákonníka v porovnaní s § 289 až § 292 Obchodného zákonníka (Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy) s tým, že právna úprava obsiahnutá v Obchodnom zákonníku pripúšťa «... výrok, ktorým súd „určí, .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.