Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2016

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2359 dokumentov
25521 dokumentov
140 dokumentov
50 dokumentov
8 dokumentov
225 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc na rozhodovanie o nárokoch na náhradu škody spôsobenej nezákonnými postupmi alebo rozhodovaním iných štátnych orgánov.

Úryvok z textu:
I. ÚS 6/94 Č. 31/94 Č. 31 Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc na rozhodovanie o nárokoch na náhradu škody spôsobenej nezákonnými postupmi alebo rozhodovaním iných štátnych orgánov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 6/94 z 26. januára 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby, ktorým sa domáhala náhrady škody spôsobenej konaním súdnych a iných štátnych orgánov. Z odôvodnenia: Fyzická osoba žiadala, aby ústavný súd zavia
Kľúčové slová: porušenie základných práv alebo slobôdprávo na súdnu ochranu
Zbierka ÚS 41/1996
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 4 ústavy Slovenskej republiky podmienky a podrobnosti o súdnej ochrane ustanoví zákon. Ak osoba nesplní ustanovené podmienky zákonného postupu pri uplatňovaní práv, nemôže sa dovolávať toho, že boli porušené jej základné práva a slobody, ak jej súd nevyhovel, za predpokladu, že súd sám neporušil ustanovenia čl. 47 až 50 ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 37/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. júla 1996 predbežne prerokoval podnet M. B., bytom Bratislava, vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 11, 12, 30, 46 a 48 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Okresného súdu v Humennom č.k. 8 C 511/93-69 z 5. augusta 1994 a Krajského súdu v Košiciach č.k. 12 Co 422/94-77 z 8. júna 1995, a takto r o z h o d o l : Podnet M. B. o
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 44/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 23. októbra 1996 predbežne prerokoval podnet L. Č., nar. 23. 1. 1961, t.č. v Nápravnovýchovnom ústave Košice-Šaca na začatie konania o náhradu za neodôvodnene odpykanú väzbu a trest a takto r o z h o d o l : Podnet L. Č. o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky na prerokovanie veci. O d ô v o d n e n i e : Ladislav Čon
Právna veta: Ustanovenie § 770 ods. 2 Občianskeho zákonníka pôsobí vo vzťahu k Poštovému zákonu ako všeobecná úprava “lex generalis”. Nesúlad § 7 ods. 7 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb. a § 770 ods. 2 Občianskeho zákonníka v takomto prípade neprichádza v úvahu. Citované vládne nariadenie osobitne upravuje prepravovanie a doručovanie poštových zásielok, medzi ktoré patrí aj poštová poukážka. Neupravuje prepravu peňazí. Pošta peniaze, ktoré zloží odosielateľ na podacej pošte pre adresáta, spolu s poštovou poukážkou, neprepravuje. Prepravuje len poštovú poukážku. Poštový poriadok doručovanie peňazí upravuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 4/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí dňa 29. mája 1997 prerokoval návrh Krajského súdu v Banskej Bystrici, zastúpeného JUDr. Janou Prístavkovou, predsedníčkou senátu, na vyslovenie nesúladu § 7 ods. 7 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb. z 8. novembra 1949, ktorým sa vykonáva Poštový zákon č. 222/1946 Zb. s § 770 ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a čl.
Právna veta: Fyzická osoba je oprávnená podnetom namietať porušenie ústavného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky v nadväznosti na toto oprávnenie má právomoc (oprávnenie a povinnosť) preskúmať, či v konaní pred ktorýmkoľvek všeobecným súdom došlo alebo nedošlo k porušeniu tohto ústavného práva. Slovenská republika môže znášať zodpovednosť za ujmu na ústavne zaručených právach osoby (čl. 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky), zapríčinenú štátom ustanoveným obhajcom. Táto zodpovednosť nie je absolútna. Od štátneho orgánu Slovenskej republiky (všeo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 26/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Júliusa Černáka a sudcov JUDr. Ľubomíra Dobríka a JUDr. Jána Drgonca na neverejnom zasadnutí 22. júla 1997 o podnete , zastúpeného advokátom JUDr. Vladimírom Bajtošom, Košice, Alžbetina 3 vo veci porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky konaním Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. Tz 123/92 takto r o z h o d o
Právna veta: Problematika uplatňovania náhrady škody z titulu prípadného protizákonného rozhodnutia „občianskoprávnou vecou“ v zmysle čl. 142 ods. 1 ústavy, na jej prejednanie je preto príslušný všeobecný súd. Odhliadnuc od tejto skutočnosti, všeobecne vylučujúcej možnosť ústavného súdu rozhodovať o náhrade akejkoľvek škody, je potrebné uviesť, že zákonom, ustanovujúcim podmienky a podrobnosti podľa čl. 46 ods. 4 ústavy je zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 5/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 28. januára 1998 predbežne prerokoval podnet , bytom , na začatie konania o vyslovenie porušenia základného práva upraveného v čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutiami Okresného súdu v Komárne č. 9C 19/95 a Krajského súdu v Bratislave č. 19 Co 181/96 a takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a
Právna veta: Uplatňovanie právomoci ministerstiev a iných orgánov štátnej správy je v právnom štáte limitované predovšetkým čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Z tohto ustanovenia vyplýva pre sféru normotvornej právomoci orgánov štátnej správy jednoznačný právny záver, aby v prípadoch, kedy túto činnosť vykonávajú prostredníctvom vlastnej normotvorby, právne vzťahy, ktorých obsahom sú povinnosti občanov, upravili iba na základe zákona a v jeho medziach (čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky). Tieto ústavné podmienky sú dôsledkom viazanosti orgánov štátnej správy zákonom. To súčasne vylučuje mož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 6/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika, na verejnom zasadnutí 19. júna 1998 prerokoval návrh Okresného súdu Rimavská Sobota, zastúpe
Právna veta: Práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy SR sa podľa jej čl. 51 možno však domáhať len v medziach zákona, ktorý toto ustanovenie Ústavy SR vykonáva, t. j. Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov). V zmysle jeho § 2 súdy v občianskom súdnom konaní prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, t. j. uskutočňujú jednak konanie procesné (rozhodovacie), jednak aj výkon rozhodnutí, ktoré neboli splnené dobrovoľne (konanie vykonávacie alebo exekučné). V zmysle súčasnej právnej úpravy je treba aj opravné konania vrátane tých začatých po po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 38/99         Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí 23. júna 1999  prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zastúpeného  námestníkom krajského prokurátora v Košiciach JUDr. Š. B., proti Národnej rade  Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu § 4 ods. 7 zákona č. 328/1991 Zb. o  konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 11, čl. 12 od
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 9/00 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval sťažnosť Ing. L. Š., CSc., P., vo veci porušenia jeho práv Slovenskou republikou a takto r o z h o d o l : Sťažnosť Ing. L. Š., CSc., o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : I. Dňa 7. februára 2000 Ing. L. Š., CSc., P. (ďalej len „navrhovateľ“), podal na Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podanie označené a
Právna veta: Navrhovateľova požiadavka na morálne odškodnenie s tým, aby sa toto odkodné v zmysle § 47 Trestného poriadku vyplatilo z rozpočtu podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, nepatrí medzi otázky, v ktorých je daná právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 30/00 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. mája 2000 predbežne prerokoval podnet R. M., bytom B., vo veci priznania odškodnenia z dôvodu porušenia čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12, čl. 19 ods. 2, čl. 32, čl. 36 a čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky Okresným súdom Bratislava IV v konaní vedenom pod č. j. 7 C 78/96 a takto rozhodol: Podnet R. M. na začatie konania odmieta z dôvodu svojej neprísl
MENU