Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1002457
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60906
USSR: 33979
NSČR: 116511
NSSČR: 62663
USČR: 76021
EUR-LEX (sk): 11446
EUR-LEX (cz): 11484
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415826
Krajské súdy (ČR): 38931
Posledná aktualizácia
25.05.2019 06:51

Všeobecné podmienky

                                       VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.     
Úvodné ustanovenia

1.1.         Tieto všeobecné podmienky ustanovujú záväzné pravidlá používania portálov judikaty.info (dostupný na http://www.judikaty.info/) a zakony.judikaty.info (dostupný na http://zakony.judikaty.info/)  (ďalej len: „portály“), ktoré sú službami informačnej spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné podmienky“).

1.2.     Poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom portálov je obchodná spoločnosť NEO PROGRES, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO: 36 506 613, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16324/P, DIČ: 2022021254 a obchodná spoločnosť EURO-BRANCH, spol s r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO 36 444 685, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 10142/P, DIČ: 2020998287 (ďalej len „poskytovateľ“).

Kontakt: Tel. č.: 0905 412 510, e-mail: info@judikaty.info

1.3.         Príjemcom služieb informačnej spoločnosti je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované poskytovateľom prostredníctvom portálov (ďalej len „užívateľ“).

1.4. Službami poskytovanými prostredníctvom portálov sa rozumie získanie prístupu k obsahu nasledovných webstránok:

-       judikaty.info (dostupná na http://www.judikaty.info/) – užívateľ získa prístup k databáze rozhodnutí slovenských a českých súdov a Európskeho súdneho dvora, ktoré je možné efektívne vyhľadávať použitím unikátneho fulltextového vyhľadávača a predikcie. Užívateľ tiež získa prístup k meritám a krátkym popisom nájdených súdnych rozhodnutí, k výberu najzaujímavejších judikátov (bulletin judikatúry) a k možnosti ukladať si vybrané rozsudky podľa svojich potrieb.

-       zakony.judikaty.info (dostupná na http://zakony.judikaty.info/) – užívateľ získa prístup k databáze slovenských a EÚ právnych predpisov prelinkovaných na relevantné súdne rozhodnutia, k historickým zneniam právnych predpisov, k dôvodovým správam a vestníkom.

Poskytnuté služby môžu zahŕňať prístup iba na jeden z portálov alebo aj na obidva portály zároveň (ďalej len „služby“).

1.5.     Komunikácia medzi poskytovateľom a užívateľom prebieha v zásade v elektronickej forme, a to doručením dokumentu či oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu druhej strany alebo umiestnením na príslušných webových stránkach poskytovateľa prístupných užívateľovi prostredníctvom siete internet; tým je splnená požiadavka písomnosti formy. Výnimočne (najmä ak tak vyžaduje zákon) prebieha komunikácia vo forme listinnej, doručenej na kontaktnú adresu určenú pre písomný styk druhej strany.

1.6.        
Užívateľ získa prístup k službám portálu/ov a je oprávnený služby užívať iba na základe vykonanej registrácie.

1.7.         Užívateľ je povinný sa pred registráciou na niektorý z portálov zoznámiť s Všeobecnými podmienkami a vyjadriť s nimi výslovný súhlas v rámci registrácie. Osoba, ktorá nesúhlasí s Všeobecnými podmienkami, je povinná zdržať sa registrácie a používania služieb.

1.8.         Vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom sa okamihom registrácie užívateľa na niektorom z portálov riadia týmito Všeobecnými podmienkami a prípadne aj aktuálnymi cenníkmi/akciovými ponukami prevádzkovateľa zverejnenými na portáloch. V prípade že dôjde medzi poskytovateľom a užívateľom k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb, Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej tiež len „zmluva") ak nie je výslovne dohodnuté inak.

1.9.         K uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a užívateľom dochádza v okamihu doručenia emailu užívateľovi, v ktorom poskytovateľ potvrdzuje prijatie platby a sprístupnenie služby ako je popísané v odseku 5.2 týchto Všeobecných podmienok. V prípade, že poskytovateľ v rámci akciovej ponuky poskytne dočasný bezplatný prístup k svojim službám užívateľovi iba na základe vykonania registrácie ako je popísané v odseku 2.5 týchto Všeobecných podmienok, zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom vznikne okamihom sprístupnenia služieb poskytovateľa. Takto vzniknutá zmluva uzatvorená na dobu trvania akcie sa taktiež riadi týmito Všeobecnými podmienkami.

