Nájdené rozsudky pre výraz: zoznam správcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 49

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

201 dokumentov
807 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon o konkurze vyžaduje kvalifikované podiely pohľadávok veriteľov pre jednotlivé procesné úkony a rozhodnutia v konkurznom konaní, splnenie týchto zákonných podmienok je nevyhnutným predpokladom pre riadny priebeh konkurzného konania. V konkurznom konaní ide o kolektívne a v zásade pomerné uspokojenie pohľadávok prihlásených veriteľmi. Právny dôvod pohľadávok, ich výška je rôzna, rovnako tak aj záujmy jednotlivých veriteľov v konkurznom konaní nie sú zhodné. Aj z týchto dôvodov je zákonom ustanovený kritic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 355/2014­64 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 23. apríla 2015 v senáte zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)   a zo   sudcov Lajosa   Meszárosa   a   Ladislava   Orosza   prerokoval   prijatú   sťažnosť   ,  ,   zastúpeného   advokátom   JUDr.   Petrom   Janíkom, Hviezdoslavova 16,   Partizánske,   vo   veci   namietaného   porušenia
Právna veta: Ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o konkurze a vyrovnaní aj napriek svojej legislatívne zložitej konštrukcii dôsledne rozlišuje v otázke ustanovenia správcu kompetenciu súdu a kompetenciu schôdze konkurzných veriteľov. Prvá, druhá a tretia veta definujú prípady, kedy o odvolaní a ustanovení nového správcu rozhoduje výlučne súd. Vo štvrtej vete sú právomoci ohľadne ustanovenia nového správcu rozdelené medzi schôdzu konkurzných veriteľov a súd a k zániku funkcie doterajšieho správcu dochádza ex lege. Z gramatického výkladu tejto štvrtej vety vyplýva, že je n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 534/2015­15 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   3.   septembra   2015 v senáte   zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta   (sudca   spravodajca)   a sudcov   Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť  , , zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Jaroščákom ml., Advokátska kancelária, Radničné námestie 33, Bardejov, vo veci namietaného porušenia jeho základného práv
Kľúčové slová: správca konkurznej podstatyosobitný správcaustanovenie správcu
Zbierka ÚS 2/2004
116/2004
Právna veta: Podľa § 9 zákona o konkurze ak to vyžaduje rozsah správy, môže súd ustanoviť na pomoc správcovi osobitného správcu pre určitý odbor správy. Osobitný správca má práva, povinnosti a zodpovednosť správcu v medziach svojej pôsobnosti. Ak je to účelné, môže súd ustanoviť správcovi zástupcu pre prípad, že by zo závažných dôvodov nemohol prechodne svoju funkciu vykonávať. Pre ustanovenie do funkcie, odmeňovanie a zbavovanie funkcie osobitných správcov a zástupcu správcu platia ustanovenia o správcovi. Súčasne zákon o konkurze odkazuje len na podporné použitie Občianskeho súdneho poriadku. V žiadno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 222/04   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. júla 2004 po predbežnom prerokovaní sťažnosti JUDr. P. M., advokáta so sídlom v B., zastúpeného advokátkou JUDr. D. D., B., ktorou namietol porušenie jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a porušenie základného práva na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň podľa čl. 35 ods. 1 a 2 Ústa
Právna veta: Účelom konkurzu je dosiahnutie pre veriteľov čo najvyššej miery uspokojenia ich pohľadávok. Za výkon funkcie správcu má správca právo na odmenu, ako to vyplýva z § 43 ods. 1 a 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zároveň zákon v § 43 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii upravuje aj pravidlá jej priznávania a v ustanovení § 204 písm. e) zákona o konkurze a reštrukturalizácii splnomocňuje ministerstvo spravodlivosti na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze. Na ten účel vydalo ministerstv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       PL. ÚS 107/2011-63   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. októbra 2014 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, źubomíra Dobríka, źudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana źalíka, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu Krajského súdu v Košiciach na začatie konania o súlade ustanovenia § 23 ods. 2 a