2. Registrácia

2.1.        
Užívateľ získa prístup k službám iba na základe registrácie, ktorá je spravidla realizovaná odoslaním elektronického formulára prostredníctvom jedného z portálov. V osobitných prípadoch je však možné registráciu realizovať tiež e-mailom, telefonicky alebo faxom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.2 týchto Všeobecných podmienok.

2.2.         Registrácia užívateľa je prístupná v časti „Registrácia“ na oboch portáloch. Užívateľ vyplní formulárom požadované údaje, oboznámi sa s Všeobecnými podmienkami využívania portálov, ktoré sú pre užívateľa dostupné prostredníctvom hyperlinku a vyjadrí s nimi súhlas tým, že zaškrtne príslušné políčko na konci formulára. Formulár sa poskytovateľovi odošle po stlačení políčka „Registrovať“.

2.3.         Odoslanie registračného formulára užívateľom je prejavom slobodnej vôle užívateľa. Odoslaním registračnej žiadosti užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s Všebecnými podmienkami, že sa zoznámil s ich znením platným v čase odoslania žiadosti a že sa týmito Všeobecnými podmienkami riadia zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom.

2.4.         Registráciu užívateľa prevádzkovateľ potvrdí zaslaním potvrdzujúceho emailu, ktorý obsahuje hypertextový odkaz slúžiaci na aktiváciu účtu užívateľa.
 

2.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vrámci akciovej ponuky poskytnúť novoregistrovaným užívateľom dočasný bezplatný prístup k niektorým alebo všetkým svojim službám. Tento bezplatný prístup je iba dočasný, jeho trvanie závisí od konkrétnej akciovej ponuky zverejnenej na príslušnom portáli poskytovateľa. Počas tohto skúšobného prístupu má užívateľ možnosť vyskúšať si služby prevádzkovateľa. Ak však chce užívateľ pokračovať v užívaní služieb po uplynutí určenej doby, jeho prístup k nim je podmienený vykonaním objednávky služieb a zaplatením ceny prístupu podľa aktuálneho cenníka. 

3. Objednávka služieb a vykonanie platby

3.1.         Objednávku služieb môže registrovaný užívateľ vykonať po prihlásení sa do svojho účtu na jednom z portálov v časti „Objednávka“, kde si zvolí o ktorú službu má záujem a na aké dlhé obdobie, resp. za aký počet kreditov. Pri každom type služby je uvedená jej cena podľa aktuálneho cenníka. Následne užívateľ vyplní, resp. opraví údaje vyžadované formulárom, má možnosť sa opätovne oboznámiť s obsahom Všeobecných podmienok (prostredníctvom poskytnutého hyperlinku) a vyjadriť s nimi súhlas zaškrtnutím príslušného políčka.

3.2.         Užívateľ si v rámci objednávky vyberie spôsob platby za služby. Za prístup k službám môže zaplatiť:

-       po vykonaní objednávky bankovým prevodom (podľa údajov na predfaktúre, ktorá mu bude doručená elektronicky v zmysle bodu 3.5 týchto Všeobecných podmienok), alebo

-       počas vykonávania objednávky platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay od Tatra Banky (iba v prípade že je platcom DPH).

3.3.         Objednávka sa poskytovateľovi odošle po stlačení tlačidla „Odoslať objednávku“ užívateľom. V osobitných prípadoch je však možné registráciu realizovať tiež e-mailom, telefonicky alebo faxom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.2 týchto Všeobecných podmienok.

3.4.      Odoslanie objednávky služieb užívateľom je ponukou na uzavretie zmluvy s poskytovateľom za cenu uvedenú v aktuálnej cenovej ponuke. Je prejavom slobodnej vôle užívateľa. Odoslaním objednávky služieb užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s Všebecnými podmienkami, že sa zoznámil s ich znením platným v čase odoslania žiadosti a že sa týmito Všeobecnými podmienkami, ktoré sú obsahovo neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom.
 
3.5.      Poskytovateľ užívateľovi bezodkladne elektronicky potvrdí prijatie objednávky služieb a zároveň, v závislosti od užívateľom zvoleného spôsobu platby, odošle užívateľovi prostredníctvom elektronickej pošty:
 

-       preddavkovú faktúru v prípade, ak si užívateľ vybral zaplatenie za služby bankovým prevodom, alebo

-       faktúru v prípade, že užívateľ za službu zaplatil platobnou kartou.

Toto potvrdenie prijatia objednávky služieb nie je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy ale potvrdením, že prevádzkovateľ obdržal užívateľov návrh na uzavretie zmluvy.

3.6.         Preddavková faktúra je podkladom pre vykonanie platby užívateľom za poskytnutie prístupu k službám. Po úhrade fakturovanej čiastky a jej pripísaní na bankový účet poskytovateľa bude užívateľovi na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári odoslaný e-mail potvrdzujúci obdržanie platby poskytovateľom spolu s faktúrou v zmysle odseku 5.2 týchto Všeobecných podmienok.

Neplatcom DPH bude vystavená faktúra a preddavková faktúra spoločnosťou EURO-BRANCH, s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO 36 444 685. Vyfaktúrovanú čiastku je potrebné zaplatiť na č. účtu SK3602000000001360373956.

Platcom DPH bude vystavená faktúra a preddavková faktúra spoločnosťou NEO PROGRES, s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO 36 506 613. Vyfaktúrovanú čiastku je potrebné zaplatiť na č. účtu SK2202000000002011604757 alebo je možné platbu uskutočniť cez službu CardPay od Tatra Banky.

3.7.         Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za objednané služby a to najneskôr k dátumu splatnosti preddavkovej faktúry. Dňom zaplatenia ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu poskytovateľa.

3.8.         Pri platbe zo zahraničia je užívateľ povinný uhradiť všetky bankové poplatky tak, aby bola v prospech bankového účtu poskytovateľa pripísaná úhrada za poskytnutú platenú službu v plnej výške.

4. Cena služby

4.1.         Cena za prístup k službe je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka dostupného na portáloch poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za služby a poskytovať užívateľom rôzne cenové akcie (zľavy).

4.2.         Užívateľovi bude za prístup k objednaným službám fakturovaná cena podľa cenníka poskytovateľa aktuálneho v čase odoslania objednávky užívateľom.

4.3.         Za opätovné zriadenie prístupu k službám (po uplynutí doby, na ktorú bol v zmysle objednávky užívateľovi zriadený prístup alebo po vyčerpaní predplatených kreditov) bude užívateľovi po jeho verbálnom alebo písomnom súhlase s obnovením služby účtovaná cena stanovená v aktuálnom cenníku poskytovateľa za žiadané služby. Poskytovanie služieb bude užívateľovi obnovené na základe postupu popísaného v týchto Všeobecných podmienkach v sekciách 3, 4 a 5.

5. Dodanie služieb a vznik zmluvy

5.1.         Poskytovateľ je povinný v čo najkratšom čase po pripísaní vyfakturovanej čiastky v prospech jeho účtu sprístupniť užívateľovi služby v rozsahu užívateľovej objednávky. Umožnením prístupu užívateľa k službám sa objednané služby považujú za dodané.

5.2.      Poskytovateľ bezodkladne po pripísaní vyfakturovanej čiastky v prospech jeho účtu a sprístupnení služby užívateľovi odošle užívateľovi na ním poskytnutú e-mailovú adresu informáciou o sprístupnení služby. Doručením tohto potvrdzujúceho e-mailu užívateľovi dochádza k uzavretiu zmluvy – poskytovateľ jeho odoslaním akceptuje užívateľov návrh na uzavretie zmluvy, ktorý bol vyjadrený v objednávke v zmysle odseku 3.4 týchto Všeobecných podmienok.

5.3.         Potvrdzujúci e-mail podľa odseku 5.2 týchto Všeobecných podmienok bude užívateľovi doručený spolu s kópiou Všeobecných podmienok platných v čase uzavretia zmluvy. Zaslaním tohto potvrdzujúceho emailu a kópie Všeobecných podmienok poskytovateľ poskytne užívateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy a zmluvné podmienky na trvanlivom médiu, čim si splní svoju informačnú povinnosť, ktorú má voči:

-       spotrebiteľom v zmysle § 6 ods. 1 a) v spojení s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení ďalších predpisov; a

-       ostatným príjemcom služby informačnej spoločnosti v zmysle § 4 a § 5 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

6. Práva a povinnosti užívateľa

6.1.         Užívateľ je povinný oboznámiť sa s Všeobecnými podmienkami ako aj obsahom služby pred začatím využívana služieb, teda pred registráciou, resp. v čase registrácie na portáloch a vyjadriť s nimi súhlas. Obsah Všeobecných podmienok mu je opätovne pripomenutý aj v čase odoslania objednávky služieb.