Právna veta: Taktiež nebolo zistené z uvedeného dokazovania naplnenie ktoréhokoľvek z ustanovení § 4 ods. 2 ZoS. Z postavenie správcu v rámci reštrukturalizačného konania je zrejmé, že správca vystupuje ako osobitný procesný subjekt zúčastnený v konaní, ktorý má samostatné postavenie voči dlžníkovi a rovnako samostatné postavenie voči veriteľom, bez znaku podradenosti alebo závislosti. Z uvedeného je zrejmé, že správca je povinný rešpektovať ustanovenia ZKR a dotknutých právnych predpisov a konať tak, aby bol naplnený zmysel konkurzného konania. V tomto je aj úlohou súdu vykonávať dohľad aj nad činnosťou s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 575/2017-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. septembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť Konkurznej a Reštrukturalizačnej, v. o. s., Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., Hviezdoslavovo ná
Právna veta: Z § 109 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. vyplývajú predpoklady – ktoré ak sú kumulatívne splnené – môže správca odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka. Test podnikania podľa § 109 ods. 3 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. predpokladá, aby správca overil, že „dlžník reálne vykonáva podnikateľskú činnosť, t. j. má reálny biznis. Nepostačuje, ak dlžník síce má príslušné živnostenské oprávnenia, tieto živnostenské činnosti však nevykonáva...“ (komentár Wolters Kluwer k § 109 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., dostupný na ASPI, stav k 10. 10. 2017). Test zachovania podstatnej časti podniku podľa § 109 ods. 3 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 627/2017-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. októbra 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného Burian & partners, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 819/1, Žilina, v mene ktorej koná advokát JUDr. Martin Burian, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa
Kľúčové slová: odvolanie správcu uznesenie o vyhlásení konkurzu
Právna veta: Samotná skutočnosť neustanovenia sťažovateľky do funkcie správcu nemusí znamenať, že okresný súd v ústavne významnej miere zasiahol do jej namietaných základných práv. Podľa názoru ústavného súdu výklad citovaného ustanovenia § 165 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý viedol okresný súd k záveru, že nemusí za každých okolností ustanoviť do funkcie správcu dozorného správcu, je možné považovať z ústavného hľadiska za udržateľný, a to najmä s ohľadom na možnú existenciu prípadov, kedy by dozornému správcovi v čase vyhlásenia konkurzu bránila vo výkone funkcie správc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 311/2018-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. augusta 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej obchodnou spoločnosťou GOREJ Legal, s. r. o., Krmanova 14, Košice, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Roman Gorej, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2 K 79/2014 z 8. decembra 2015 v časti výroku
Právna veta: Ústavný súd zistil, že okresný súd pred samotným skúmaním reštrukturalizačného posudku, aj na základe podnetu JUDr. N. zvažoval, či možno povoliť reštrukturalizáciu občianskeho združenia. Argumentáciou uvedenou v odôvodnení uznesenia okresný súd dospel k záveru, že „Je faktom, že dlžník ako občianske združenie nie je zapísané v Obchodnom registri ani v Živnostenskom registri. Uvedené však nie je podmienkou na to, aby súd mohol reštrukturalizáciu dlžníka povoliť. V zmysle § 109 ods. 3 písm. a) ZKR musí dlžník vykonávať podnikateľskú činnosť. Z reštrukturalizačnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 236/2015­20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. apríla 2015 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Sergeja Kohuta a Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti HÍLEK a spol., a. s., Vajanského 24, Senica, zastúpenej advokátom JUDr. Ľubomírom Nemčekom, Čajkovského 5, Bratislava, ktorou namieta porušenie svojich základných práv 
Právna veta: Ústavný súd sa nemohol stotožniť ani s námietkou nerovného zaobchádzania všeobecných súdov s jednotlivými veriteľmi. Jednou z podmienok reštrukturalizácie je odôvodnený predpoklad, že v prípade jej povolenia dôjde k väčšiemu uspokojeniu veriteľov dlžníka, ako by to bolo v prípade konkurzu [§ 109 ods. 3 písm. d) ZRK]. Tento predpoklad v danej veci nebol podľa všeobecných súdov s ohľadom na nedostatky posudku daný. Tvrdenie sťažovateľa o porušení jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 1 ústavy pritom neobstojí z viacerých dôvodov. Predovšetkým samotná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 118/2011-15     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. marca 2011 predbežne prerokoval sťažnosť Ľ. K., R., zastúpeného advokátom JUDr. M. B., Ž., vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a namietaného po
MENU