6.2.         Služby poskytovateľa môže užívať len užívateľ, ktorý dodržiava tieto Všeobecné podmienky a relevantné právne predpisy SR. Užívateľ sa už okamihom registrácie zaväzuje, že bude službu užívať v súlade s Všeobecnými podmienkami, právnymi predpismi a prípadne aj pokynmi poskytovateľa.

6.3.     Užívateľ udelením súhlasu s týmito Všeobecnými podmienkami zároveň súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov poskytovateľom pre prípady uvedené v bode 11.4 týchto Všeobecných podmienok.

6.4.         Užívateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených Všeobecných podmienok a overil si dodržiavanie Všeobecných podmienok užívateľom; užívateľ je povinný strpieť výkon práva kontroly zo strany poskytovateľa.

6.5.         Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť podmienky poskytovania služby, teda Všeobecné podmienky, vrátane cenníka a že je oprávnený poskytovať zľavy resp. cenové akcie.

6.6.         Užívateľ sa zaväzuje uviesť v registračnej žiadosti a objednávke služieb pravdivé, úplné a presné údaje a oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých v žiadosti; v prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodujúce údaje uvedené v žiadosti a užívateľ zodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.

6.7.         Užívateľovi je na základe zmluvy poskytnutý prístup k objednaným elektronickým službám vymedzeným v bode 1.4 týchto Všeobecných podmienok, a to na určité časové obdobie alebo za určitý počet kreditov. Služby spočívajú primárne v prístupe užívateľa k obsahu databáz umiestneným na portáloch a vo využití prevádzkovateľovych technických nástrojov na ich jednoduché prehľadávanie. Nakoľko ide o databázy, ktoré sú chránené v zmysle § 72 a nasl. zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), užívateľ získava od poskytovateľa súhlas na extrakciu a reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti obsahu databázy.

6.8.         Užívateľ nesmie databázy prevádzkovateľa, ku ktorým získal uzavretím zmluvy prístup, používať inak ako zvyčajným spôsobom a vo väčšom než dovolenom rozsahu, primarane a bez ujmy na oprávnených záujmoch zhotoviteľa databázy, ktorým je prevádzkovateľ.

6.9.         Užívateľ je po dobu poskytovania služby poskytovateľom oprávnený používať služby ako aj predmety ochrany práva duševného vlastníctva sprístupnené poskytovateľom v rámci služby (najmä databázy, autorské právo, logá a ochranné známky) osobne a pre vlastnú potrebu, a to výlučne prostredníctvom prístupu k službe v rozsahu uvedenom v zmluve a Všeobecných podmienkach. Toto oprávnenie je neprenosné.

6.10.      Užívateľ je povinný pri užívaní služby chrániť okrem osobitného práva k databáze aj práva k ďalším predmetom ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa a tretích osôb umiestnených na portáloch (najmä autorské diela, logá a ochranné známky), ktorých vy/použitie poskytovateľ umožnil užívateľovi v rámci poskytovania služby. Užívateľ sa zaväzuje, že nezasiahne do autorských práv k autorským dielam alebo iným predmetom ochrany práv duševného vlastníctva umiestnených na portáloch, najmä ich nebude užívať a sprístupňovať verejnosti inak, než stanovujú tieto Všeobecné podmienky alebo zákon. Užívateľ sa zaväzuje, že tak najmä neupraví ani inak nezasiahne do predmetov ochrany právami duševného vlastníctva poskytovateľa či tretích osôb, umiestnených na portáloch, najmä nebude nad rámec vlastnej potreby rozmnožovať, rozširovať, šíriť verejnosti ani inak používať akýkoľvek obsah poskytovateľa či tretích osôb.

6.11.      Ak užívateľ zistí, že tretie osoby porušujú práva k predmetom ochrany právami duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou portálov, zaväzuje sa informovať bez zbytočného odkladu poskytovateľa o takomto porušení práv či jeho hrozbe.

6.12.      Užívateľ nemá právo poskytnúť, ani postúpiť, ani prenajímať, ani požičiavať, ani inak poskytovať tretím osobám povolenie na prístup k službe úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

6.13.      Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje identifikačné a registračné údaje (vrátane hesiel) pre prístup k službe pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.

6.14.      Užívateľ sa zaväzuje, že nebude služby poskytovateľa meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať ich dobré meno alebo dobré meno poskytovateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia portálov a poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch (vrátane ich prihlasovacích miem alebo hesiel).

6.15.      Užívateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania služby podľa týchto Všeobecných podmienok a bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služby poskytovateľom.

7. Práva a povinnosti poskytovateľa

7.1.         Poskytovateľ poskytuje užívateľovi právo používať služby portálov v dohodnutom rozsahu a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.

7.2.         Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do portálov, vrátane zmeny poskytovania služby a týchto Všeobecných podmienok, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu. Postup pri zmene Všeobecných podmienok je upravený v bode 12.4.

7.3.         Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby z akýchkoľvek dôvodov (napr. nutnej správy, údržby, opravy) aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu. Poskytovateľ tak má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb, odstrániť obsah užívateľov a zablokovať prístup užívateľa k službe najmä pri zneužití služby alebo podozrení zo zneužitia služby užívateľom, či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností užívateľa daných Všeobecnými podmienkami alebo právnymi predpismi.

7.4.          Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na svojich portáloch reklamu.

8.      Reklamácie

8.1.         Kupujúci môže reklamáciu služby uplatniť osobne, poštou alebo e-mailom využitím kontaktných údajov uvedených v odseku 1.2 týchto Všeobecných podmienok.

8.2.         Ku každej reklamovanej službe je nutné pripojiť kópiu daňového dokladu a vyplnený Reklamačný protokol, ktorý kupujúci získa na požiadanie u poskytovateľa. 

8.3.         Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či chyba nie je spôsobená nastavením alebo chybným použitím služby, ktoré je v rozpore s odporúčaním predávajúceho. 

8.4.         Po doručení reklamácie v lehote max. 30 dní predávajúci preskúma oprávnenosť reklamácie a podľa výsledku preskúmania rozhodne o jej opodstatnenosti či neopodstatnenosti. 

8.5.         Predávajúci nijako neručí za obsah zobrazených dokumentov najmä z pohľadu informácií hľadaných kupujúcim. Je výlučne na rozhodnutí kupujúceho, ktorý dokument otvorí (najmä v prípade kreditného systému) na základe ponúknutých indícií v podobe odsekov dokumentov.

9. Zodpovednosť predávajúceho za vady a škodu

9.1.         Poskytovateľ zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k službám v rozsahu podľa zmluvy a Všeobecných podmienok a za to, že je oprávnený predmetné služby prostredníctvom portálov poskytnúť.

9.2.         Poskytovateľ výslovne upozorňuje užívateľa a užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

a)    informácie sprístupňované poskytovateľom prostredníctvom portálov nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou, ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak nevyplýva inak z Všeobecných podmienok;

b)    poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť ani aktuálnosť poskytnutých informácií (najmä textov právnych predpisov alebo súdnych rozhodnutí);

c)     poskytované informácie (najmä texty právnych predpisov alebo súdnych rozhodnutí) môžu obsahovať chyby spôsobené skutočnosťou, že tieto informácie sú hromadne získavané automatickým sťahovaním a následne automaticky spracované; 

d)    ak sú poskytnutými informáciami texty právnych predpisov, jediným ich právne záväzným zdrojom je príslušná oficiálnym zbierka/vestník právnych predpisov, t.j. v prípade právych predpisov EÚ Úradný vestník EÚ, v prípade slovenských právnych predpisov Zbierka zákonov, vestníky ministerstiev a iných štátnych orgánov atď.;

e)    ak sú poskytnutými informáciami texty súdnych rozhodnutí, ich oficiálnym zdrojom je v prípade zverejňovaných rozhodnutí slovenských súdov webstránka Ministerstva spravodlivosti a v prípade rozhodnutí Európskeho súdneho dvora webstránka tohto súdneho orgánu;

f)     poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie portálov vrátane odkazov na iné internetové stránky, za nepretržité alebo bezchybné poskytovanie služieb, ich neustálu dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia, ani za to, že budú vhodné pre užívateľom zamýšľaný účel;

g)    poskytovateľ nevykonáva zálohy dát užívateľa umiestnených na portáloch;

h)    užívateľ užíva službu na vlastnú zodpovednosť a riziko a nesie všetky náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku potrebných na použitie služieb poskytovateľa.

9.3.         V prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane poskytovateľa je zodpovednosť poskytovateľa voči užívateľovi obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby; túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade zastavenia poskytovania služby. Užívateľovi nepatrí právo uplatňovať iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady, ani za škodu (vrátane ušlého zisku).

10. Trvanie zmluvy a jej zánik

10.1.      Zmluva je uzavretá:

a)     na dobu určitú v prípade že:

                      i.        služba je poskytnutá ako paušálna, a to na obdobie od 1-24 mesiacov, v závislosti od užívateľovej objednávky (momentálne služba Paušál JUDIKÁTY, Balíček ZÁKONY alebo Balíček KOMPLET), alebo

                     ii.        ide o akciovú ponuku poskytovateľa v zmysle odseku 2.5 Všeobecných podmienok, a to na obdobie uvedené v akciovej ponuke na portáloch poskytovateľa.

b)    na dobu neurčitú v prípade, že si užívateľ objedná kredit, ktorý však môže využiť najneskôr do 1 roka od dodania služby (momentálne služba Kredit JUDIKÁTY).

10.2.      Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených zákonom a týmito Všeobecnými podmienkami, najmä uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzavretá alebo odstúpením od zmluvy.

10.3.      Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, t.j. odo dňa vzniku zmluvy v zmysle odseku 5.2 týchto Všeobecných podmienok. Užívateľ tak môže urobiť do posledného dňa lehoty zaslaním elektronickej správy vyjadrujúcej jeho vôľu odstúpiť odzmluvy na e-mailovú adresu poskytovateľa uvedenú v odseku 1.5 týchto Všeobecných podmienok. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od počiatku a predávajúci vráti užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom, všetky platby, ktoré od neho prijal do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môže, užívateľ-spotrebiteľ použiť, sa nachádza tu: 

10.4.     Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom je oprávnený zrušiť zmluvu z dôvodov a za podmienok stanovených zákonom. 

10.5.      Porušenie ustanovení týchto Všeobecných podmienok užívateľom alebo využívanie služieb, ktoré je možné považovať za šikanózny výkon práva zo strany užívateľa alebo výkon práva v rozpore s dobrými mravmi, či poctivým obchodným stykom, je porušením zmluvy a týchto Všeobecných podmienok a môže byť dôvodom k okamžitému prerušeniu alebo zastaveniu poskytovania služby. V takýchto prípadoch je poskytovateľ oprávnený zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou, pričom užívateľ stráca nárok na prístup k službe a na vrátenie už zaplatenej ceny v plnom rozsahu, resp. poskytovateľ nestráca nárok na zaplatenie ceny za službu za celé fakturačné obdobie.

10.6.      Zrušením alebo zánikom zmluvy zanikajú všetky oprávnenia užívateľa na používanie služby.

10.7.      Ak má užívateľ v prípade zrušenia alebo zániku zmluvy nárok na vrátenie ceny zaplatenej za službu, poskytovateľ vrátenú sumu pomerne zníži o čiastku zodpovedajúcu dobe, počas ktorej mal užívateľ riadny prístup k službe alebo zodpovedajúcu kreditom, ktoré užívateľ využil. Poskytovateľ je oprávnený vrátenú sumu znížiť aj o prípadné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti so zrušením zmluvy, najmä o náklady za zrušenie prístupu k službe alebo náklady spojené s vrátením platby okrem prípadu, že k zrušeniu zmluvy došlo z dôvodu nemožnosti plnenia na strane poskytovateľa. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo poskytovateľa uplatniť si voči užívateľovi prípadný nárok náhradu škody alebo ušlého zisku.

11.    Ochrana súkromia a osobných údajov

11.1.      Poskytovateľ spracúva osobné údaje užívateľov svojich portálov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2.     Poskytovateľ spracúva nasledovné osobné údaje užívateľa: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a právny status užívateľa (dôležité z hľadiska posúdenia či je užívateľ spotrebiteľom), pričom užívateľ je povinný poskytovateľovi poskytnúť svoje meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a svoj právny status. Poskytovateľ navyše z dôvodu možnosti poskytnutia histórie prezretých rozsudkov užívateľom zbiera aj údaje o zobrazených rozsudkoch. Vo vzťahu k týmto osobným údajom užívateľa má poskytovateľ postavenie prevádzkovateľa.

11.3.      Osobné údaje užívateľa poskytovateľ spracúva primárne na základe zákona o ochrane osobných údajov v zmysle § 10 ods. 3 b), teda v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej užívateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, resp. v rozsahu nevyhnutnom v predzmluvných vzťahoch. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je realizácia práv a povinností poskytovateľa a užívateľa z ich zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov, a teda riadne poskytovanie služieb poskytovateľa.

11.4.     V rozsahu v ktorom poskytovateľ spracúva osobné údaje nad rámec právneho základu, ktorým je § 10 ods. 3 b) zákona o ochrane osobných údajov, spracúva poskytovateľ osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Užívateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zároveň so súhlasom s týmito Všeobecnými podmienkami v zmysle bodu 6.3.

11.5.      Účelom spracovania osobných údajov prevádzkovateľom je poskytovanie služieb portálov a prípadne priamy marketing vlastných služieb.

11.6.      V zmysle § 65 ods. 3 zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov môže poskytovateľ využiť osobné údaje poskytnuté používateľom za účelom priameho marketingu vlastných služieb (najmä zasielanie akciových ponúk a newslettera). Užívateľ má právo odhlásiť sa z odberu týchto marketingových správ kliknutím na odkaz uvedený na konci takto zaslaného e-mailu alebo priamym kontaktovaním poskytovateľa. 

11.7.      Poskytnuté osobné údaje sú spracované iba poskytovateľom alebo ním určeným sprostredkovateľom (najmä účtovníkom). Poskytovateľ neposkytuje prístup k osobným údajom užívateľov žiadnym iným subjektom okrem prípadov, kedy mu tak výslovne ukladá zákon (najmä za účelom trestného alebo správneho konania).

11.8.      Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uviesť  správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu poskytovateľa informovať o zmenách svojich osobných údajov alebo o potrebe ich doplnenia. Uvedením svojich osobných údajov poskytovateľovi užívateľ potvrdzuje, že ide o správne a pravdivé údaje.

11.9.      Užívateľ má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať od poskytovateľa na základe písomnej žiadosti potvrdenie, či o ňom poskytovateľ spracúva osobné údaje, aké údaje o ňom poskytovateľ spracúva ako aj zdroj týchto údajov. Má taktiež právo žiadať poskytovateľa o opravu alebo likvidáciu svojich osobných údajov za podmienok stanovených zákonom o ochrane osobných údajov. Užívateľ môže ďalej u poskytovateľa namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov ktoré boli/môžu byť použité na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu. Poskytovateľ vybaví žiadosť užívateľa do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti užívateľa.

12.    Záverečné ustanovenia

12.1.      Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.2.      Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a týchto Všeobecných podmienok prechádzajú na právnych nástupcov poskytovateľa. Prevod práv a povinností užívateľa zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.

12.3.      Neplatnosť niektorého ustanovenia Všeobecných podmienok nemá za následok neplatnosť Všeobecných podmienok ako celku, pokiaľ nejde o skutočnosť, s ktorou zákon spája takýto právny následok. Zmluvné strany sa pre taký prípad dohodli, že neplatné ustanovenie bude nahradené iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá obsahu a zmyslu pôvodného ustanovenia a zákonu.

12.4.      Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je vždy prístupné na internetovej adrese: http://zakony.judikaty.info/vop/.

12.5.     Zmeny poskytovania služby a Všeobecných podmienok a dátum účinnosti aktuálneho znenia Všeobecných podmienok bude užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na portáloch poskytovateľa. Ak užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo Všeobecných podmienok výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. Užívateľ má právo zmluvu ako aj užívanie služby písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách.

12.6.      Tieto Všeobecné podmienky strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších Všeobecných podmienok.

12.7.      Tieto Všeobecné podmienky rušia a v plnom rozsahu nahrádzajú v súčasnosti účinné Obchodné podmienky poskytovateľa, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na portáloch poskytovateľa.

 

Zverejnené dňa: 24.04.2015
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.